Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Licytacja udziału w budynku mieszkalno-użytkowym

skomentuj

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Zbigniew Obrzud na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 kwietnia 2013r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku mającego siedzibę przy ul. Bohaterów Getta 15 w sali nr 102, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 niewydzielonej części nieruchomości, dla której VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Nowej Rudzie prowadzi księgę wieczystą nr SW2K/00006601/1. Nieruchomość stanowi budynek mieszkalno – użytkowy o pow. użytkowej 320,39m usytuowany na działce nr 5/2 w Nowej Rudzie przy ul. Kwiatkowskiego 20, powiat kłodzki.
Suma oszacowania wynosi 231.400,00 zł., zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 173.550,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23.140,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Nowej Rudzie 93 1090 2330 0000 0005 9601 5908.
Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją
Na poleceniu przelewu należy wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 par. 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Nowej Rudzie, ul. Armii Krajowej 4 operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie (skan) znajduje się tutaj.

kategoria: Bez kategorii

Skomentuj