Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Wezwanie o wskazanie sposobu egzekucji

skomentuj

Tytułowe wyrażenie wyłowiłem w statystykach odwiedzin bloga. Pismo z takim tytułem jest to po prostu chyba nic innego jak wysłuchanie wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Znalazłem jedno takie:

ZAWIADOMIENIE I WEZWANIE O WSKAZANIE SPOSOBU EGZEKUCJI

Dotyczy:sygn. sąd.VIII Nc 5379/09

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej Rafał Łyszczek w sprawie egzekucyjnej z wniosku Pana/Pani przeciwko dłużnikowi: BR ul. …

zawiadamia, że postępowanie egzekucyjne przeciwko w/w dłużnikowi jest obecnie całkowicie bezskuteczne. Przeciwko dłużnikowi prowadzone jest szereg postępowań egzekucyjnych z wniosku wielu wierzycieli w tym z wniosku ZUS i Urzędu Skarbowego. W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych komornik wystosował zajęcie wynagrodzenia dłużnika u wskazanego przez ZUS pracodawcy. Pracodawca nie odpowiedział na zajęcie. Spółka będąca pracodawcą dłużnika posiada liczne zadłużenia, tutejsza kancelaria prowadzi przeciwko niej szereg postępowań egzekucyjnych. Spółka nie realizuje swoich zobowiązań także wobec pracowników. Egzekucja z wierzytelności i rachunków bankowych dłużnika jest aktualnie bezskuteczna. Czynności terenowe były bezskuteczne. Dłużnik złożył wyjaśnienia w trybie art. 801 kpc. – brak majątku nadającego się do egzekucji. W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych na przełomie lat 2009-2012r prowadzono egzekucję z majątku nieruchomego stanowiącego własność dłużnika. Dokonano zajęcia nieruchomości położonej w miejscowości … obj. KW … Nieruchomość została wyceniona przez biegłego sądowego na kwotę: 109.100 zł . W dniu 26.10.2010r nieruchomość sprzedana została na pierwszej licytacji za kwotę 102.700,00 zł. Dokonano również zajęcia dwóch nieruchomości gruntowych położonych w …. Nieruchomość obj. … wyceniona została przez biegłego sądowego na kwotę: 131.952,00 zł. Pomimo przeprowadzenia dwóch licytacji w/w nieruchomość nie została sprzedana z powodu braku chętnych do jej nabycia. W dniu 24.02.2012r. zgodnie z brzmieniem art. 985 par. 1 kpc wydane zostało Postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powyższej nieruchomości. Nieruchomość obj. KW … oszacowana została przez biegłego sądowego na kwotę: 27.864,00 zł. W dniu 29.ll.2011r nieruchomość została sprzedana na pierwszej licytacji za kwotę: 21.200,00 zł. Dokonano również zajęcia nieruchomości położonej w … zabudowanej budynkiem produkcyjno-administracyjnym oraz wiatą magazynową obj. KW …. Nieruchomość wyceniona została przez biegłego sądowego na kwotę: 2.461.470,00 zł. W dniu 07.10.2011 r. przeprowadzono pierwszą licytację. Jednak nieruchomość nie została sprzedana z powodu braku chętnych do jej nabycia. Ponieważ żaden z wierzycieli biorących udział w egzekucji z w/w nieruchomości nie dokonał wpłaty zaliczki niezbędnej na pokrycie kosztów ogłoszenia prasowego nie można było wyznaczyć drugiego terminu licytacji. Wobec powyższego zgodnie z art. 823 kpc stwierdzono umorzenie egzekucji z mocy prawa w części dotyczącej w/w nieruchomości. Ponadto zaznaczyć należy, że przedmiotowa nieruchomość obciążona jest licznymi hipotekami znacznie przewyższającymi jej wartość. Dłużnik posiada również udziały w parcelach gruntowych położonych w … obj.KW … oraz …. Są to wąskie pasy gruntu które stanowią drogę dojazdową do nieruchomości obj .KW …, w której dłużnik prowadził działalność gospodarczą. Egzekucja z w/w nieruchomości nie jest przez wierzycieli kontynuowana.

Wobec powyższego powołując się na art. 827 kpc

wzywam wierzyciela

w powyższej sprawie do podania w terminie 7 dni – licząc od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia – wszelkich informacji mających na celu ustalenie mienia dłużnika, którego nie udało się ujawnić w trakcie postępowania egzekucyjnego. Po upływie tego terminu o ile wierzyciel nie złoży żadnych informacji wydane zostanie postanowienie o umorzeniu sprawy.

A z licytacji nieruchomości otrzymałem … 437 złotych.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

23/04/2013

kategoria: komornik

Skomentuj