Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zabezpieczenie kredytu – umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku

skomentuj

Umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku.
W dniu 04.10.2002 r w … pomiędzy Bankiem zwanym „Bankiem”, reprezentowanym przez:
1) Dyrektor Oddziału …
2) Kierownik Zespołu ds. Restrukturyzacji i Windykacji Oddziału …
a Panem …, legitymującym się dowodem osobistym …, zam. … oraz Panią … legitymującą się dowodem osobistym …, zam. … właścicielami Firmy … zwanym w dalszym ciągu umowy „Przewłaszczającymi”: została zawarta umowa następującej treści:

1. Bank oświadcza, że w dniu 29.012001 r został udzielony Kredytobiorcy Panu …. legitymującym się dowodem osobistym … zam. … i Pani …, legitymującą się dowodem osobistym … kredyt w wysokości 130.00000 zł. (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy złotych) na warunkach określonych w umowie kredytu Nr … z dnia 29.01.2001 r., zwanej dalej „mową kredytu”.
2 Przewłaszczający oświadczają że zapoznali się z treścią umowy kredytu i w celu zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w pkt 1 przenoszą na Bank prawo własności i posiadanie rzeczy ruchomych, a mianowicie:
1) Majątek obrotowy obejmujący towary handlowe składowane w miejscu prowadzonej działalności – obecnie w … z zastrzeżeniem warunku, że jeżeli kredyt wraz z odsetkami innymi kosztami zostanie spłacony w terminie określonym w umowie kredytu, prawo własności rzeczy wymienionych powyżej przechodzi automatycznie z powrotem na Przewłaszczających.
1. Strony ustaliły łączną wartość przedmiotu przewłaszczenia na dzień zawarcia niniejszej umowy na kwotę 58.114.98 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy, sto siedemdziesiąt cztery złota dziewięćdziesiąt osiem groszy)
2a. Na okoliczność stwierdzenia przeniesienia posiadania rzeczy opisanych w pkt. 2 przewłaszczający przedłożył wykaz tego majątku który stanowić będzie załącznik do umowy.
2. Przewłaszczający oświadczają że rzeczy przewłaszczane na Bank stanowią jego wyłączną własność, nie są obciążone prawami osób trzecich, a rozporządzanie nimi przez Przewłaszczającego podlega żadnym ograniczeniom.
3. Przewłaszczający zatrzymuje przewłaszczone rzeczy w swoim władaniu w charakterze przechowawcy, a Bank zgadza się na bezpłatne przechowywanie przez Przewłaszczającego pozostawionych mu w tym celu rzeczy do czasu całkowitej spłaty kredytu lub do momentu otrzymania przez Przewłaszczaj pisma z Banku zawierającego żądanie Bankowi przewłaszczonej rzeczy, w przypadku niespłacenia kredytu w terminie określonym w umowie kredytu.
Przewłaszczający zobowiązany jest do:
1) przechowywania przewłaszczonej rzeczy w sposób odpowiadający jej właściwościom i zgodnie z przeznaczeniem,
2) wyodrębnienia i oznaczenia przedmiotu przewłaszczenia poprzez: nie dotyczy
3) ubezpieczenia przewłaszczonych rzeczy i przeniesienia praw z tytułu polisy ubezpieczeniowej na Bank,
4) prowadzenia odrębnej ewidencji rzeczy przewłaszczonych i jej bieżącej aktualizacji poprzez wpisywanie rzeczy wchodzących i wychodzących z przewłaszczonego zbioru oraz określenia ewentualnego nowego miejsca składowania rzeczy przyłączonych.
5) składania w Banku raz w miesiącu do ostatniego dnia każdego miesiąca informacji o stanie/ilości przewłaszczonych rzeczy,
6) umożliwienia Bankowi, na jego żądanie, zbadanie stanu przedmiotu przewłaszczenia,
7) wydania przewłaszczonej rzeczy na pierwsze pisemne wezwanie Banku.
5. Bez zgody Banku Przewłaszczający nie może oddać rzeczy przewłaszczonej osobie trzeciejna przechowanie.
6. W czasie obowiązywania niniejszej umowy Przewłaszczający ma prawo;
1) zbywać przewłaszczone rzeczy pod warunkiem równoczesnego zastąpienia ich rzeczami tego samego rodzaju, ilości, jakości i wartości lub wyrównania zmniejszonej wartości zabezpieczenia poprzez spłatę ekwiwalentnej części kredytu,
2) używać przewłaszczone rzeczy do dalszej produkcji lub przetworzenia pod warunkiem zastąpienia rzeczy zużytych rzeczami tego samego rodzaju, ilości, jakości i wartości, bądź rzeczami wytworzonymi z rzeczy przewłaszczonych lub wyrównania zmniejszonej wartości zabezpieczenia poprzez spłatę ekwiwalentnej części kredytu.
