Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Adresu świadka nie znam, zna pozwany. A sąd na to…

skomentuj

Od czasu do czasu (rzadko), samodzielnie kieruję pozew o zapłatę a i w przypadku wniesienia sprzeciwu, sam siebie reprezentuję. Pod warunkiem, że sprawa nie jest skomplikowana. 😉 Ta o której pisze, nie jest, przynajmniej tak wygląda. Pozwany, za pośrednictwem radcy prawnego (i to doktora), gra na zwłokę. Dochodzę zapłaty na podstawie faktury którą pozwany częściowo zapłacił. Tym niemniej, oto sprzeciw:

No, to ja napisałem odpowiedź:

Powód wnosi o oddalenie sprzeciwu oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu. Zarzuty pozwanego są całkowicie bezpodstawne.

Uzasadnienie

Pozwany potwierdził zlecenie dokonując przedpłaty na materiały w wysokości 8.600,00 zł. netto o której mowa w zleceniu nr 1/2009. Pozwany dokonał zapłaty tej kwoty powiększonej o podatek VAT na podstawie faktury VAT 19/2009 wystawionej mu przez zbywcę wierzytelności.

Dowód:

– zlecenie nr 1/2009 z dnia 04.12.2009 r.

– faktura VAT 19/2009 z dnia 15.12.2009 r.

– bankowe potwierdzenie przelewu kwoty 10.492,00 zł. z dnia 02.02.2010 r. z tytułem prawnym „Fra 19/2009 – 10.492,00 zł.”

Ponadto, pozwany uznał dług z tytułu faktury VAT nr 14/2011z dnia 06.07.2011 r. której zapłaty w pozostającej kwocie powód dochodzi w przedmiotowym postępowaniu. Pozwany bowiem dokonał częściowej spłaty w kwocie 1.500,00 zł. z ww. faktury.

Dowód:

– bankowe potwierdzenie przelewu kwoty 1.500,00 zł. z dnia 02.02.2010 r. z tytułem prawnym „Fra 14/2011 – zapłata częściowa”

Powód wnosi też o przesłuchanie w charakterze świadka zbywcę wierzytelności – GK; adres zamieszkania: ul. … Będzin – na okoliczność dodatkowego potwierdzenia zawarcia umowy z pozwanym i powstania wierzytelności.

Powód podnosi też, że osoba która w imieniu pozwanego podpisała zlecenie oraz protokół odbioru a więc JW, pełniła w owym czasie funkcję Dyrektora ds. przygotowania produkcji oraz była kierownikiem robót w firmie pozwanego i jako taki był upoważniony do wystosowania zlecenia i podpisania protokołu odbioru. Do niedawna ww. JW był wyszczególniony jako taki na stronie internetowej firmy pozwanego, tj.www…Usunięcie danych ww. JW z ww. strony internetowej pozwanego nastąpiło kilka, może kilkanaście dni temu (powód zna dość dobrze specyfikę indeksowania zasobów internetowych przez wyszukiwarkę Google). Powód dołącza zrzut ekranu z wynikami wyszukiwania zestawienia słów „JW nazwa firmy pozwanego” –  dwa pierwsze wyniki potwierdzają fakt pełnienia przez JW funkcji Dyrektora ds. przygotowania produkcji w firmie pozwanego.

Powód wnosi też o przesłuchanie w charakterze świadka ww. JW na okoliczność potwierdzenia upoważnienia JW do wystosowania zlecenia i odbioru robót w imieniu pozwanego. Powód wnosi o zobowiązanie pozwanego do wskazania adresu zamieszkania JW celem wezwania go do stawiennictwa w Sądzie w charakterze świadka jak również o zobowiązanie pozwanego do przedstawienia dokumentacji zawierającej zakres obowiązków i uprawnień (byłego) jego  pracownika – ww. JW.

Powód wnosi też o przeprowadzenie dowodu z ksiąg rachunkowych pozwanego na okoliczność ustalenia, czy pozwany ujął w kosztach (jedynie w części zapłaconą) całą kwotę z faktury VAT nr 14/2011 z dnia 06.07.2011 r. której zapłaty powód dochodzi w przedmiotowym postępowaniu.

Powód wskazuje, że potrzeba powołanie wszystkich dowodów wymienionych w niniejszym piśmie powstała dopiero po otrzymaniu sprzeciwu pozwanego. Przed wniesieniem powództwa w przedmiotowej sprawie, pozwany nie kwestionował roszczenia, także przedsądowe wezwanie do zapłaty pozostało bez odpowiedzi.

Aliści sąd odnośnie adresu świadka, tak:

Czy to „w porządku”? A może sąd tak naprawdę idzie mi na rękę – widzi, że sprawa jest jasna i nie chce niepotrzebnie przedłużać postępowania? Sam nie wiem. Gdybym jednak „jakimś cudem” przegrał, to w apelacji wytknę powyższą decyzję uniemożliwiającą mi powołanie kluczowego świadka.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4.5]

22/03/2013

kategoria świadek

Skomentuj