Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przedawnienie odsetek

skomentuj

Uzasadnienie wyroku:

Powód M.G. wyniósł o zasądzenie od pozwanej M.F. kwoty 50000 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym od dnia 18 października 2003 roku do dnia zapłaty. Ponadto powód wniósł o zasądzenie kosztów procesu. Uzasadniając żądanie pozwu powód stwierdził, że wierzytelność będącą przedmiotem żądania pozwu nabył w wyniku przelewu powierniczego wierzytelności, a wierzytelność ta wynika z umowy pożyczki. Powód stwierdził, że ogranicza żądanie pozwu do kwoty 50000 zł jako należności głównej żądając jednocześnie zasądzenie od pozwanej odsetek maksymalnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego poczynając od 18 października 2003 roku.

W odpowiedzi na pozew pozwana reprezentowana przez zawodowego pełnomocnika oświadczyła, iż wnosi o zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kwoty 50000 zł i odsetkami liczonymi od dnia 8 marca 2007 roku do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie pozwana wniosła o oddalenie powództwo podnosząc zrzut przedawnienia odsetek. Uzasadniając odpowiedź na pozew strona pozwana stwierdziła, iż w dniu 17 października 2003 roku zawarła z M.P. umowę pożyczki. Na podstawie tej umowy pozwana uzyskała pożyczkę w kwocie 50000 zł, a nie w kwocie 91451 zł. Pozwana oświadczyła iż nie zwróciła pożyczki, ponieważ pożyczkodawca przez okres kilku lat nie domagał się jej zwrotu, a pozwana nie miała z nim jakiegokolwiek kontaktu. Pozwania podniosła zarzut przedawnienia odsetek będących przedmiotem żądania pozwu. Na okoliczność ustalenia wysokości pożyczki otrzymanej na podstawie umowy pożyczki z dnia października 2003 roku pozwano wniosła o przeprowadzenie dowodu ze świadków. (k. 22 i 23)

Na rozprawie w dniu 12 moja 2010 roku pełnomocnicy stron procesu zgodnie oświadczyli, że pozwana nie dokonała spłaty jakiejkolwiek kwoty na poczet umowy pożyczki. Pełnomocnik pozwanej oświadczył ponownie, że na podstawie umowy pożyczki z dnia 17 października 2003 roku pozwana otrzymała tytułem pożyczki kwotę 50000 zł. Pełnomocnik powoda oświadczył, iż powód w tym procesie żąda od pozwanej zapłaty kwoty 50 000 zł tytułem należności głównej z umowy pożyczki z dnia 17 października 2003 roku. Pełnomocnik powoda oświadczył jednocześnie, iż nie w jaką kwotę pożyczki otrzymała pozwana na podstawie umowy pożyczki z dnia 17 października 2003 roku (protokół rozprawy z dnia 12 maja 2010 k. 25 akt)

Sąd ustalił, co następuje W dniu 17 października 2003 roku w Krakowie pomiędzy M.P. jako pożyczkodawcą a M.F. jako pożyczkobiorcą została zawarta umowa pożyczki. Z umowy tej wyniku, że pożyczkodawca udziela pożyczki w kwocie 91540 zł z oprocentowaniem 2,5% w skali miesięcznej przy zapłacie odsetek do 7 dni po upływie miesięcznego okresu trwania pożyczki i 3% gdy zapłata odsetek nastąpi po przekroczeniu tego terminu. Z umowy wynika że wypłata pożyczki nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zwrot pożyczki nastąpi do rąk własnych pożyczkodawcy, względnie osób upoważnionych przez pożyczkodawcę nie później niż 17 stycznia 2004 roku (umowa pożyczki z 17 października 2003 k.5 akt) W dniu 5 lutego 2010 roku została zawarta pomiędzy pożyczkodawcą M.P. a powodem M.G. umowa przelewu wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki z dnia 17 października 2003 roku. Przedmiotem umowy przelewu powierniczego wierzytelności była zarówno całość należności głównej jak i odsetek należnych pożyczkodawcy M.P. z umowy pożyczki z 17 października 2003 roku (umowa przelewu powierniczego wierzytelności k4 akt). Bezspornym w sprawie był fakt, że pozwana nie dokonała nigdy zapłaty żadnej kwoty na poczet spłaty pożyczki z 17 października 2003 roku nie płacąc ani na poczet należności głównej, oni na poczet odsetek. Bezspornym w sprawie było również to, że na podstawie pożyczki z 17 października 2003 pozwana otrzymała od pożyczkodawcy MP co najmniej kwotę 50 000,oo zł.