7. W przypadku zmniejszenia się wartości przedmiotu zabezpieczenia i nie dokonania spłaty ekwiwalentnej części kredytu, Bank ma prawo wypowiedzenia części lub całości kredytu, bądź sprzedaży przedmiotu przewłaszczenia.
8. Przewłaszczający ponosi koszty: utrzymania, przed ubezpieczenia oraz koszty związane ze zbyciem przewłaszczonych rzeczy w razie niespłacenie w terminie kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami lub w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu.
9. Bank zobowiązuje się do korzystania z prawa własności przewłaszczonej rzeczy w granicach uzasadnionych zabezpieczeniem udzielanego kredytu, a także do uznania prawa własności Przewłaszczającego, w przypadku całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami w terminie określonym w umowie kredytu.
10.W przypadku niespłacenia kredytu w całości lub w części wraz odsetkami i innymi kosztami w terminie określonym w umowie kredytu lub w terminie wynikającym z oświadczenia Banku o wypowiedzeniu umowy kredytu, Bank:
1) wzywa Przewłaszczającego do wydania przedmiotu przewłaszczenia a jeżeli żądanie to nie zostanie spełnione w terminie wyznaczonym przez Bank, wystawia bankowy tytuł egzekucyjny i występuje do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności,
2) jest uprawniony do:
a) zbycia przewłaszczonej rzeczy w drodze sprzedaży, z zaliczeniem uzyskanej ceny, po pomniejszeniu o koszty zbycia, w tym podatek od towarów i usług, na poczet zadłużenia,
b) wynajęcia lub wydzierżawienia przewłaszczonej rzeczy z zaliczeniem uzysk czynszu na spłatę zadłużenia,
c) zatrzymania przewłaszczonej rzeczy.
11. Strony zgodnie ustalają że w przypadku zatrzymania przewłaszczonej rzeczy, Bank zaliczy wartość zatrzymanej rzeczy na spłatę zadłużenia przyjmując, że wartość zatrzymanej rzeczy zostanie ustalona według wyboru Banku zgodnie z następującymi zasadami:
1) dla środków trwałych jako:
a) od 70% do 100% wartości księgowej netto na dzień zatrzymania, lub
b) 70% wartości rynkowej pomniejszonej o oszacowane przez Bank koszty windykacji, lub
c) przyjęta przez Bank wycena dokonana przez rzeczoznawcę wskazanego przez Bank,
2) dla rzeczowych składników majątku obrotowego jako
a) 70% technicznego kosztu wytworzenia, ale nie więcej niż 50% ceny rynkowej pomniejszonej o oszacowane przez Bank koszty windykacji, lub
b) przyjęta przez Bank wycena dokonana przez rzeczoznawcę wskazanego przez Bank przy czym wartość zatrzymanych rzeczy odpowiadać będzie kwocie netto wystawionej faktury/rachunku. Koszty wyceny przewłaszczonych rzeczy ponosi Przewłaszczający.
12.W przypadku zbycia bądź zatrzymania przedmiotu przewłaszczenia przez Bank, gdy uzyskana ze sprzedaży cena lub wartość zatrzymanej przez Bank przewłaszczonej rzeczy jest wyższa od wierzytelności kredytowej powiększonej o odsetki, Bank zobowiązany jest do zwrotu nadwyżki Przewłaszczającemu.
13. W przypadku, gdy rzecz przewłaszczona została sprzedana nadwyżkę podlegającą zwrotowi startowi różnica między kwotą netto wystawionej faktury / rachunku a wartością wierzytelności powiększoną o odsetki oraz o koszty sprzedaży.
14. Jeżeli po dniu zatrzymania przez Bank przewłaszczonej rzeczy Kredytobiorca spełni świadczenia wynikające z wierzytelności zabezpieczonej przewłaszczeniem, nie powoduje to bezskuteczności przejęcia. Bank może w takim przypadku według swego wyboru zwrócić dotychczasowemu właścicielowi przewłaszczoną rzecz którą właściciel ten zobowiązany jest przyjąć lub też zwrócić Kredytobiorcy spełnione przez niego świadczenie. Jeżeli wartość zatrzymanej przez Bank przewłaszczonej rzeczy jest niższa od kwoty wierzytelności powiększonej o należne odsetki, wówczas Bank może zatrzymać część świadczenia Kredytobiorcy, potrzebną dla zaspokojenia takiej różnicy.
15. Przewłaszczający oświadczają że poddają się egzekucji wydania rzeczy będącej przedmiotem przewłaszczenia. Bankowy tytuł egzekucyjny może być wystawiony nie później, niż do dnia 31.12.2009 r.
16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przechowania (art. 835-845) oraz przeniesienia wartości (art. 155-171)
17.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
18. Umowa niniejsza nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.
19. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

17/09/2014

Skomentuj