Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zwrot kosztów podróży świadka

1 komentarz

Dzisiaj wklejam tzw. gotowca; może się komuś przydadzą te informacje. Tylko jedna myśl nasunęła mi się po przeczytaniu tego postanowienia a mianowicie, że sąd nie sprawdza tego, czym faktycznie świadek przyjechał. Mogli przyjechać np. skuterkiem a dostali refundację za pojemność silnika powyżej 900 centymetrów sześciennych. Przy okazji, dobre kredyty samochodowe (na skuter też) są tutaj. To tylko taka dygresja, a oto postanowienie:

POSTANOWIENIE
Poznań, dnia 11 lipca 2013 r.
Referendarz Sądowy Szymon Wojciechowski
w Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 11 lipca 2013 r. w Poznaniu
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Roberta Grabowskiego przeciwko D.J.
o zapłatę
w przedmiocie wniosku świadka B.G. i A.G. o zwrot kosztów podróży w związku ze stawiennictwem na rozprawie w dniu 18 marca 2013 r.
postanawia:
przyznać świadkom B.G. i A.G. kwotę 313,92 zł (trzysta trzynaście 92/100) tytułem zwrotu kosztów podróży w związku ze stawiennictwem na rozprawie w dniu rozprawie 18 marca 2013 r., którą to kwotę wypłacić tymczasowo, ze środków budżetowych Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu.

Uzasadnienie
Świadek B.G. oraz A.G. zostali wezwani na termin rozprawy wyznaczony na dzień 18 marca 2013 r., na której mieli złożyć zeznania. Świadkowie stawili się w wyznaczonym dniu i złożyli wnioski o zwrot kosztów podróży.
Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 277 kpc, świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, na które składają się m.in. koszty podróży.
W myśl art. 85 ustawy świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu – w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu. Zasady zwrotu tych kosztów określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.). Przy czym przejazd samochodem osobowym świadka, rozliczany jest – według tzw. stawki „kilometrowej”, ustalonej zarządzeniem nr 5/13/I i IV Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu i Dyrektora Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu samochodem prywatnym w podróży świadka oraz określenia wysokości stawki za jeden kilometr wydanym na podstawie w/w przepisów. zgodnie z którym stawka dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 wynosi – 0,31 zł, a o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 wynosi – 0,48 zł.
Świadkowie podali, że na rozprawę dojechali wspólnie z miejsca swojego zamieszkania w Kobyłce samochodem o pojemności silnika powyżej 900 cm Odległość między miejscem zamieszkania świadków, a siedzibą sądu – uwzględniając drogę powrotną – wynosiła 654 km. Zatem iloczyn stawki kilometrowej dla samochodów o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 tj. 0,48 zł i przebytej odległości wynosił 313.92 zł. W rozpoznawanej sprawie wnioski świadków zostały złożone w terminie i były co do zasady usprawiedliwione.
W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 277 kpc oraz cytowanych przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i rozporządzeń, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

26/07/2013

kategoria świadek

1 komentarz do 'Zwrot kosztów podróży świadka'

Subscribe to comments with RSS

  1. Za skuter „powinni” dostać o wiele więcej 🙂

    Lech | blog o wekslach

    26 Lip 13 08:17

Skomentuj