Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Zarzut braku umowy i inne…

skomentuj

Oddalenie sprzeciwu. Uzasadnienie wyroku:

UZASADNIENIE Powód R.G. domagał się zasądzenia od pozwanego F.M. na swoją rzecz kwoty 52 596zł lgr wraz z ustawowymi odsetkami od kwot: 26 675zł 29gr od 06 02 2009r, 3216 zł 86 gr od 09 04 2009r, 21 273zł O4gr od 09 04 2009, 1403zł 96gr od 09 04 2009t do dnia zapłaty oraz obciążenia pozwanego kosztami procesu. Na uzasadnienie żądania wskazał, iż dochodzoną w pozwie należność nabył w drodze umowy powierniczego przelewu wierzytelności od J.G., który wykonywał na rzecz pozwanego na podstawie ustnych zleceń budowlane roboty wykończeniowe. Wykonywane przez niego roboty były odbierane przez kierownika budowy, który był jednocześnie przedstawicielem pozwanego i który dokonywał obmiarów i ustalenia należności do fakturowania. Za wykonane prace J.G. wystawił faktury F0008/09 , F 0023/09 , F 0024/09 i F0025 . Należności wynikające z tych faktur nie zostały przez pozwanego uregulowane.

Pozwany odmawiając zapłaty stwierdził bowiem iż brak jest podstaw faktycznych i prawnych do wystawienia w/w faktur. Wydanym w postępowaniu upominawczym nakazem zapłaty z 27 października 2009r Sąd uwzględnił w całości żądanie pozwu. Pozwany złożył sprzeciw od tego nakazu, zaskarżając go w całości i domagając się oddalenia powództwa. Na uzasadnienie swojego stanowiska wskazał że powód nie udowodnił aby łączyła go z pozwanym jakkolwiek umowa dotycząca prac za które domaga się zapłaty. Zarzucił iż P.P. nie był upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu pozwanego, był jedynie upoważniony do wykonywania obowiązków kierownika budowy. Pozwany podkreślił iż P.P. nie był upoważniony do zlecania wykonania prac na budowie ani do ustalania cen . Zaprzeczył w szczególności aby zlecał pozwanemu prace polegające na szpachlowaniu ścian w piwnicy i ich trzykrotnym malowaniu, oraz na układaniu gresu w piwnicy .Wskazał też iż za roboty szpachlowania rozliczał się bezpośrednio z innym wykonawcą – S.P. – za co ten wystawił mu faktury A00004/2009 i A00013/2009.

Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd ustalił, co następuje Poczynając od sierpnia 2006r J.G. wykonywał na podstawie umów z F.M. prace wykończeniowe w budynkach na osiedlu M. w S. – gdzie pozwany był generalnym wykonawcą .Prace te polegały na wykonywaniu zabudów płytami kartonowo- gipsowymi, szpachlowaniu, malowaniu, zabudowywaniu ciągów instalacyjnych i wentylacyjnych, układaniu gresu . Na część prac sporządzone były umowy pisemne, część wykonywana była na podstawie zleceń ustnych. P.P. na tej budowie wykonywał obowiązki kierownika budowy.

Nadto w uzgodnieniu z pozwanym wykonywał on też szereg innych zadań związanych z organizacją tego zadania inwestycyjnego – zajmował się kontraktowaniem dostaw materiałów, przedstawił pozwanemu propozycje kontraktowania usług – także wykonawczych, zajmował się redagowaniem projektów umów, zajmował się nadzorem na robotami, a także wykonywał w imieniu pozwanego czynności odbiorcze – w tym obmiar wykonanych robót. O zgłoszeniu prac do odbioru każdorazowo pozwany był informowany i mógł przystąpić obok kierownika o budowy do odbioru – były to jednak sytuacje wyjątkowe. Kierownik budowy z upoważnienia pozwanego (którego reprezentowała G.W.) zlecał poszczególnym wykonawcom na budowie określone zakresy prac. W ramach czynności związanych z odbiorem był upoważniony do wykonania obmiaru robót i określenia ich wartości – zgodnie z cennikami przedstawionymi pozwanemu przez wykonawców i udostępnionymi mu przez pozwanego . Następnie rozliczenie wraz obmiarem i protokołem było przedstawiane do akceptacji pozwanego. Prace wykonywane przez J.G. zlecane mu były przez P.P. – na podstawie upoważnienia od pozwanego. P.P. zgłaszał się też w imieniu pozwanego do odbioru i większości przypadków dokonywał obmiaru robót.

