Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nie zaskarżysz skutecznie postanowienia o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU

komentarzy 13

Warto sobie zakonotować ten tekst:

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że ocena, czy istnieją, czy też nie podstawy do wydania nakazu w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, leży w kompetencji sądu (referendarza sądowego), a rozstrzygnięcie, będące wyrazem oceny merytorycznej żądania pozwu, nie podlega kontroli w toku instancji.
Żaden przepis nie przewiduje środka zaskarżenia na tego rodzaju rozstrzygnięcia, zwłaszcza, że nie zamyka ono drogi do wydania orzeczenia w sprawie (por. uchwała SN z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie III CZP 143/08, OSNC 2009/12/164).

Powyżej zacytowałem fragment postanowienia niejako w odpowiedzi na moją skargę na postanowienie o braku podstaw do wydania nakazu i przekazaniu wg właściwości. No dobra, tylko wypadałoby nie wprowadzać powodów w błąd i wykreślić pouczenie które znajduje się na zaskarżonym przeze mnie postanowieniu czyli:

I. Na postanowienie przysługuje środek zaskarżenia w postaci zażalenia (jeżeli postanowienie wyda sędzia) wnoszonego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego do Sądu Okręgowego w Lublinie/skargi na orzeczenie referendarza sądowego (jeżeli postanowienie wyda referendarz) wnoszonej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego

No, bądźmy poważni, żebyśmy czasu nie tracili, nieprawdaż? Skargę wniosłem w Prima Aprilis tego roku a odpowiedź której fragment zacytowałem na wstępie, otrzymałem 13 listopada.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

17/11/2013

kategoria e-sąd

Komentarze do 'Nie zaskarżysz skutecznie postanowienia o braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU'

Subscribe to comments with RSS

 1. Ale w tym nic niepoważnego. Zaskarżyć możesz tą część tego postanowienia, na której zaskarżenie kpc Ci pozwala, a więc przekazanie do sądu równoległego. I wtedy Sąd sprawdzi, czy na pewno ref przekazał do sądu właściwości ogólnej, a nie jakiegoś innego.

  Niemniej jednak jestem zdziwiony, bo mi Pani Sędzia Obecna-Przewodnicząca-Wydziału, w czasach, kiedy przewodniczącym był jeszcze SSR Jacek Widło (teraz to już w SSO Jacek Widło) nie raz nie dwa w odpowiedzi na skargę wydawała nakazy. Tylko, że to inne czasy (2011 r.), a poza tym zawsze w skargach prosiłem o stwierdzenie nieprawidłowości orzeczenia niezaskarżalnego (czyli braku podstaw), przez analogiczne zastosowanie art. 380 kpc.

