Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Licytacja domu – Poznań

skomentuj

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michał Redelbach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu mającego siedzibę przy Kamiennogórskiej 26 w sali nr 214 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (dane w skanie obwieszczenia, patrz: odnośniki na dole) stanowiącej:
– działkę nr 12/1 o powierzchni 497 m kw zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będącym w trakcie rozbudowy; pierwotną bryłę obiektu stanowił budynek mieszkalny wybudowany w latach 70-tych XX w. o dwóch kondygnacjach nadziemnych (przyziemie oraz piętro); na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w dniu 08.01.2003 r. rozpoczęta została rozbudowa budynku polegająca na dobudowaniu od strony południowo-wschodniej dwukondygnacyjnej części mieszkalnej oraz nadbudowie jednej kondygnacji (poddasze użytkowe); na podstawie pozwolenia na budowę z dnia 12.02.2009 r. rozpoczęte zostały prace mające na celu rozbudowę budynku mieszkalnego, mieszczącego się w części frontowej, o dodatkową kondygnację wraz z antresolą; Wejście do lokalu mieszczącego się na wyższych kondygnacjach odbywać się będzie poprzez zewnętrzną klatkę schodową, dobudowaną od strony południowej budynku. Na poziomie przyziemia, w części tylnej budynku, mieści się garaż. Powierzchnia użytkowa wyniesie 458,50 m kw; budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje: energetyczna, wodno-kanalizacyjna, C.O.; teren nieruchomości ogrodzony, część niezabudowana jest niezagospodarowana i stanowi zaplecze realizowanej budowy, uzbrojenie stanowią następujące sieci: energetyczna, gazowa, kanalizacyjna (miejska), wodna. Naj bliższe otoczenie stanowią działki zabudowane kilkudziesięcioletnimi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi; przedmiotowa nieruchomość położona jest u zbiegu ul. Zamysłowskiej i Będlewskiej, będących drogami nieutwardzonymi, gruntowymi o przeciętnym stanie użytkowym, są oświetlone i posiadają niskie, lokalne natężenie ruchu; odległość od ulicy utwardzonej asfaltem wynosi 250 m. Punkty handlowo-usługowe mieszczą się w promieniu 1 km, położonej: Poznań, ul. Zamysłowska 7, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto Wydz. V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (dane w skanie obwieszczenia, patrz: odnośniki na dole)

Suma oszacowania wynosi 1.133.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 850.125,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 113. 350,00 zł. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA I O/Poznań 38102040270000170202903680.

Wskazane jest, aby rękojmia w gotówce wpłacona została najpóźniej w dniu 22-05-2013 r. do godz. 08:15 w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372A w Poznaniu lub w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w sali nr 214 od godz. 08:45, a rękojmia na konto została wpłacona najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem licytacji nieruchomości, aby dowód wpłaty wpłynął do kancelarii komornika przed terminem licytacji.

Zgodnie z przepisem art.976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w terminie uzgodnionym wcześniej z komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamieni 26 w Wydz. I Cywilnym pod sygn. II Co 11111/10/2 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Michała Redelbacha, ul. Grunwaldzka 372a w Poznaniu odpis protokołu oszacowania nieruchomości. operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skany ogłoszenia są tutaj oraz tutaj.

kategoria: Bez kategorii

Skomentuj