W połowie 2008r J.G. na podstawie zlecenia przekazanego mu go przez kierownika budowy przystąpił do wykonywania prac wykończeniowych w budynkach B5 i Bl. Tak jak poprzednio do odbiorów i obmiarów związanych z tymi budynkami zgłaszał się ze strony pozwanego kierownik budowy który także na podstawie tych obmiarów dokonywał wyliczenia należności do fakturowania. Podstawą do tych obliczeń były ceny jednostkowe wynikające z cennika prac wykonywanych przez JG przedstawionego w związku z wcześniejszymi zleceniami pozwanemu i w oparciu o które rozliczane były poprzednie zlecenia. W grudniu 2008r na skutek nalegań pozwanego dotyczących redukcji kosztów wykonawstwa J.G. przesłał pozwanemu nowy cennik obejmujący niższe ceny. Następnie na zlecenie przekazane mu przez kierownika budowy przystąpił do prac w jednej klatce budynku B 12 . Odbiór prac w tym budynku i rozliczenie robót nastąpiło na podobnych zasadach – przy czym przy obliczaniu należności P.P. uwzględnił cennik przesłany przez J.G. pozwanemu w grudniu 2008r. (dowód zeznania świadków J.G. k 103 i P.P. k 106, częściowo zeznania świadka G.W. k 174 )

Za wykonywane w budynkach prace Bl , B5 i B12 J.G. wystawiał następujące faktury: dniu 22 stycznia 2009r wystawił pozwanemu fakturę nr F 0008 /09 na kwotę 26675zł. Faktura dotyczy prac wykonywanych w budynku B12 przy ul S.. Wynika z niej iż została wystawiona na podstawie częściowego odbioru robót (przejściowego )W budynku tym J.G. wykonywał prace w części mieszkań – tj. mieszkaniach 3,4,5,6. Prace te polegały na wykonaniu zabudów płytami kartonowo gipsowymi i szpachlowaniu – przy czym były one wykonywane (podobnie jak w innych budynkach) przez podwykonawcę którym był S.P. Za prace które wykonał S.P. jako podwykonawca J.G. w budynku Bl2 wystawił on J.G. fakturę nr A00002/2009 zgodnie z protokołem odbioru z 21.0l.2009r dokonanym między S.P. i J.G. jako zlecającym a dotyczącym mieszkań 3,4,5,6 , a także wykonania zabudowy. W pozostałej części mieszkań w tej klatce prace wykończeniowe wykonywał S.P. na podstawie umowy bezpośrednio zawartej z pozwanym – za co S.P. – wystawił pozwanemu faktury A00004/2009 i A00013/2009 .Podstawą do wystawienia tych faktur były protokoły i rozliczenia z dat 3 marca 2009r i 14 lipca 2009r – w których co do mieszkań 3, 4, 5, 6 odpowiednie pozycje zostały wyzerowane (gdyż prace te realizował powód)

