Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik grał rozbudową i wyburzeniem, ale nic nie ugrał

1 komentarz

POSTANOWIENIE

Dnia 18 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu. Wydział XV Cywilny Odwoławczy w składzie: … po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2013 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy egzekucyjnej ze skargi dłużnika JD na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań -Grunwald i Jeżyce w Poznaniu … z dnia 16 maja 201 2r.. w postaci postanowienia o oddaleniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawach o sygnaturach akt Km 9116/10 i Km 1901/11 przy udziale wierzycieli Roberta Grabowskiego … Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia września 2012 r. w sprawie o sygn. II Co 3504 postanawia:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 5 września 2012r. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, zwolnił dłużnika JD od kosztów sądowych (pkt 1), a także oddalił skargę dłużnika na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu … z dnia 16 maja 2012r.. w postaci postanowienia o oddaleniu wniosku o zawieszenie postępowania w sprawach o sygnaturach akt Km 9116/l0 i Km 1901/11 (pkt2).

W uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że dłużnik wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawach Km 9116/10 i Km 190 1/11 do czasu zakończenia postępowania administracyjnego, prowadzonego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie stwierdzenia legalności prowadzonych robót budowlanych, dotyczącego nieruchomości zajętej w toku egzekucji w w/w sprawach. Postanowieniem z dnia 16 maja 2012r. komornik sądowy oddalił wniosek dłużnika.

Dłużnik w skardze podniósł, że decyzja o nakazaniu wyburzenia budynku może mieć wpływ na powstanie dodatkowych kosztów postępowania, konieczność ponownej wyceny nieruchomości oraz wątpliwości co do charakteru przedmiotu egzekucji. Sąd Rejonowy wskazał następnie, że zgodnie z art. 177 par. 1 pkt 3 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc. możliwe jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego, jeśli rozstrzygnięcie sprawy zależ od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej. W toku egzekucji zajęto nieruchomości zabudowaną budynkiem w trakcie realizacji. Nieruchomość za została oszacowana przez biegłego oraz stała się przedmiotem opisu i oszacowania. dokonanego przez komornika w dniu 31 sierpnia 201 lr.. zmienionego nieprawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 29 marca 2012r. W trakcie tych czynności uwzględniono zmiany, jakie zaszły w stanie nieruchomości w wyniku trwających prac budowlanych. Jak wynika z operatu szacunkowego biegłego rzeczoznawcy oraz oświadczeń skarżącego zawartych w pismach w niniejszej sprawie. mogą istnieć podstawy do przyjęcia, że budowa prowadzona jest niezgodnie z treścią projektu oraz pozwolenia na budowę. Zdaniem dłużnika trwa postępowanie administracyjne prowadzone przez inspektora nadzoru budowlanego, który ma rozstrzygnąć. czy konieczne jest nakazanie wyburzenia budynku. W ocenie Sądu I instancji, w świetle przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, zaistniała w mniejszej sprawie sytuacja nie uzasadnia zawieszenia egzekucji z nieruchomości w oczekiwaniu na decyzję organu administracyjnego, ponieważ możliwość kontynuowania czynności egzekucyjnych nie zależy od treści tej decyzji. Powołując się na treść art. 951 kpc i art. 974 kpc Sąd ten wskazał, że ustawodawca przewidział możliwość kontynuowania egzekucji. pomimo zmian zachodzących w stanie nieruchomości, tak fizycznym, jak i prawnym. Jeśli postępowanie administracyjne nie zostanie zakończone do czasu licytacji, sprzedaż nieruchomości nastąpi według stanu stwierdzonego w opisie i oszacowaniu. Osoby przystępujące do licytacji będą mogły samodzielnie podjąć decyzję o kupnie nieruchomości, z uwzględnieniem toczącego się postępowania administracyjnego, po rozważeniu możliwych przyszłych zmian w stanie nieruchomości. Z uwagi na brzmienie art. 974 kpc nie będzie, natomiast, wątpliwości co do charakteru przedmiotu egzekucji.

