Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Oszacowanie nieruchomości

komentarze 4

Zanim można będzie wystawić nieruchomość na licytację, wcześniej musi zostać opisana i trzeba oszacować jej wartość. Opisu i oszacowania dokonuje biegły sądowy a wierzyciel egzekwujący musi wyasygnować na ten cel zaliczkę, np. 2000 zł. (albo więcej lub mniej), to zależy od nieruchomości, w tym od jej rodzaju. Z oczywistych względów łatwiej zwykle oszacować wartość działki niż nieruchomości zabudowanej. Jeżeli nieruchomość obciążona jest hipoteką ponieważ np. jest zakupiona na kredyt hipoteczny, to również może zostać zlicytowana i też trzeba ją opisać i oszacować. W wycenie nie uwzględnia się hipoteki. Konieczność opisania i oszacowania nieruchomości spowalnia egzekucję do nieruchomości szczególnie wówczas gdy dłużnik wniesie zarzuty co do wyceny twierdząc, że biegły sądowy zaniżył jej wartość w stosunku do rzeczywistej wartości jaką taka nieruchomość posiada. Poniżaj przykład fragmentu opinii biegłego sądowego sporządzonej dla potrzeb egzekucji z nieruchomości.

OPINIA BIEGŁEGO SĄDOWEGO sporządzona dla potrzeb postępowania egzekucyjnego z wniosku wierzyciela: … przeciwko dłużnikowi: … o egzekucję z nieruchomości dłużnika Opinie sporządzono na zlecenie: Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w … W opinii sporządzono opis oraz określono wartość nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego …., powiecie …, województwie …, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr … o pow. … ha zabudowanej obiektami po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w …, tj. murowanym budynkiem obory, murowanym budynkiem obecnie spełniającym rolę stajni oraz infrastrukturą towarzyszącą (utwardzeniem terenu, sieciami infrastruktury technicznej, wagą wozowa, itp.). I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPINII Przedmiotem opinii jest nieruchomość położona na terenie obrębu ewidencyjnego …, powiecie …, województwie …, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr … o pow. … ha zabudowana obiektami po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w …., tj. murowanym budynkiem obory, murowanym budynkiem obecnie spełniającym rolę stajni oraz infrastrukturą towarzyszącą (utwardzeniem terenu, sieciami infrastruktury technicznej, wagą wozowa, itp.). Dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr … prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w …, Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr …, według której właścicielem jej jest … w całości. Zakres opinii obejmuje określenie wartości zabudowanej nieruchomości szczegółowo opisanej powyżej, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego …, powiecie …, województwie …, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr … 2. CEL OPINII Celem opinii jest określenie wartości zabudowanej nieruchomości szczegółowo opisanej powyżej, położonej na terenie obrębu ewidencyjnego …, powiecie …, województwie …, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr … dla potrzeb postępowania w sprawie egzekucji należności z nieruchomości z wniosku wierzyciela: … przeciwko dłużnikowi: … o egzekucję z nieruchomości dłużnika. 3. PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNOPRAWNE OPINII 3.1. Podstawa formalna opinii Zlecenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w …………. z dnia ……… roku (Sygn. akt KM ………) o powołaniu biegłego do oszacowania wartości nieruchomości oznaczonej jako działka nr ……….. o pow. 2,05 ha położonej w miejscowości … posiadającej założoną Księgę Wieczystą KW nr … 3.2. Podstawa prawna opinii – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm). – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z późn. zm.). – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 roku w sprawie czynności komorników ( Dz. U. Nr 10 poz. 52 z późn. zm.). – Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 3.3. Źródła informacji i materiały pomocnicze – Wizja lokalna przeprowadzona w dniu 29112008 roku, w czasie której dokonano oględzin nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny, dokonano inwentaryzacji pomiarowej obiektów budowlanych i roślinnych, wykonano dokumentację fotograficzną – Wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz niezbędne informacje uzyskane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w … – Odpis z księgi wieczystej KW nr 42813 wydany przez Sąd Rejonowy w …, Wydział Ksiąg Wieczystych. – Informacja uzyskana w Urzędzie Gminy … o przeznaczeniu wycenianej nieruchomości w strukturze zagospodarowania przestrzennego Gminy … – Udostępnione przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie i Starostwa Powiatowe z terenu województwa … dowody zmian gruntowych (aktów notarialnych) dotyczące transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości podobnych. – Informacje o cenach i cechach zbywanych nieruchomości podobnych. – Scalone normatywy do wyceny budynków i budowli wydane przez … Dział Nieruchomości. – Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne, … – Literatura fachowa jak np. … 4. OKREŚLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPINII 1. Data sporządzenia opinii: Opinię sporządzono w dniu 12 grudnia 2008 roku. Data, na którą określono wartość przedmiotu opinii: Wartość przedmiotu opinii określono na dzień 12 grudnia 2008 roku. Data, na którą określono stan przedmiotu opinii: Stan przedmiotu opinii określono na dzień 12 grudnia 2008 roku. Data dokonania wizji lokalnej: Oględzin dokonano w dniach 29 listopada 2008 roku. 5. STAN PRZEDMIOTU OPINII 5.1. Stan prawny Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków na podstawie wypisu z rejestru gruntów ustalono, iż nieruchomość oznaczona jako działka nr … położona jest w obrębie ewidencyjnym …, powiecie …, województwie … i stanowi własność: w udziale … Dla nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr … prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w …., Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr …, według której właścicielem jej jest … w całości. W dziale III księgi wieczystej – Ciężary i ograniczenia wpis dotyczący prawa odkupu nieruchomości, roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży do dnia 31.01.2009 roku, wzmianka o wszczęciu egzekucji z nieruchomości a także o przyłączeniu się kolejnego wierzyciela do toczącej się egzekucji, (powyższe wpisy szczegółowo zilustrowane w odpisie z księgi wieczystej zamieszczonej w załącznikach niniejszej opinii). W dziale IV księgi wieczystej Hipoteki wpisy dotyczące hipoteki kaucyjnej i przymusowej zwykłej (powyższe wpisy szczegółowo zilustrowane w odpisie z księgi wieczystej zamieszczonej w załącznikach niniejszej opinii). 5.2. Lokalizacja i otoczenie Nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr … zlokalizowana jest na terenie zabudowanych nieruchomości tworzących tzw. … na terenie gminy …, powiecie …, woj. …, w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegającej wzdłuż południowej granicy działki drogi wojewódzkiej nr … na odcinku …

