Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

…bo sędzia nie lubi adwokata i żony jego – też adwokata…

skomentuj

POSTANOWIENIE
Dnia 18.03.2013r.
Sąd Rejonowy w … Wydział Cywilny z siedzibą w … w składzie:
Przewodniczący: SSR …
SSR …
SSR …
po rozpoznaniu w dniu 18.03.2013r.
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Roberta Grabowskiego przeciwko … o zapłatę – w przedmiocie wniosku pełnomocnika pozwanego o wyłączenie sędziego od rozpoznania sprawy
postanawia:
oddalić wniosek pełnomocnika pozwanego adw … o wyłączenie sędziego … od rozpoznania niniejszej sprawy.

UZASADNIENIE
Przed rozprawą w dniu 18.03.2013 r. pełnomocnik pozwanego adw. … złożył na piśmie wniosek o wyłączenie sędziego Sądu Rejonowego … od rozpoznania niniejszej sprawy powołując się na okoliczności, iż w sprawie sygn. akt VI C 53/13 Sędzia uznał jego nieobecność na rozprawie za nieusprawiedliwioną i w związku z tym złożył do Okręgowej Rady Adwokackiej w … skargę dyscyplinarną przeciwko niemu. Zdaniem wnioskodawcy złożenie tej skargi nie było zasadne, ponieważ jego stawiennictwo na rozprawie nie było obowiązkowe. Jego zdaniem świadczy to o istnieniu osobistej niechęci Sędziego do niego, co ma wpływ na bezstronność Sędziego. Nadto podał, że przyczyną tej niechęci może być okoliczność, iż jego żona w innych sprawach składa wnioski o wyłączenie sędziego …, ponieważ wytworzyła się między nimi atmosfera, która wywołuje poważne wątpliwości co do bezstronności sędziego. Dodał, że na rozprawie w dniu 17.12.2012 r., która toczyła się w niniejszym Sądzie w sprawie I C 48/12 sędzia zwrócił się podniesionym tonem do reprezentowanej przez żonę wnioskodawcy pozwanej mówiąc, że może wymierzyć jej karę porządkową do 10.000 zł albo aresztu na okres do 7 dni włącznie z pełnomocnikami, bez możliwości odwołania się. Wnioskodawca twierdzi, że wypowiedź ta odnosiła się również do jego żony i wywołała w niej uczucie zastraszenia i obawę, że zapowiedź umieszczenia jej w areszcie na okres 7 dni może zostać zrealizowana.

Zgodnie z treścią art. 49 kpc niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.
Zgodnie z treścią art. 50 par. 1 kpc wniosek o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.
Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna wyłączenia dopiero później powstała lub stała się jej znana (par. 2).

Zgodnie z treścią art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci również za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 8a ust. 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8b.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 w/w ustawy zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.
Sędzia … złożył pisemne oświadczenie z którego wynika, że wnioskodawca jest w sprawie VI C 126/13 pełnomocnikiem z urzędu pozwanego. nie stawił się on na rozprawę w dniu 18.02.2013 r.. nie usprawiedliwił nieobecności i dlatego zostało sporządzone zawiadomienie w trybie art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze. Dodał, że podniesione zarzuty nie dotyczą jego relacji z wnioskodawcą, a nadto wniosek jest spóźniony i ma na celu obstrukcję procesu.

Zdaniem Sądu w zarzuty są bezzasadne. Wnioskodawca został ustanowiony pełnomocnikiem z urzędu pozwanego w celu udzielenia mu pomocy prawnej. Jednym z obowiązków pełnomocnika jest występowanie przed sądem. O terminach rozpraw pełnomocnicy zawsze zawiadamiani, co nie oznacza, że są oni zwolnieni z obowiązku stawiennictwa. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo pełnomocnika z urzędu na rozprawie może być rozpatrywane w kategorii naruszenia w/w przepisu prawa bądź zasad etyki korporacyjnej.
Zatem zdaniem Sądu zawiadomienie przez sędziego właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej o w/w zachowaniu adwokata z urzędu nie daje podstaw do uznania, że Sędzia nie jest bezstronny w konkretnej sprawie. Można przyjąć, że w/w zawiadomienie będzie skutkowało stawiennictwem pełnomocnika z urzędu na kolejnym terminie rozprawy czego efektem będzie równość stron postępowania, ponieważ tym razem pozwany nie będzie pozbawiony pomocy zawodowego pełnomocnika. Wobec tego nie może być mowy o osobistej niechęci sędziego do pełnomocnika w sytuacji w której dąży się do tego, aby pełnomocnik ustanowiony z urzędu udzielił stronie rzeczywistej pomocy w procesie sądowym i aby postępował on zgodnie z przepisami i ustanowionymi zasadami. Skoro nie jest prawdą, iż pomiędzy sędzią a wnioskodawcą istnieje osobista niechęć, to również nie polegają na prawdzie pozostałe wywody wnioskodawcy oparte na tej tezie. Wnioski składane przez żonę wnioskodawcy są rozpoznawane w odrębnych sprawach i w ocenie Sądu nie ma to żadnego wpływu na niniejszy proces, jak również inne procesy w których uczestniczy wnioskodawca.
Nadto wnioskodawca nie uprawdopodobnił dlaczego dopiero w dniu rozprawy złożył wniosek o wyłączenie sędziego.
Powyższe wskazuje, że zarzuty wnioskodawcy pod adresem sędziego są bezzasadne i nie daje to jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w niniejszej sprawie.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

27/03/2013

kategoria sędziowie

Skomentuj