Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sprostowania omyłki nie będzie, trza pisać pozew od nowa

komentarze 2

Takie postanowienie otrzymałem:

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny
w składzie następującym
Referendarz sądowy Marcin Majerski
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w elektronicznym postępowaniu upominawczym
w sprawie z powództwa
Robert Grabowski Grabowski Inkasso – Doradzwo Finansowo-Prawne
przeciwko
Paweł S.
p o s t a n a w i a
Oddalić wniosek pełnomocnika powoda z dnia 09/07/2013 roku o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w treści nakazu zapłaty z dnia 16/05/2013 roku wydanego w sprawie Nc-e 803586/13

U Z A S A D N I E N I E
W dniu 15/04/2013 roku powód wniósł do niniejszego sądu pozew, w którym jako pozwanego wskazano Paweł S. W dniu 16/05/2013 roku wydano nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym zgodnie z treścią żądania pozwu. W dniu 09/07/2013 roku pełnomocnik powoda wniósł pismo procesowe, w którym wniósł o sprostowanie treści nakazu zapłaty poprzez wpisanie w miejsce imienia pozwanego „Paweł” prawidłowego jego oznaczenia tj.: „Piotr”, oświadczając iż wskazana pomyłka zaistniała z przyczyn technicznych.
Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 350 § 1 k.p.c. sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Przepis ten ma na podstawie art. 353 [2] k.p.c. odpowiednie zastosowanie do nakazów zapłaty. Zasadniczo sprostowaniu podlegają jednak jedynie pomyłki Sądu (referendarza sądowego), a nie pomyłki spowodowane przez stronę (tak SN w wyroku z dnia 8 czerwca 1977 r., IV PRN 4/77, Lex nr 7945). Dopuszczalne jest sprostowanie omyłki spowodowanej przez stronę, a więc np. omyłkowego oznaczenia strony, ale tylko wtedy, gdy wynika to z zebranego w sprawie materiału (Postanowienie SN z dnia 29 października 1982 r., II CZ 122/82, Lex nr 8479).
W elektronicznym postępowaniu upominawczym nie dołącza się do pozwu załączników i sąd (referendarz sądowy) orzekając opiera się jedynie na treści pozwu. Brak jest więc w niniejszej sprawie jakiegokolwiek materiału dowodowego, z którego wynikałoby, iż pozew nie dotyczył Pawła S. a Piotra S. Uwzględniając powyższe w oparciu o powołane przepisy należało orzec jak w sentencji.

No ja rozumiem, ale liczyłem na to, że zmieni się imię w nakazie zapłaty i wyśle się jeszcze raz do pozwanego a nie że muszę teraz pisać od nowa pozew i znów opłatę od pozwu uiścić.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 3 Ocena średnia: 4.3]

21/07/2013

Komentarze do 'Sprostowania omyłki nie będzie, trza pisać pozew od nowa'

Subscribe to comments with RSS

  1. Mnie nie sprostowali oczywistego błędu rachunkowego tylko do postępowania zwykłego przekazali. Sprawa prosta, dłużnik wypłacalny, na wpis wzięłam pożyczkę w internecie a tu jeszcze kilka miesięcy co najmniej a zwrot pożyczki za 3 tygodnie mam zrobić.

    alela

    3 Paź 16 22:26

  2. Nawet gdyby sąd nakaz zapłaty wydał, to dłużnik może odwołać się i długo poczeka powód na wydanie wyroku prawomocnego. Możesz tutaj wziąć jeszcze jedną pożyczkę (ratalną) i nią spłacić to co masz. Kilka pożyczek tam wskazanych jest nieoprocentowanych dla nowych klientów.

    admin

    4 Paź 16 07:55

Skomentuj