  Przemek | Blog o egzekucji

  17 Lis 13 13:01

 2. Oto cale uzasadnienie:

  Postanowieniem z dnia 27 marca 2013 roku Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w osobie referendarza
  sądowego przekazał rozpoznanie sprawy do Sądu Rejonowego w Kaliszu.
  W dniu 1 kwietnia 2013 roku powód złożył skargę na w/w postanowienie.
  Sąd Rejonowy zważył, co następuje:
  W art. 398[22] k.p.c. ustawodawca przewidział skargę na orzeczenie referendarza sądowego, co do istoty sprawy
  oraz orzeczenie kończące postępowanie, jak również orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 4[2] i 5-9
  k.p.c. W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc, zaś Sąd rozpoznaje sprawę, jako sąd
  pierwszej instancji (§ 2 i 3).
  Zgodnie z art. 505[33] § 1 kpc w przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w
  elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi właściwości ogólnej.
  W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że ocena, czy istnieją, czy też nie podstawy do wydania nakazu w
  postępowaniu nakazowym lub upominawczym, leży w kompetencji sądu (referendarza sądowego), a
  rozstrzygnięcie, będące wyrazem oceny merytorycznej żądania pozwu, nie podlega kontroli w toku instancji.
  Żaden przepis nie przewiduje środka zaskarżenia na tego rodzaju rozstrzygnięcia, zwłaszcza, że nie zamyka ono
  drogi do wydania orzeczenia w sprawie (por. uchwała SN z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie III CZP 143/08,
  OSNC 2009/12/164). Obecne brzmienie przepisów o postępowaniu nakazowym (a więc i upominawczym)
  powszechnie uważane jest za realizację koncepcji o przyznaniu sądowi swobody decyzyjnej w zakresie
  rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym i wyjęciu tej kwestii spod kontroli instancyjnej. Pozytywna
  ocena co do możliwości wydania nakazu zapłaty znajduje wyraz w orzeczeniu – nakazie zapłaty, zaś negatywna
  ocena uzasadniałaby jedynie sporządzenie notatki urzędowej na podstawie art. 157 § 3 kpc, z tym, że w niniejszym
  postępowaniu następstwem oceny negatywnej jest obowiązek Sądu wydania orzeczenia o przekazaniu sprawy
  sądowi właściwości ogólnej pozwanego (por. uzasadnienie powołanej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego
  2009 roku oraz Dariusz Zawistowski, Komentarz do art. 505 [33] kodeksu postępowania cywilnego
  (Dz.U.64/43/296 ze zm.), [w:] H. Dolecki (red.), T. Wiśniewski (red.), J. Iwulski, G. Jędrejek, I. Koper, G.
  Misiurek, P. Pogonowski, D. Zawistowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 367-
  505 (37), LEX 2010).
  W elektronicznym postępowaniu upominawczym sąd orzeka wyłącznie na podstawie pozwu (jego żądania i
  uzasadnienia), a dowody nie są do pozwu dołączane. W związku z tym uzasadnienie pozwu musi być szczególnie
  starannie redagowane, aby wyjaśnić sądowi wszelkie kwestie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, których to
  okoliczności nie jest w stanie zweryfikować. Do takich okoliczności należą w szczególności podstawa faktyczna
  żądania pozwu (umowa, jakiego typu, kiedy zawarta), wielkość świadczeń powoda i pozwanego, ich charakter,
  terminy płatności odsetek i ich stopę, terminy wymagalności, kwestia wezwania do zapłaty. Jeżeli istnieją w tej
  mierze wątpliwości, sąd w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma prawo do stwierdzenia braku
  podstaw do wydania nakazu zapłaty (art. 499 pkt 2 kpc w związku z art. 505[28] kpc), które to wątpliwości można
  rozwiązać w dalszym postępowaniu na podstawie dołączonych do pozwu dowodów. Rozstrzygnięcie to, jako
  niezaskarżalne nie wymaga zresztą uzasadnienia ani też wskazania podstawy prawnej (art. 357 § 2 kpc).
  Na krótkie zaakcentowanie zasługuje jednak stwierdzenie, że nieuniknione było podzielenie wątpliwości
  referendarza sądowego, co do nie istnienia podstaw do wydania nakazu zapłaty na gruncie niniejszej sprawy.
  Powód nie wskazał, w jakiej dacie została zawarta umowa podstawowa i jaka była jej treść oraz co składa się na
  kwotę dochodzoną pozwem.
  W ocenie Sądu wady, którymi obarczony jest pozew w myśl art. 499 pkt. 2 k.p.c. przesądzały o niedopuszczalności
  wydania nakazu zapłaty, a konsekwencją powyższego jest wydanie orzeczenia o stwierdzeniu braku podstaw i
  przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej pozwanego.
  W przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, to w takiej sytuacji art. 505 [33] § 1 k.p.c.,
  obliguje Sąd do przekazania w formie postanowienia, dalszego rozpoznania sprawy do sądu właściwości ogólnej
  pozwanego, czyli sądu miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego. Imperatywne brzmienie przepisu nie daje
  sądowi swobody decyzyjnej (np., co do sądu, któremu ma być sprawa przekazana) w tym zakresie, jeżeli stwierdzi
  brak podstaw do wydania nakazu zapłaty.
  Wobec powyższego uwzględniając miejsce zamieszkania pozwanego należało przekazać rozpoznanie sprawy do
  Sądu Rejonowego w Kaliszu.
  Mając na uwadze powyższe Sąd postanowił, jak na wstępie.

  admin

  17 Lis 13 13:45

 3. Sam sobie winien jesteś, autorze:

  „Powód nie wskazał, w jakiej dacie została zawarta umowa podstawowa i jaka była jej treść oraz co składa się na
  kwotę dochodzoną pozwem.”