W rozliczeniach prac powoda w budynku B 12 nie ujęto robót wykonanych przez S.P. za które wystawił on faktury pozwanemu. Obmiaru robót wykonanych przez J.G. w tym budynku dokonał kierownik, budowy P.P. a częściowo obmiar wykonał majster Pan K.i. Kierownik budowy po wykonaniu obmiarów ustalił kwotę do fakturowania na 24930zł 1 8gr Zgodnie zobowiązującą na budowie zasadą za dany etap prac początkowo rozliczano 95 % wartości robót – faktura 008/09 dotyczyła 95% wartości robót w budynku B12 W dniu 25 marca 2009r pozwany rozliczył z Kierownikiem budowy P.P. pozostałe 5% wartości robót z faktury nr 008/09 wystawionej na podstawie obmiarów i protokołu z 21 stycznia 2009r . W wyniku tych wyliczeń ustalono iż za roboty w budynku B – pozostaje do zapłaty kwota 1403zł 96gr i na taką kwotę J.G. w dniu 25 marca 2009r wystawił fakturę nr 0025/09. (dowód faktura nr F0008/09 , faktura 0025/09, wykonany 21 0] 2008r obmiar robót z wyliczeniem wysokości kwoty do fakturowania potwierdzony przez Kierownika budowy pozwanego – k 34,15 36-41, faktury A 00004/2009 i A 00013/2009 k i protokoły obmiaru robot wykonanych w bud B12 przez S.P. na zlecenie pozwanego k 99-102, protokół odbioru robót wykonanych przez Pana P. na zalecenie J.G. wraz z fakturą 00002/2009r – k 180 – 181, zeznania świadków P.P. i J.K.). W dniu 25 marca 2009r J.G. wystawił fakturę nr F 0023/09 na kwotę 3216zł 89gr. Dotyczy ona prac wykonywanych w budynku Bl przy ul A.

W budynku tym J.G. jako jedyny wykonawca realizował prace wykończeniowe. Faktura została wystawiona na podstawie protokołu z 26 lutego 2009r do którego dołączono rozliczenie robót w budynku B 1 . Z protokołu wynika iż stanowi on rozliczenie końcowe na podstawie umowy, cen jednostkowych i obmiaru z natury .Załączono do niego kompleksowe rozliczenie robót wykończeniowych z budynku Bl sporządzone przez P.P.. Wynika z niego iż wcześniej za prace wykonane w tym budynku J.G. w 2008r wystawił 7 innych faktur na łączną kwotę 83 700zł I 4gr a do zafakturowania zostaje kwota 3252,26zł (następnie kwota została skorygowana o kwotę 245zł 85gr) (dowód faktura K0023/09 , protokół wraz z rozliczeniem robót k 29 – 33) Wśród faktur wcześniej wystawionych przez J.G. za prace w budynku Bl była faktura nr F0096 /08 na kwotę 23194zł 39gr i została ona przez pozwanego zapłacona. Faktura ta dotyczyła m.in. wykonania gresu w piwnicach, malowania mieszkań 2 i 3 szpachlowania mieszkań 3,4,5 i zabudowy poddasza .Czynności odbioru i wyliczenie należności do fakturowania zostały dokonane przez kierownika budowy P.P. – przy czym do fakturowania przyjęto 95% wartości wykonanych w tym etapie prac. W dniu 10 11 2008r pozwany dokonał zapłaty należności wynikającej z faktury 0096/08 (dowód faktura F 0096/08 i protokół z 09 10 2008r wraz obmiarem, potwierdzenie zapłaty k 76- 80) W dniu 25 marca 2009r J.G. wystawił pozwanemu fakturę nr 0024 /09. Faktura została wystawiona na podstawie końcowego protokołu rozliczenia robót w budynku B5 przy ul A. Protokół został sporządzony w dniu 27 02 2009r i podpisany ze strony zamawiającego przez kierownika budowy P.P. Protokół ten dotyczył końcowego rozliczenia – tj rozliczenia nie ujętych w poprzednich protokołach robót, a także rozliczenia 5 % wartości robót – które zgodnie z obowiązującymi zasadami nie zostały rozliczone przy wcześniejszych protokółach Załącznikiem do tego protokołu jest podpisane przez Kierownika budowy P.P. kompleksowe rozliczenie prac w budynku B 5 . Wynika z niego iż wartość wszystkich robót wykonanych w tym budynku przez J.G. wyniosła 108 070,80zł.

