Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zawieszenie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika

skomentuj

Myślałem, że coś takiego nie jest możliwe, ale okazuje się, że jest możliwe:

POSTANOWIENIE

Dnia 08 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Koninie, Wydział V Gospodarczy w następującym składzie: … po rozpoznaniu w dniu 08 kwietnia 2013 r. w Koninie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku … Spółki z o. o. w Turku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

postanawia

1. zabezpieczyć majątek dłużniczki :…” Spółki z o. o. w Turku przez zawieszenie egzekucji prowadzonych przeciwko dłużniczce:

– przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Turku Tadeusza Malesza, w sprawach o sygn. KM 742/11, KM 947/11, KM 458/12, KM 401/12,

– przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łasku Krzysztofa Skrzypka, w sprawach o sygn. KM 208/12, 678/12, KM 698/12, KM 890/12, KM 1314/12, KM 1303/12,

– przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice Wschód Pawła Smołki w sprawach o sygn. KM 908/12,

– przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mysłowicach Krzysztofa Sułuja w sprawie KM 1593/12,

– przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Grzegorza Matlaka, w sprawie KM 3 181/12,

– przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Turku w sprawach o numerach zawiadomienia: ZW 1397/2012, ZW251/2013 oraz o nr tytułów wykonawczych: SM5/860 5/913/12,SM5/1040 2.

 2. Oddalić wniosek dłużniczki w pozostałym zakresie

 Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 27.02.213 r. dłużniczka wniosła o zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko niej, podnosząc, iż wskazane powyżej postępowania egzekucyjne pozwolą zaspokoić tylko niektórych wierzycieli. Ponadto podniosła, że przeprowadzenie likwidacji jej majątku przez komorników sądowych uniemożliwi dłużnicze prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem podważy istotę postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, o którą dłużniczka wnosi.

Sąd zważył, co następuje:

Możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika poprzez zawieszenie prowadzonej przeciwko dłużnikowi egzekucji wierzytelności objętej z mocy prawa układem przewiduje art. 39 PrUpN. Stanowi on, że na wniosek dłużnika Sąd może zawiesić prowadzoną przeciwko niemu egzekucję wierzytelności objętej z mocy prawa układem, jeżeli egzekucja mogłaby uniemożliwić lub utrudnić przyjęcie układu.

Istotą zgłoszonego przez dłużniczkę wniosku o ogłoszenie jej upadłości z opcją układową jest zachowanie przedsiębiorstwa jako całości. Dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa jest bowiem niezbędnym warunkiem wykonania ewentualnego układu. Powyższe jest zaś możliwe tylko poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko dłużniczce egzekucji, w szczególności gdy dotyczą one istotnych składników przedsiębiorstwa mających wpływ na jego funkcjonowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe, na mocy art. 39 PrUpN orzeczono jak w pkt 1 postanowienia.

Zważyć jednak należy, że stosownie do treści art. 39 PrUpN zawieszenie egzekucji jako sposób zabezpieczenia odnosi się wyłącznie do egzekucji wierzytelności objętych z mocy prawa układem. Zgodnie zaś z brzmieniem art. 273 ust. 1 pkt 5 PrUpN układ nie obejmuje składek na ubezpieczenie społeczne.

Stosownie zaś do ust. 2 tegoż art. układ nie obejmuje m.in. wierzytelności zabezpieczonej na mieniu upadłego hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba, że wierzyciel wyrazi zgodę na jego objęcie układem, który to przepis na mocy ust. 3 stosuje się odpowiednio do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa.

Z tych względów Sąd w pkt 2 oddalił wniosek o zawieszenie egzekucji z tytułu składek ZUS prowadzonych przez Dyrektora I Oddziału ZUS w Poznaniu w sprawach o nr zawiadomienia ZAR540812004140, ZAR540812004141, ZAR5408 12004142, ZAR54081 2004238, ZAR54081 2004239, ZAR54081 2004240, ZAR540812004899, ZAR54081 2004900 ZAR54081 2004901, ZAR54081 2007318, ZAR54081 20073.

Sąd oddalił również na mocy art. 273 ust. 3 PrUpN wniosek o zawieszenie egzekucji w sprawie KM184/13 prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Koninie Krzysztofa Skrzypka – z wniosku …, albowiem na rzecz tegoż wierzyciela ustanowiono przewłaszczenie na zabezpieczenia określonych przedmiotów majątkowych.

„Przesłanie” powyższego jest jak dla mnie takie, że jak dłużnik chce mieć spokój od komorników, to może zawnioskować do sądu o ogłoszenie upadłości (z możliwością zawarcia układu) a zarazem o zawieszenie egzekucji komorniczych. I może sobie (dalej) hulać jakby nigdy nic, ewentualnie założywszy sobie nowe konto firmowe (ciekawe oferty kont firmowych są tutaj).

Zauważcie, że upadłość jeszcze nie została ogłoszona lecz tylko jest wniosek dłużnika. Sąd ma na rozpatrzenie wniosku co do zasady dwa miesiące, ale może to potrwać dłużej. A na decyzję sądu dłużnik może wnieść zażalenie do sądu drugiej instancji który ma miesiąc na rozpatrzenie zażalenia. W sumie więc dłużnik może zyskać kilka miesięcy czasu na funkcjonowanie bez przeszkód ze strony komorników.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

15/04/2013

kategoria komornik

Skomentuj