Nieruchomość zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości zabudowanych obiektami mieszkalnymi i inwentarsko – gospodarczymi zlokalizowanymi po obu stronach wspomnianej drogi wojewódzkiej, niegdyś wchodzącymi w skład Państwowego Gospodarstwa Rolnego w … Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią nieruchomości ze wspomnianą zabudowa oraz rozpościerające się w sąsiedztwie nieruchomości o charakterze łąk i pastwisk. 5.3. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego W związku z utratą ważności Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego tereny … w tym tereny lokalizacji wycenianej nieruchomości, jej przeznaczenie w strukturze przestrzennej … określono na podstawie aktualnego sposobu jej użytkowania oraz … uchwalonego Uchwałą Nr … z dnia 27.02.2002 roku, według którego to nieruchomość oznaczona jako działka nr … zlokalizowana jest w terenach farm hodowlanych byłego PGR obok kompleksu łąk i pastwisk. 5.4. Opis nieruchomości 5.4.1. Działka gruntowa Działka nr … stanowi teren z usytuowanym w części południowo – zachodniej działki (wzdłuż jej granicy zachodniej) murowanym budynkiem obory oraz z usytuowanymi w części północnej działki: murowanym budynkiem stajni jak również pozostałościami po wadze wozowej (budka drewniana i elementy żelbetowe wagi). W części centralnej widoczne pozostałości (fundamenty) najprawdopodobniej po budynku inwentarskim (niegdyś służącym do chowu trzody chlewnej). W pozostałej części działka nr … stanowi teren zagospodarowany zielenią (trawa) oraz pojedynczymi nasadzeniami drzew topoli w wieku kilkudziesięciu lat. Przed budynkiem stajni oraz wzdłuż północnej granicy działki na ok. 400 m występuje utwardzenie betonem z dylatacją które to utwardzenie przechodzi także na działkę sąsiednią nr … Wzdłuż całej granicy południowej (wzdłuż drogi wojewódzkiej) oraz wzdłuż części wschodniej granicy (ok. 120 m) przebiega ogrodzenie wykonane z siatki stalowej przytwierdzonej do słupków stalowych osadzonych w gniazdach cokołu. W obrębie działki wykonano także ogrodzenie z elementów drewnianych.