Co do tych prac we wcześniejszych okresach wykonywane były częściowe odbiory robót w następujących datach : 26.01.2009r – na którego podstawie wystawiona została pozwanemu faktura F0009/09, 18 12 2008 r – na którego podstawie wystawiona została pozwanemu faktura FO 126/08 26 11 2006 r – na którego podstawie wystawiona została pozwanemu faktura FO 109/08 07 l1 2008 r – na którego podstawie wystawiona została pozwanemu faktura F0105 /08 20 08 2008 r – na którego podstawie wystawiona została pozwanemu faktura F0078/08 Wartość wcześniej zafakturowanych robót to 88.189,45zł a zatem do zapłaty pozostała kwota 19 881zł 3 netto. (dowód faktura F0024/09, protokół z 27 02 2009 wraz z końcowym rozliczeniem robót w budynku B5 i specyfikacją wystawionych wcześniej za te prace faktur k 25-28 faktura 0105/08 z protokołem odbioru robót k 81-85 i dowody zapłaty za tę fakturę k 86-87) W dniu 17 lipca 2009r J.G. zawarł z powodem R.G. umowę powierniczego przelewu wierzytelności na mocy której powód wstąpił w prawa wierzyciela odnośnie należności wynikających z wyżej opisanych faktur i zobowiązał się do podjęcia czynności windykacyjnych (dowód umowa powierniczego przelewu wierzytelności i zawiadomienie dłużnika o przelewie praw k 47, 48)

Pozwany był wielokrotnie wzywany do zapłaty należności dochodzonych pozwem – zarówno przez J.G. jak i przez powoda (dowód pisma z dnia 21 052009 k18, 19 052009k19, 0805 2009 k20, 25 03 2009 k 21) Odmawiał zapłaty kwot żądanych w pozwie w niniejszej sprawie .W piśmie z 21 05 2009r wskazał iż nie wpłynęła do niego faktura nr 0008/09 zaś pozostałe faktury przesłane pozwanemu zostały wystawione bezzasadnie – co potwierdza fakt, iż nie dołączono do nich dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór prac. (dowód pisma z 07 08 2009r 21 05 2009r). Wymienione wyżej uczynione przedmiotem dowodów dokumenty Sąd uznał za wiarygodne i miarodajne dla poczynienia niezbędnych w sprawie ustaleń faktycznych. Za pomocą złożonych do akt dokumentów możliwe było ustalenie zakresu prac wykonanych przez poprzednika prawnego powoda, oraz tego iż roboty te zostały odebrane przez działającego z upoważnienia pozwanego kierownika budowy. Dla każdej faktury powód przedstawił odpowiednie dokumenty – tj protokół odbioru wraz z wyliczeniem należności do faktury – dokonane przez kierownika budowy – z tym iż dla faktury nr F0008/2000 brak było oryginału protokołu odbioru a pozwany kserokopie tego dokumentu zakwestionował, zatem dowodu z kserokopii tego dokumentu nie przeprowadzono. Na podstawie innych dokumentów dotyczących prac wykonywanych w tym budynku – a przede wszystkim na podstawie obmiaru prac wykonanego przez kierownika budowy i Pana K., oraz wyliczenia należności dokonanego przez kierownika budowy a także na podstawie dowodu z zeznań świadków P.P. i J.G. możliwe było ustalenie zakresu i wartości prac wykonanych w budynku B 12 przez poprzednika prawnego powoda.