Sąd zważył, co następuje. Żądanie powoda jest zasadne co do należności głównej oraz jest częściowo zasadnym co do żądania odsetek. Z art. 720 Kc wynika, że przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tą samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Z art. 510 kc wynika, że umowa sprzedaży zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis stanowi inaczej lub strony inaczej postanowiły. Jeżeli zawarcie umowy przelewu następuje w wykonaniu zobowiązania wynikającego z poprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności, z zapisu, z bezpodstawnego wzbogacenia lub z innego zdarzenia, ważność umowy przelewu zależy od istnienia tego zobowiązania. Z cytowanego przepisu wynika, że umowa przelewu wierzytelności jest umową kauzalną Nie wdając się w szczegółowe dywagacje dotyczące definicji kauzy zobowiązania Sąd przyjął, że kauza zobowiązania to uzasadnienie prawne przysporzenia dokonanego na podstawie czynności prawnej rozporządzającej. W ocenie Sądu kauzą zobowiązania umowy o powierniczy przelew wierzytelności z jest nabycie prawa lub innej korzyści majątkowej. Kauzę umowy przelewu powierniczego określa się wedle tradycyjnego podziału kauz jako kauzę obligandi vel acquirendi. Nawet, gdyby przyjąć, że przedmiotowy przelew miał wyłącznie powierniczy charakter to i tak stanowi on czynność prawną kauzalną. Przelew wierzytelności w celu jej ściągnięcia polega na tym, że każdorazowo wierzyciel (powierzający) ceduje swoją wierzytelność na cesjonariusza (powiernika), który zobowiązuje się do jej ściągnięcia od dłużnika oraz do wydania powierzającemu uzyskanego świadczenia. Z reguły zastrzega się, e powiernik otrzymuje jakieś wynagrodzenie za dokonane czynności, przy czym wynagrodzenia tego nie należy traktować jako ekwiwalentu za przeniesione tytułem powiernictwo prawo (w tym wypadku wierzytelność). Taki przelew kwalifikuje się do czynności powierniczych typu zarządzającego, które są realizowane wyłącznie w interesie powierzającego i to causa obligandi (tak: Zbigniew Radwański System Prawa Prywatnego Wydawnictwo C.H. BECK Instytut Nauk Prawnych PAN Warszawa 2002,T 2 str. 209 – 216). Powyższe argumenty prowadzą do wniosku, że umowa o powierniczy przelew wierzytelności z dnia 21.09.2009 r. jest ważna, a powodowi przysługuje eg czynna do występowania w niniejszej sprawie.

Spór między stronami procesu dotyczył wysokości kwoty jaką otrzymała pozwana na podstawie umowy pożyczki z dnia 17 października 2003 roku. Strona pozwana twierdziła, iż na podstawie umowy pożyczki otrzymała kwotę 50000 zł, a nie kwotę 91540 zł. Pełnomocnik powoda na rozprawie w dniu 12 maja 2010 roku oświadczył, iż nie ma wiedzy w jakiej kwocie pozwana otrzymała pożyczkę na podstawie umowy z dnia 17 października 2003 roku oświadczając jednocześnie, że przedmiotem żądania pozwu niesionego przeciwko pozwanej jest kwoto 50000 zł jako należność główna wraz z odsetkami maksymalnymi liczonymi od 18 października 2003 roku. Skoro zatem przedmiotem żądania pozwu była kwota 50 000 zł stanowiąca w ocenie powoda część należności głównej wynikającej z umowy pożyczki 17 października 2003 roku otrzymanie której to kwoty pozwana przyznała zbędnym było w ocenie sądu rozstrzyganie w niniejszej sprawie rzeczywistej kwoty pożyczki otrzymanej przez pozwaną od MP. Pozwana bowiem przyznała, że otrzymała od niego kwotę 50000 zł, a powód w tym postępowaniu żądał zasądzenia tytułem należności głównej kwot 50000 zł z tytułu umowy pożyczki z dnia 17 października 2003 roku. Nie ulega zatem wątpliwości, że bezspornym było pomiędzy stronami to, iż pozwana otrzymała od pożyczkodawcy pożyczkę w kwocie co najmniej 50000 zł. Ponieważ pozwana nie zwróciła w ogóle żadnej kwoty na poczet należności głównej żądanie powoda co do zasądzenia od pozwanej należności głównej będącej przedmiotem niniejszego postępowania jest w pełni zasadne.

Żądanie zasądzenia od pozwanej odsetek jest częściowo zasadne, a to ze względu na podniesiony przez pozwana zarzut przedawnienia roszczeń powoda w zakresie odsetek. Nie powinno ulegać wątpliwości, że odsetki są świadczeniem okresowym, a ustanowiony w art. 118 Kc termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie. Roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się jednak najpóźniej z chwilą przedawnienia roszczenia głównego (uchwała SN z dnia 26 stycznia 2005 sygn. III CZP 42/04 opublikowana w OSNC z 2005 nr 9 poz. 149). Art. 118 Kc stanowi że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Zatem termin przedawnienia świadczeń okresowych jakimi są odsetki wynosi trzy lata a termin przedawnienia roszczeń z tytułu zwrotu potyczki wynosi 10 lat. Z art.123 kc wynika, że: bieg przedawnienia przerywa się:
1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
3) przez wszczęcie mediacji.
Skoro powód wniósł pozew przeciwko pozwanej w dniu 8 marca 2010 roku żądane przez niego odsetki za okres od 18 października 2003 do 7 marca 2010 uległy przedawnieniu w związku z podniesionym przez pozwaną zarzutem przedawnienia (art.117 par. 2 kc) co skutkować musiało oddaleniem powództwa w tym zakresie.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 Kpc, a na koszty te złożyły się opłata sądowa w kwocie 2500 zł, opłata sądowa od pełnomocnictwa procesowego w kwocie 17 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika procesowego powoda w kwocie 2400 zł.

Styczeń 24th, 2013 at 7:27 pm

kategoria: przedawnienie

Skomentuj