Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Trudno o zwolnienie z kosztów sądowych

komentarze 2

Uzasadnienie oddalenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych w jednej ze spraw:

POSTANOWIENIE. Dnia 27 kwietnia 2010 r. Sąd Rejonowy w L. V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: Referendarz Sądowy S.W. Protokolant: K. R. po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2010 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa R.G. zam. w S. przeciwko: P.Z. zam. w R. i R.S. zam. w R. o zapłatę w przedmiocie wniosku pozwanego P.Z. z dnia 25 marca 2010 r. o zwolnienie od obowiązku uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów zaliczki na poczet opinii biegłego postanawia: oddalić wniosek

Uzasadnienie. Wniesionym w dniu 25 marca 2010 r. wnioskiem pozwany P.Z. domagał się o zwolnienie go od obowiązku uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów opinii biegłego. Pozwany wskazał, że pomimo prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w chwili obecnej nie jest w stanie uiścić żądanej kwoty. Miesięczny dochód pozwanego wynosi ok. 7000 zł lecz kwota 4190 zł jest wydatkowana na spłatę zaciągniętych kredytów. Pozostała część dochodu jest wydatkowana na utrzymanie pozwanego i jego rodziny. Do tych wydatków należy kwota na mieszkanie – 750 zł, kwota na telefon 150 zł, koszty i podatek dochodowy wynikający z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wyżywienie. Dodatkowo dochodzą koszty leczenie choroby przewlekłej pozwanego. Jednocześnie z przedłożonego wraz z wnioskiem oświadczenia złożonego na urzędowym formularzu o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania wynika, że we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z pozwanym pozostaje dziecko w wieku 7 lat oraz żona. Według tego oświadczenia pozwany nie posiada nieruchomości oraz przedmiotów wartościowych o wartości powyżej 10.000 zł. Prowadzona działalność gospodarcza przynosi dochód w wysokości 7094 zł. Pozwany posiada zasoby pieniężne w kwocie 5000 zł. Do wskazanych przez pozwanego miesięcznych zobowiązań należą wydatki w postaci 4190, 00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, 750 zł z tytułu opłat eksploatacyjnych mieszkania, 150 zł z tytułu usług telekomunikacyjnych, 1800 zł z tytułu utrzymania oraz kwota 800 – 1000 zł z tytułu kosztów leczenia choroby przewlekłej.

Sąd ustalił i rozważył co następuje. Należna od pozwanego zaliczka na pokrycie kosztów opinii biegłego sądowego wynosi 1500, 00 zł. Zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) zwolnienia od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, która złożyła oświadczenie, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów (…) (art. 102 ust. 2 ustawy). Uwzględniając brzmienie powyższego przepisu oraz opierając się na złożonym przez wnioskodawcę oświadczeniu nie można zasadnie uznać, że uiszczenie wskazanej powyżej kwoty będzie stanowiło uszczerbek dla utrzymania koniecznego pozwanego i jego rodziny. W pierwszej kolejności należy wskazać, że wnioskodawca zgodnie ze złożonym oświadczeniem posiada zasoby pieniężne w kwocie 5000 zł. Powyższa okoliczność pozwala mu uiścić żądaną kwotę i stanowi samodzielną przesłankę oddalenia wniosku o zwolnienie gdyż pomniejszenie posiadanych oszczędności nie spowoduje uszczerbku dla utrzymania koniecznego pozwanego i jego rodziny.

Dodatkowo należy wskazać, że fakt zawarcia umów kredytowych i zadłużenia się wnioskodawcy do granic osiąganych przez niego dochodów nie może skutkować wydaniem przez Sąd żądanego orzeczenia. Decydując się na zawarcie umów kredytowych wnioskodawca powinien przewidywać konieczność prowadzenia procesów sądowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Postępowania takie są siłą rzeczy związane z tą działalnością i nie są zdarzeniem nadzwyczajnym. Warto również zwrócić uwagę, że wnioskodawca był w stanie podpisać umowy kredytu i przynajmniej wówczas posiadał zdolność kredytową. Oznacza to, że jego sytuacja majątkowa była na tyle stabilna, że pozwalała zaoszczędzić przynajmniej 1500 zł na poczet ewentualnych kosztów sądowych W tym też zakresie Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w postanowieniu z dnia 24 września 1984 r., II CZ 104/84, gdzie stwierdzono, że instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez wywołania uszczerbku w koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny. Ubiegający się o taką pomoc winien więc w każdym wypadku poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające – może zwrócić się o pomoc państwa. Końcowo należy podkreślić, że ponoszenie kosztów sądowych przez podmiot gospodarczy jest elementem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Koszty sądowe nie stanowią dodatkowego obciążenia, lecz wchodzą w skład zwykłych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca powinien zatem liczyć się z możliwością prowadzenia spraw sądowych, które są nieodzowną częścią życia gospodarczego. Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

02/07/2013

Komentarze do 'Trudno o zwolnienie z kosztów sądowych'

Subscribe to comments with RSS

  1. Trudno stwierdzić na podstawie tego postanowienia, czy rzeczywiście „trudno” jest o zwolnienie, bo akurat na biednego nie trafiło 🙂

    Lech | blog o wekslach

    2 Lip 13 22:36

  2. No, powinienem dodać do tytułu słowo „przedsiębiorcy”. Sąd stwierdza wówczas, że przedsiębiorca powinien przewidzieć, że będzie toczył spór. A dokładniej, to nawet nie przedsiębiorca w tym wypadku, tylko prezes spółki przeciwko któremu wytoczono powództwo wykorzystuując odpowiedzialność subsydiarną za długi spółki.

    admin

    3 Lip 13 02:20

Skomentuj