Ustalenia te znajdują także potwierdzenie w dokumentach dotyczących robót wykonanych w tym budynku przez S.P. – tj fakturach wraz protokołami wystawianych przez w/w pozwanemu, a także J.G. Sąd przyjął w całości za polegające na prawdzie zeznania świadków J.G. i P.P.. Zeznania te są logiczne, korespondują ze sobą, a logicznym ich uzupełnieniem są złożone do akt przez powoda dokumenty. świadek P.P. posługiwał się pieczątka, która w swojej treści zawierała nazwę firmy pozwanego – z pewnością czynił to za akceptacja pozwanego, co czyni wiarygodnym jego zeznania co do zakresu jego kompetencji . Oświadczył, iż w imieniu pozwanego i w uzgodnieniu z nim miał prawo zlecać wykonawcom określone zakresy prac (co potwierdziła tez świadek G.W.). Z zeznań świadka P.P. wynikało iż był uprawnimy do dokonywania odbiorów, obmiarów prac i wyliczania należności do fakturowania i że te czynności wykonywał w imieniu generalnego wykonawcy. Potwierdza je potwierdza fakt, iż na tych dokumentach znajdują się wyłącznie jego podpisy – także na protokołach i obmiarach do faktur, które zostały przez pozwanego zapłacone. Na podstawie zeznań tego świadka i zgodnych z nimi zeznań świadka J.G. ustalono tez sposób wyliczenia należności za wykonywane prace i to iż wyliczenie to odbywało się zgodnie z ustaleniami z pozwanym – chociaż nie miały one charakteru pisemnego Oceniając zeznania świadka G.W. należy stwierdzić iż Sąd uznał je za wiarygodne jedynie częściowo. Należy tez wskazać, że świadek ten, zawnioskowany przez pozwanego, złożyła zeznania które są w znacznej części sprzeczne z twierdzeniami zawartymi w sprzeciwie. świadek G.W. przyznała iż J.G. zlecono prace w budynku B li B5.

Zwraca uwagę, iż świadek początkowo zeznała iż wszystkie umowy z wykonawcami miały formę pisemną, a dalej podała iż zawarto z J.G. umowy dotyczy budynków B 1 i B5 – chociaż nie było tu umów pisemnych, a zlecenia przekazał J.G. kierownik budowy. Wskazała też, iż jeśli idzie o ceny za wykonane prace to miały być uwzględnione cenniki wcześniej stosowane . W tym zakresie zeznania te są zgodne z zeznaniami J.G. i P.P. Jednocześnie pozostają one w sprzeczności z twierdzeniami z uzasadnienia sprzeciwu pozwanego – w którym zarzucono w pierwszej kolejności iż powód nie udowodnił ze jego poprzednika prawnego z pozwanym łączyła jakakolwiek umowa dotycząca robot za które powód wystawił dołączone do pozwu faktury. Jednocześnie tej treści zeznania tego świadka podaja w wątpliwość stanowisko jakie pozwany zajmował w kierowanych do powoda i J.G. pismach – w których twierdził iż brak podstaw faktycznych i prawnych do zapłaty – gdyż brak jest dokumentów potwierdzających wykonanie prac. Brak jest przy tym podstaw do kwestionowania zeznań pozostałych świadków z których wynikało iż P.P. dostarczył do pozwanego protokoły dotyczące prac w budynkach Bl i bS a wykonawca bezskutecznie oczekiwał na zajęcie przez pozwanego jakiekolwiek stanowiska – co miało pozwolić na wystawienie faktur. W sprawie tej u Pani G.W. interweniował P.P..

Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka G.W. odnośnie tego iż pozwany nie zlecał J.G. jakichkolwiek prac w budynku B12 .Ustalone zostało (także na podstawie zeznań świadka G.W.) iż zlecenia na wykonanie konkretnych prac przekazywał wykonawcom P.P. On też zeznał że zlecał w imieniu pozwanego prace w budynku B12 J.G. Takie ustalenia znajdują potwierdzenie w dokumentach – tj. fakturze wystawionej przez S.P. J.G. i protokole odbioru robót – przy czym dotyczy to robót wykonywanych przez S.P. jako podwykonawcę J.G. w budynku B 12. Dokumenty te przeczą też tezie pozwanego jakoby S.P. wykonał wszystkie prace związane ze szpachlowaniem i malowaniem w tej klatce budynku B12 na podstawie umowy z pozwanym. Sąd oddalił zgłoszony przez pozwanego wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu budownictwa na okoliczność prawidłowości obmiarów prac za które powód jako następca prawny wykonawcy domaga się zapłaty. Sąd uznał iż brak jest podstaw do przeprowadzeniu takiego dowodu albowiem obmiary i wyliczenia kwot do fakturowania – w oparciu o które ustalone zostały należności za prace – zostały wykonane przez kierownika budowy – działającego z upoważnienia pozwanego

