Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Kredyt przez pośrednika

skomentuj

Niektórzy pośrednicy kredytowi działają za darmo dla kredytobiorcy gdyż swoje wynagrodzenie otrzymują od banku dla którego pozyskali klienta. Jeżeli tak, to warto skorzystać z ich usług. Zwłaszcza wtedy gdy pośrednictwo dotyczy zakupu mieszkania na rynku wtórnym, od dewelopera i trzeba założyć księgę wieczystą oraz następnie ustalić wartość kredytu, jego walutę, okres w jakim ma być spłacany, oraz rodzaje zabezpieczenia spłaty kredytu. Jeszcze więcej zachodu jest w przypadku kredytu na mieszkanie w trakcie budowy, tym bardziej należałoby rozważyć skorzystanie z usług bezprowizyjnego (dla kredytobiorcy) pośrednika kredytowego. Są jednak i tacy pośrednicy, którzy pobierają prowizję od kredytobiorcy. Poniżej przykładowa treść umowy z pośrednikiem kasującym prowizję od kredytobiorcy.

UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu … w … pomiędzy:
I … reprezentowanym przez … zwanym dalej Zleceniodawcą a
II … zamieszkałym … PESEL … zwanym dalej Zleceniodawcą. Par. 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy są czynności związane z pośrednictwem finansowym na rzecz Zleceniodawcy.
2. Zleceniodawca oświadcza, że zamierza złożyć wniosek i zawrzeć umowę kredytu.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat oferty kredytowej banków, z którymi współpracuje w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa.
4. W ramach pośrednictwa finansowego, Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające na konsultacji i doborze optymalnej oferty kredytu dla Zleceniodawcy.
Par. 2 Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1. Konsultacji, doradztwa i analizy na podstawie informacji oraz dokumentów: finansowych, majątkowych, prawnych przedłożonych przez Zleceniodawcę.
2. Przedłożenia Zleceniodawcy optymalnej oferty kredytu.
3. Przekazania Zleceniobiorcy niezbędnych dokumentów, jakie należy przedłożyć celem przygotowania dokumentacji kredytowej.
4. Wykonanie czynności określonych w niniejszym paragrafie z najwyższa starannością.
Par. 3. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1. Przedłożenia starannych i zgodnych z prawdą informacji oraz dokumentów finansowych, majątkowych, prawnych.
2. Współpracy ze Zleceniobiorcą na każdym etapie wykonania umowy.
3. Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy uprawnień do:
a) sprawdzania dokumentów przedkładanych przez osoby ubiegające się o kredyt i poręczycieli oraz telefonicznego lub osobistego sprawdzania wiarygodności danych zawartych w zaświadczeniach z miejsca zatrudnienia.
Par. 4.
1. Zleceniodawca zapłaci za wykonaną usługę Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie … (słownie: …) brutto.
2. Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie Zleceniobiorcy w dniu uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.
3. W przypadku nieuiszczenia ww. wynagrodzenia w terminie Zleceniobiorca nalicza Zleceniodawcy karę umowną w kwocie … (słownie: …).
4. Na zabezpieczenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt 1, 3 powyższego paragrafu Zleceniodawca w dniu podpisania umowy wystawi weksel wraz z deklaracją wekslową.
5. Zleceniobiorca zachowuje prawo do wynagrodzenia o którym mowa w Par. 1 w wypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.
b) zatajenia informacji mającej bezpośredni wpływ na udzielenie kredytu.
c) samodzielnego skorzystania przez Zleceniodawcę z usług Banku wskazanego przez Zleceniobiorcę w okresie … miesięcy.
Par. 5. Zleceniobiorca zastrzega sobie … dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów przez Zleceniodawcę na podjęcie decyzji kredytowej przez Bank.
Par. 6 Zleceniodawca zapłaci prowizję zgodnie z Par. 4 pkt 1 jeżeli wycofa się z umowy zlecenia w okresie procesowania się wniosku kredytowego lub nieprzystąpienia do podpisania umowy kredytowej.
Par. 7. Bank może odmówić udzielenia kredytu, bez podania przyczyny.
Par. 8. W sprawach nieregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Par. 9. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Par. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.

Wrzesień 17th, 2014 at 4:58 am

kategoria: kredyty

Skomentuj