Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

2 Licytacja 1/2 nieruchomości rolnej – Dobrzany

skomentuj

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Jacek Onyszkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-06-2013r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim mającego siedzibę przy ul. Wojska Polskiego 19 w sali nr 27. odbędzie się druga licytacja udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości rolnej niezabudowanej, zlokalizowanej w miejscowości Dobrzany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr (dane w skanie obwieszczenia; patrz link na dole) o łącznej powierzchni 12,6545 ha należącej do dłużnika (dane w skanie obwieszczenia; patrz link na dole). Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze (dane w skanie obwieszczenia; patrz link na dole).

Suma oszacowania wynosi 97 100,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 733,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 710,00 zł – najpóźniej do dnia 26-06-2013 r.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Stargard Szczec. 80 12403901 1111 0000 4223 7738 –
Rękojmia winna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość w dni powszednie w miejscu położenia oraz przeglądać w kancelarii komornika (adres jw.) odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skan obwieszczenia o licytacji znajduje się tutaj.

Czerwiec 5th, 2013 at 6:07 am

kategoria: Bez kategorii

Skomentuj