Wykonawca prac nie miał innej możliwości udokumentowania zakresu i odbiorów wykonanych prac tylko zgodnie z zasadami obowiązującym na tej budowie – które to zasady zostały ustalone przez pozwanego i działającego Z jego upoważnienia kierownika budowy. Na zgłoszenie zleceniodawcy zakończenia prac zgłaszał się właśnie kierownik budowy i on – występując w imieniu pozwanego dokonywał czynności w postaci potwierdzenia obmiarów i wyliczenia należności zgodnie z cennikami zaakceptowanymi przez strony jako podstawa wyliczenia wynagrodzenia za wykonane prace. Pozwany zawnioskowanym dowodem chce zatem kwestionować dokumenty, które zostały sporządzone przez służby pracujące na jego rzecz i jego zlecenie . Nadto trzeba wskazać iż pozwany nie wskazał Sądowi czy przeprowadzenie takiego dowodu byłoby w ogóle możliwe – tj. czy zapewnia iż lokatorzy mieszkań które zostały już sprzedane udostępnią swoje lokale biegłemu (jeśli byłby powołany w sprawie) – mimo iż Sąd zobowiązał stronę pozwaną do tego. Należy tez podnieść iż przed wytoczeniem powództwa pozwany nie zgłosił konkretnych zarzutów dotyczących obmiarów prac wykonanych przez J.G., nigdy nie podjął działań aby wyjaśnić z wykonawcą faktyczny zakres wykonanych prac – co byłoby naturalnym działaniem jeśli ten zakres kwestionował. Pozwany odesłał wykonawcy faktury – twierdząc iż brak było podstaw do wystawienia faktur – w całości, a sprzeciwie od nakazu zapłaty zaprzeczył aby z zawierał umowy których dotyczą faktury dołączone do pozwu.

Sąd zważył, co następuje. W sprawie zostało ustalone iż na podstawie ustnych umów poprzednik prawny powoda wykonywał na rzecz pozwanego wyżej opisane prace budowlane, które zostały ukończone i odebrane przez pozwanego – w imieniu którego działał upoważniony do tego kierownik budowy. Łączące pozwanego i poprzednika prawnego powoda umowy były umowami o dzieło w rozumieniu art. 627 kc i zgodnie z tym przepisem określającym obowiązek zapłaty wynagrodzenia za dzieło żądanie zapłaty należało uwzględnić.

Jak to wyżej przedstawiono, Sąd uznał iż powód udowodnił wysokość żądanych należności. Zgodnie z art. 481 par 1 i2 kc Sąd za okres opóźnienia w zapłacie należności z faktur dołączonych do pozwu zasądził odsetki ustawowe – przyjmując wynikające z tych faktur daty płatności jako daty wymagalności należności o kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 kpc – zasądzając je na rzecz powoda od pozwanego . Złożyły się na nie: wpis od pozwu -2630zł i koszty zastępstwa procesowego powoda – 3617zł Nadto związku z wykonywanymi w sprawie czynnościami prawomocnymi postanowieniami Sąd orzekł o zwrocie wydatków dla wzywanych do Sądu świadków – w łącznej kwocie 2086zł 50gr. Wydatki te w trakcie procesu były tymczasowo zapłacone z sum budżetowych skarbu Państwa i w orzeczeniu kończącym postępowanie Sąd zgodnie z wynikiem procesu orzekł o obciążeniu tymi kosztami pozwanego.

Styczeń 20th, 2013 at 7:05 am

Skomentuj