Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zbieg z egzekucją administracyjną do rachunku bankowego

skomentuj

Tytułowa fraza często gości w statystykach odwiedzin tego bloga nie wiem, czy pytający znajdują to, czego szukają. Tymczasem akurat mam w rękach postanowienie sądowe którego treść poniżej wklejam, bo wyczerpuje temat całkowicie.

POSTANOWIENIE

Dnia 23 lutego 2011 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Emilia Szczurowska po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2011 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym spraw egzekucyjnych Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie – Andrzeja Lusa oznaczonej sygnaturą Km 160/09, Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo i Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Warszawie przeciwko dłużnikowi WW z udziałem wierzyciela Roberta Grabowskiego o świadczenie pieniężne na skutek zawiadomienia przez Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Warszawie postanawia

1. wyznaczyć Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie – Andrzeja Lusa do dalszego łącznego prowadzenia egzekucji w trybie egzekucji sądowej;

2. pozostawić w mocy wszystkie czynności egzekucyjne dokonane przez administracyjne organy egzekucyjne.
 UZASADNIENIE

Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Warszawie wniósł o wyznaczenie organu egzekucyjnego wobec zbiegu prowadzonej przez niego egzekucji przeciwko WW z egzekucją prowadzoną przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli – Andrzeja Lusa i Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo przeciwko temu samemu dłużnikowi co do rachunku bankowego dłużnika prowadzonego przez Lukas Bank S.A. we Wrocławiu.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 773 par. 1 k.p.c. w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej co do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazują akta egzekucji administracyjnej i sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu wszczęto egzekucję, w celu rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny – sądowy czy administracyjny – ma dalej prowadzić egzekucje w trybie właściwym dla danego organu. Wydając postanowienie Sąd kieruje się w pierwszym rzędzie stanem zaawansowania każdego z postępowań egzekucyjnych. Jeżeli postępowania egzekucyjne zaawansowane są w równym stopniu bierze się pod uwagę wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy Sąd miał na uwadze, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie jako pierwszy dokonał zajęcia prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność ze wskazanego rachunku bankowego dłużnika, jak również podjął inne czynności, zmierzające do ustalenia jego majątku. Natomiast administracyjne organy egzekucyjne ograniczyły się jedynie do świadczenia co do którego nastąpił zbieg.

Powyższe w ocenie Sądu wskazuje, iż bardziej celowe będzie wyznaczenie do dalszego prowadzenia egzekucji Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie – Andrzeja Lusa z jednoczesnym utrzymaniem w mocy czynności dokonanych przez administracyjne organy egzekucyjne. Z tych przyczyn orzeczono jak w sentencji.

Oczywiście po zajęciu wspomnianego rachunku dłużnik założył sobie nowe konto firmowe (dobre oferty kont firmowych, jakby ktoś też chciał zmienić 😉 są tutaj). O ile mnie pamięć nie zawodzi, to skuteczne okazało się dopiero zajęcie wierzytelności tego dłużnika u kontrahenta – dużej ogólnopolskiej firmy.

Skomentuj