Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sąd wysłał mi pismo na adres firmy

komentarzy 8

Robert Grabowski, ul. Żeromskiego 1, 41-200 Sosnowiec – tak zaadresował sąd pismo do mnie (w mało ważnej sprawie, pismo odebrałem). Jednak ww. adres jest adresem firmy mojej a nie mego zamieszkania. Zacząłem się zastanawiać, czy poczta przypadkiem nie powinna zwrócić takiego pisma jako „adresat nieznany„, więc zasięgnąłem opinii prawnika. Przytaczam ją poniżej, jest w niej kilka istotnych kwestii poruszonych i może się komuś przydać.

Generalnie orzecznictwo Sądu Najwyższego stoi na stanowisku, że pozew (pismo wszczynające postępowanie) przeciwko osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą powinien wskazywać adres miejsca zamieszkania (zgodnie z art. 126 par. 2 kpc), a nie adres siedziby firmy (tak np. postanowienie SN z 10 marca 2006 r., IV CK 287/2005).

Natomiast odnosi się to jedynie do konieczności wskazania miejsca zamieszkania w pierwszym piśmie w sprawie; niezależnie od tego, w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zastosowanie ma art. 135 par. 1 kpc, stanowiący, że doręczeń dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. Przy tym jako „miejsce pracy” należy również rozumieć miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z komentarza do kpc (Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część Druga. Postępowanie zabezpieczające Jędrzejewska Maria, Grzegorczyk Paweł, Weitz Karol, Ereciński Tadeusz, Gudowski Jacek Autor komentarza do cz. PIERWSZA ks. PIERWSZA tyt. VI dz. I roz. 2 art. 135: Weitz Karol): odnośnie art. 135 par. 1 kpc:

„W art. 135 § 1 chodzi o miejsce pracy adresata, a nie jakiejkolwiek innej osoby. Pojęcie „miejsce pracy” należy rozumieć funkcjonalnie jako każde miejsce, w którym adresat wykonuje faktycznie pracę. Bez jakiegokolwiek znaczenia jest to, na jakiej podstawie praca ta jest wykonywana (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna), czy świadczona jest odpłatnie, czy też nieodpłatnie (np. gdy adresat pracuje w danym miejscu na rzecz członka swojej rodziny), jak i to, czy adresat wykonuje ją w danym miejscu, prowadząc jakąś działalność gospodarczą lub zawodową na własny rachunek (samodzielnie), czy pozostając zatrudnionym przez inny podmiot (np. jako pracownik).”

oraz odnośnie art. 139 par. 3 kpc:

„Jeśli chodzi o osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, to należy pamiętać z jednej strony, że miejsce dokonywania im doręczenia określa art. 135 § 1, a z drugiej strony, że do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisowi podlega oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony (art. 25 ust. 1 pkt 5 u.s.d.g.). Można postawić pytanie, czy wobec tego art. 139 § 3 wprowadza w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą szczególną regulację miejsca doręczenia, wyłączającą stosowanie przepisu art. 135 § 1 w stosunku do tych osób. Wydaje się, że na tak postawione pytanie odpowiedź powinna być negatywna. Należy raczej przyjąć, że adresy mieszkania i miejsca pracy, w których należy dokonywać doręczeń zgodnie z art. 135 § 1, to – w wypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – adresy zamieszkania i głównego miejsca prowadzenia działalności w rozumieniu art. 25 ust. 1 pkt 5 u.s.d.g. (trzeba pamiętać, że miejscem pracy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest miejsce prowadzenia tej działalności). Adres osoby fizycznej podany w ewidencji w rozumieniu art. 139 § 3 oznacza zatem podany w ewidencji adres mieszkania tej osoby lub adres głównego miejsca wykonywania działalności, będący adresem miejsca pracy tej osoby (por. J.P. Naworski, Glosa do uchwały SN z 8 listopada 2006 r. III CZP 103/06, LexPolonica nr 420120, s. 778, który to rozumowanie odnosi jedynie do adresu mieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną). Prowadzi to do dalszej konkluzji, że adres podany w ewidencji w rozumieniu art. 139 § 3 nie oznacza adresu do doręczeń, adresów, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza (z wyjątkiem adresu głównego miejsca wykonywania działalności), oraz adresu oddziału, o których także mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 u.s.d.g. Rzecz jasna, podobnie jak w wypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpisanych do rejestru sądowego, należy przyjąć, że adres osoby fizycznej podany w ewidencji – w powyższym znaczeniu – stanowi miejsce doręczenia, jeżeli jest rzeczywistym adresem mieszkania lub miejsca pracy takiej osoby.”

A skoro tak, to doręczenie Panu pisma na adres Pana firmy jest traktowane jako doręczenie dokonane na adres Pana miejsca pracy, czyli jest prawidłowe.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

02/10/2013

Komentarze do 'Sąd wysłał mi pismo na adres firmy'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jesteś „nieznany” pod firmowym adresem? Ciekawe…

  Lech

  3 Paź 13 11:12

 2. Robert Grabowski nie mieszka pod adresem ul. Żeromskiego 1 w Sosnowcu.

  admin

  3 Paź 13 11:20

 3. Skąd pomysł, że trzeba mieszkać, aby odebrać adresowany do siebie list?

  Lech

  3 Paź 13 11:22

 4. Wątpliwość moja (którą prawnik rozwiał) wynikała z tego, że myślałem że pisma sądowe są kierowane tylko na adres zamieszkania.

  admin

  3 Paź 13 11:26

 5. Jest tu pewna nieścisłość, niby w pozwie trzeba podać adres zamieszkania, ale skoro już do prawidłowego doręczenia doszło gdzieś indziej, no to doszło.

  A sam pomysł, że pismo adresowane do znanej osoby, ale nie do mieszkańca, miałoby być zwracane jako „adresat nieznany” jest chybiony 🙂

  Lech

  3 Paź 13 11:28

 6. U mnie w sądzie było / jest chyba tak, że gdy przesyłka powróci do sądu bo bezskutecznym dwukrotnym awizowaniu, to wtedy sąd wzywa do wykazania, że jest to zarazem adres zamieszkania pozwanego (a nie tylko adres prowadzenia działalności gospodarczej) lub do podania adresu zamieszkania pozwanego jeśli jest inny niż siedziby firmy.

  admin

  3 Paź 13 13:58

 7. To raczej nie jest opinia prawnika, tylko osoby umiejącej przekopiować komentarz 🙂

  Krzysztof | Konsument w sieci

  3 Paź 13 22:34

 8. Opinie i porady chyba zwykle składają się z takich cytatów.

  admin

  4 Paź 13 05:07

Skomentuj