Zdaniem Sądu Rejonowego brak jest bezwzględnych przesłanek nakazujących wstrzymanie egzekucji, zwłaszcza, że na obecnym etapie postępowania – wobec nieprawomocności opisu i oszacowania – nie jest jeszcze możliwe prowadzenie dalszych czynności egzekucyjnych. Możliwość zawieszenia postępowania z uwagi na takie okoliczności jak prawdopodobieństwo powstania dodatkowych kosztów i ponownej wyceny przez biegłego może stanowić przesłankę wniosku wierzyciela, który w każdej chwili może złożyć wiążący komornika wniosek w tym zakresie (art. 820 zd. 1 kpc).

Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się dłużnik JD, który złożył zażalenie zaskarżając je w całości i zarzucając mu błąd w ustaleniach faktycznych, a mianowicie przyjęcie przez Sąd, że opis i oszacowanie są nie prawomocne podczas gdy z zebranego materiału wywieść należy inne wnioski. Skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i uwzględnienie wniosku o zawieszenie postępowania.

W uzasadnieniu zażalenia skarżący podniósł, że z akt postępowania wynika. iż opis i oszacowanie są prawomocne, a zatem komornik może podejmować wszelkie czynności procesowe z pokrzywdzeniem ewentualnych nabywców nieruchomości, wierzycieli i dłużnika. Dlatego też najpierw należy wyjaśnić stan prawny nieruchomości – ustalić w jakim zakresie budynek ma być rozebrany. a dopiero później dokonać oszacowania wartości nieruchomości i prowadzić postępowanie egzekucyjne. Ponadto rozbudowa na niższych kondygnacjach (co do których Nadzór Budowlany nie ma zastrzeżeń) jest prowadzona, a zatem to dodatkowo zmieniło (przez ponad rok) wartość nieruchomości.

Postanowieniem z dnia 31 października 2012r. Sąd Rejonowy odrzucił zażalenie dłużnika w części dot. pkt. 1 zaskarżonego postanowienia.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Podzielić należało ustalenia i rozważania poczynione przez Sąd I instancji co do tego, że w niniejszej sprawie brak jest podstaw do zawieszenia postępowania egzekucyjnego, w szczególności z uwagi na postępowanie prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem egzekucji. Zdaniem Sądu II instancji, nie sposób podzielić stanowiska dłużnika, że nie jest możliwe prowadzenie egzekucji z uwagi na fakt, że nie jest obecnie ustalone w jakim zakresie budynek znajdujący się na nieruchomości będzie musiał być rozebrany, a toczące się nadal prace budowlane wpływają na wartość nieruchomości.

Wskazać należy, że obecnie prawomocny jest już opis i oszacowanie spornej nieruchomości, albowiem postanowieniem z dnia 27 listopada 2012r. Sąd Okręgowy w Poznaniu (sygn. XV Cz 1787/12) oddalił zażalenie dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 29 marca 2012r. w przedmiocie zmiany opisu i oszacowania. Jak trafnie podnosi jednak Sąd I instancji, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego, nawet w przypadku zmian zachodzących w stanie nieruchomości co do której prowadzona jest egzekucja (art. 951 kpc, art.974 kpc). tym samym sam fakt prowadzenia robót budowlanych lub ewentualnej konieczności rozbiórki części nieruchomości, nie może stanowić podstawy zawieszenia egzekucji. W razie powstania istotnych zmian w stanie nieruchomości, prowadzących do zmiany jej wartości możliwa jest w szczególności zmiana opisu i oszacowania, nawet prawomocnego. Podstawą zawieszenia egzekucji nie może być również sam fakt prowadzenia postępowania przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zwrócić bowiem należy uwagę, co słusznie zauważa także Sąd I instancji, że w skrajnym przypadku, gdy w/w postępowanie administracyjne nie zostanie zakończone do czasu licytacji, potencjalni nabywcy sami będą mogli podjąć decyzję w przedmiocie zakupu nieruchomości, co do której prowadzone jest takie postępowanie, uwzględniając wpływ tego postępowania na stan nieruchomości.

Dodatkowo wskazać można, że w niniejszej sprawie nie ziściła się również żadna z przesłanek zawieszenia postępowania egzekucyjnego, określonych w przepisach art. 818-821 kpc.

Mając powyższe na względzie. Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397 2 kpc, zażalenie oddalił jako bezzasadne.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

25/02/2013

1 komentarz do 'Dłużnik grał rozbudową i wyburzeniem, ale nic nie ugrał'

Subscribe to comments with RSS

  1. Ale co przeciagnal to jego…

    PogromcaWspolnot

    25 Lut 13 22:28

Skomentuj