  Przecież to są podstawy 🙂

  Anonim

  19 Lis 13 07:21

 4. Nie było żadnej „umowy podstawowej”. Pozwany po prostu nie rozliczył się z pieniędzy które jako kurier pobrał od klientów doręczając przesyłki. Co miałem wskazać, umowę o pracę???

  Pozwany podpisał zobowiązanie do zwrotu tych pieniędzy w którym to zobowiązaniu wskazał, że to z pobrań. I data na tym zobowiązaniu też jest. W mojej skromnej ocenie aż prosi się o wydanie nakazu zapłaty gdy powód grzecznie o to prosi w pozwie.

  admin

  19 Lis 13 08:12

 5. A i owszem – umowę o pracę. Wszak te pieniądze pobrane od klientów to mienie powierzone.
  No i druga sprawa, powinieneś wskazać każdą kwotę po kolei z jakiego dnia pochodzi, z jakiego listu przewozowego.

  Co w tym niezrozumiałego? To jest sąd, a nie spotkanie koleżeńskie.

  Anonim

  19 Lis 13 09:50

 6. To w tym niezrozumiałego, że w sądach stacjonarnych na podstawie bardziej lakonicznych zobowiązań (nieraz bez causy) uzyskiwałem nakazy zapłaty.

  admin

  19 Lis 13 12:10

 7. Przy okazji.. No nie jest to „śmieszne” że na podstawie niepodpisanej faktury otrzymasz nakaz zapłaty a na podstawie podpisanego zobowiązania się do zwrotu zawłaszczonych pieniędzy – nie otrzymasz?

  admin

  19 Lis 13 13:09

 8. @admin, jak ref natrzaskał dzisiaj już kilkaset nakazów, wszystkie z nieopłaconych faktur, to na każdy następny pozew nie zwraca szczególnie uwagi. A tu nagle coś bez nieopłaconej faktury: od razu go to zainteresuje w większym stopniu, przeczyta i stwierdzi, że nie wszystko dokładnie opisałeś. W pozwie z faktur stwierdziłby to samo, ale nad pozwem się nie skupił, bo był niemal identyczny jak trzysta przed nim.

  Przemek | Blog o egzekucji

  19 Lis 13 20:59

 9. Wydanie nakazu zapłaty na podstawie niepodpisanych faktur to chyba norma. Uważam jednak że tym bardziej nakaz zapłaty należy się na podstawie podpisanego zobowiązania do spłaty i to z causą.

  admin

  19 Lis 13 21:08

 10. Ja złozyłem pozew do EPU o zapłatę. Posiadam pisemną umowę pozyczki, wezwanie do zapłaty pokwitowane przez dłużnika i…sąd nie wydał nakazu zapołaty. Pytam więc, co miałbym przedłożyć w EPU, żeby wydał? Po co jest to EPU? kWOTA POZYCZKI TO RAPTEM 1250 ZŁ, APRAWA PROSTA, OCZYWISTA I BŁAHA….

  v

  9 Lis 15 09:28

 11. W tym EPU to bywa tak, że jeden referendarz w wyda nakaz zapłaty a inny w identycznej z identycznym pozwem i identycznie opisanymi dowodami – nie wyda…

  Możesz wkleić tu albo mailem przesłać mi pozew (bez danych stron) i jakie dowody i jak wskazałeś (opisałeś), to może będzie można wskazać racjonalne przyczyny, żeby na ewentualnie przyszły raz uniknąć tego.

  admin

  9 Lis 15 10:09

 12. A jak jest w EPU ze sprawami konsumenckimi? W skrócie sprawa dotyczy usterki samochodu zakupionego w komisie. Wysłano sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny, nie odpowiedział w ciągu 2 tyg., więc zgodnie z art. 561[5] uznaje się, że uznał roszczenie konsumenta za uzasadnione. Ale referendarz stwierdził brak podstaw do wydania nakazu. Czy takie sprawy da się pchnąć przez EPU, czy w praktyce tylko nieopłacone faktury/pożyczki wchodzą w grę?

  BB

  9 Sty 16 01:23

 13. Moim zdaniem taka sprawa również kwalifikuje się do EPU. Nie wiem, dlaczego referendarz stwierdził brak podstaw.

  admin

  9 Sty 16 06:08

Skomentuj