Dojazd do działki odbywa się drogą wojewódzką. Wjazd na teren działki odbywa się poprzez działkę sąsiednią nr … łączącą drogę wojewódzką i całą zachodnią granice działki nr …, utwardzoną a której cechy geometryczne wykazują iż powstała dla potrzeb pełnienia przez niej drogi dojazdowej do sąsiednich nieruchomości. Wjazd na działkę możliwy także od strony drogi wojewódzkiej ale istnieje konieczność urządzenia zjazdu według prawnie obowiązujących procedur. Działka zlokalizowana jest w kompleksie nieruchomości uzbrojonych w sieć energetyczną sieć kanalizacyjną sieć wodociągową. 5.4.2. Zabudowania działki nr … Budynek obory. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy. W skład budynku wchodzą: pomieszczenie do chowu zwierząt (obecnie wykorzystywane do hodowli żubroni) oraz pomieszczenia zaplecza magazynowego i produktów żywieniowych zwierząt. Budynek posadowiony jest na fundamencie z kamienia. Ściany nadziemia murowane z cegły pełnej, palonej, na zewnątrz jak i wewnątrz tynkowane. Posadzka betonowa. Dach dwuspadowy o więźbie drewnianej, wsparty na słupach drewnianych, kryty eternitem. Żłoby kamionkowe. Nad częścią zaplecza magazynowego oraz przechowalni produktów paszowych strop żelbetowy wsparty na belkach stalowych. Budynek wyposażony w instalację elektryczną, odgromową wentylacyjną. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Powierzchnia zabudowy: 1.000,27 m kw. Powierzchnia użytkowa: 896,30 m kw. Budynek stajni. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy. W skład budynku wchodzi jedno pomieszczenie z wydzielonymi boksami do chowu zwierząt (obecnie wykorzystywane jako stajnia dla koni). Budynek posadowiony na fundamencie betonowym. Ściany nadziemia murowane z cegły silikatowej, tynkowane. Nad całością wykonany stropodach kryty papą wsparty na podciągach żelbetowych. Posadzka cementowa. Wrota drewniane. Budynek wyposażony w instalację odgromową. Powierzchnia zabudowy: 129,08 m kw. Powierzchnia użytkowa: 92,65 m kw. Ocena stanu techniczno – użytkowe budynków. Przy ocenie stanu technicznego budynków i ich stopnia zużycia oraz stanu użytkowego budynków wzięto pod uwagę stopień zużycia wynikający z wieku budynków, ich ogólnego stanu technicznego oraz zużycia funkcjonalnego. Stan techniczny budynków ustalono w wyniku oględzin poszczególnych ich elementów z uwzględnieniem okresu, warunków i sposobu eksploatacji (w tym uwzględniono rodzaje i daty remontów, sposób konserwacji, rodzaj użytkowania, itp.), rodzaju, jakości i trwałości zastosowanych materiałów, jakości wykonawstwa budowlanego, rodzaju konstrukcji. wpływu bezpośrednich czynników środowiskowych.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej i dokonanych oględzin budynków stanowiących zabudowę działki nr … należy stwierdzić, iż stan techniczny obiektów w trzystopniowej skali: dobry, przeciętny, kwalifikujący się do gruntownego remontu – ocenia się jako przeciętny z koniecznością przeprowadzenia na nich prac remontowo – modernizacyjnych, Wymianie z uwagi na zastosowany materiał (eternit) winno podlegać poszycie dachowe na budynku obory. Stolarka okienna i drzwiowa zużyta nie zabezpieczona przed czynnikami zewnętrznymi. Uzupełnień wymagają tynki. Ogólnie stwierdza się iż obiekty wymagają prac remontowo – modernizacyjnych. Budynki w całości przystosowane są jako obiekty inwentarskiej pełnią swoją funkcję. 6. ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU Analizując rynek nieruchomości zabudowanych obiektami typowo inwentarskimi (służącymi do chowu zwierząt) z niezbędnym zapleczem po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych, a obejmujący miejscowości – wsie takie jak … i miejscowości wsie porównywalne na terenie powiatu lubaczowskiego powiatów z terenu województwa … stwierdzono iż jest to rynek bardzo słabo rozwinięty. Na badanych tego typu rynkach w zakreślonym trzyletnim okresie nieruchomości zabudowane tego typu nie występują a co w konsekwencji przekłada się na niemożność określenia wartości rynkowej danej nieruchomości tego typu w oparciu o nieruchomości porównywalne, gdyż w obrocie praktycznie nie występują, a jeżeli już to sporadycznie. W związku z powyższym wartość nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr … określono w podejściu kosztowym, określając jej wartość odtworzeniową tj. wartość uwzględniającą wartość rynkową gruntu działki nr … z infrastrukturą oraz wartość odtworzeniową budynków i budowli.

