Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Egzekucja z nieruchomości a śmierć jednego z wierzycieli

skomentuj

POSTANOWIENIE

Dnia 13 marca 2013 r.

Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Wydział II Cywilny w składzie:

Przewodniczący: S SR Agnieszka Wilk-Klapczyńska po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2013r. w Poznaniu

na posiedzeniu jawnym

sprawy egzekucyjnej z wniosku wierzycieli: (kilkunastu wierzycieli – przyp. admina)

przeciwko dłużnikowi

MB

przy udziale wierzyciela hipotecznego Urzędu Miasta Poznania; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Poznaniu;

prowadzonej przez Konrada Ciesielskiego – Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod sygnaturą akt Km 184/07; KM 1039/07; KM 1687/07; KM 113/09; KM 6585/10; KM 1409/10; KM 1410/10; KM 1411/10; KM 1362/10; KM 940/10; KM 2752/09; KM 7638/10; KMs 238/10; KM 354/11; KM 929/11; KM 2103/11; 1301/08; KM 940/10; KM 423/11; KM 1301/08; KM 2318/11

o świadczenie pieniężne

postanawia:

1. na podstawie art. 819 I kpc zawiesić postępowanie egzekucyjne w zakresie egzekucji dotyczącej nieruchomości …

2. uchylić czynności sądu egzekucyjnego w postaci wezwania nabywcę licytacyjnego do uiszczenia reszty ceny nabycia oraz opłaty za udzielenie przybicia dokonane zarządzeniem z dnia 17 lipca 2012r.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 19 sierpnia 201 Ir. sąd udzielił przybicia własności nieruchomości zapisanej w KW … na rzecz nabywców A. i M. małżonków Ł. W toku postępowania sąd uzyskał wiedzę, iż wierzyciel w sprawie KM 1039/07 SD zmarł w dniu 13 czerwca 2012r.

Wysłuchany w trybie art. 827 par. 1 kpc w zw. z art. 760 par. 2 kpc wierzyciel w sprawie KM 354/11 JD wniósł o kontynuowanie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, podnosząc, iż w oparciu o treść art. 819 par. 1 kpc śmierć wierzyciela stanowi podstawę do zawieszenia postępowania egzekucyjnego wyłącznie wobec jego osoby.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 819 par. 1 kpc organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. Na obecnym etapie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości … organem egzekucyjnym jest sąd. Mając na uwadze fakt, iż w tym samym czasie może toczyć się tylko jedno postępowanie skierowane do nieruchomości (patrz art. 927 kpc – regulujący przyłączenie się kolejnych wierzycieli oraz pogląd wyrażony w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie III CZP 27/12, publ. Biul. SN 2012/7/7), śmierć jednego z wierzycieli skutkuje koniecznością zawieszenia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. W odniesieniu zatem do stanowiska wierzyciela JD wskazać należy, że jak wynika z poczynionych wyżej uwag, warunkiem kontynuowania egzekucji z nieruchomości jest uczestnictwo w niej wszystkich wierzycieli. ponieważ od możliwości skutecznego zawiadomienia ich o dokonanych czynnościach zależy dalszy bieg postępowania. Pominięcie któregokolwiek z nich powoduje nieprawomocność dokonanych czynności i narusza ich uprawnienia jako uczestników egzekucji. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu cytowanej powyżej uchwały art. 927 k.p.c. zapewnia jedność postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości. Z mocy tego przepisu, po przyłączeniu się kolejnych wierzyciel do toczącego się już postępowania egzekucyjnego kształtuje się jedno wielopodmiotowe postępowanie egzekucyjne, obejmujące jedną egzekucję. W świetle powołanych wyżej przepisów, w sytuacji śmierci jednego z wierzycieli nie zachodzi, zatem, możliwość częściowego zawieszenia tego postępowania i kontynuowania go – a w konsekwencji również zakończenia – wyłącznie z udziałem pozostałych.

Jak wynika natomiast z treści art. 174 par. 2 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc zawieszenie w przypadku śmierci strony ma skutek od chwili zdarzeń, które je spowodowały. Zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane po nastąpieniu tych zdarzeń. Czynności egzekucyjne dokonane po tej chwili są bezskuteczne a dotyczy to wezwania nabywcy licytacyjnego do uiszczenia ceny reszty ceny nabycia, o czym sąd orzekł w pkt 2 postanowienia.

Postępowanie może być kontynuowane z udziałem spadkobierców wierzyciela, w tym celu konieczne jest przedłożenie sądowi postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez tą osobę albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 1027 kc). Na podjęcie w tym zakresie działań, które umożliwią kontynuowanie egzekucji oraz zgłoszenie się do postępowania spadkobierca ma rok od chwili śmierci spadkodawcy (art. 823 k.p.c.). Również pozostali uczestnicy postępowania egzekucyjnego są uprawnieni do wystąpienia w tym czasie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku (art. 1025 1 kc).

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w punktach 1 i 2 postanowienia.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 4]

28/03/2013

Skomentuj