Zatem dla potrzeb określenia wartości rynkowej gruntu działki nr … zbadano: rynek nieruchomości działek gruntowych niezabudowanych, zlokalizowanych w terenach osadniczych, a co za tym idzie przeznaczonych pod zabudowę, obszar obręb ewidencyjny lokalizacji wycenianej nieruchomości tj. …., obręby ewidencyjne sąsiednie oraz obręby ewidencyjne porównywalne zlokalizowane na terenie gmin powiatu …, okres badania cen transakcyjnych: rok 2006, 2007, 2008. Analizując rynek działek gruntowych niezabudowanych, zlokalizowanych w terenach osadniczych, a co za tym idzie przeznaczonych pod zabudowę na terenie obrębu ewidencyjnego …, w związku z ich brakiem rynek tego typu nieruchomości rozszerzono na miejscowości porównywalne sąsiednie oraz miejscowości porównywalne wchodzące w skład gmin ościennych powiatu lubaczowskiego. W wyniku prowadzonej analizy na poszerzonym rynku odnotowano wystarczającą ilość transakcji kupna sprzedaży podobnych nieruchomości niezabudowanych, co pozwoliło określić wartość rynkową gruntu działki nr … Stwierdzono, iż największym popytem w przypadku działek gruntowych, niezabudowanych z możliwością ich przyszłej zabudowy, cieszą się nieruchomości zlokalizowane w terenach równinnych. o dobrej lokalizacji (w niedalekiej odległości od centrum danej miejscowości) a zarazem gwarantującej ład i spokój, regularnych kształtach a także z możliwością dogodnego i łatwego dojazdu. Istotny wpływ na cenę w głównej mierze ma także fakt uzbrojenia terenu w podstawowe sieci infrastruktury technicznej, jak sieć wodociągowa kanalizacyjną, energetyczna, gazową czy telefoniczną a także ich sąsiedztwo. Ceny gruntów w badanym okresie czasu i na podstawie przyjętej próbki na badanym obszarze kształtują się w granicach od ok. 3 zł do ok. ponad 6 zł za 1 m kw. gruntu przy średniej cenie 1 m kw. gruntu kształtującej się na poziomie ok. 4 zł.

Należy także zauważyć iż ceny transakcyjne poszczególnych segmentów nieruchomości w badanym okresie czasu z reguły nie ulegały zbytnim zmianom i utrzymywały się na jednakowym poziomie. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej, analiz cen sprzedaży i atrybutów zbywanych nieruchomości na podstawie analizy rynku lokalnego, podobnych rynków równoległych oraz informacji uzyskanych w agencjach obrotu nieruchomości o preferencjach poszczególnych cech wskazywanych przez potencjalnych nabywców oraz przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo innych znanych rynków określono cechy rynkowe dla nieruchomości niezabudowanych i określono ich wagi oraz ustalono iż ceny na ww. rynku lokalnym zależne są przede wszystkim od niżej wymienionych cech, a mianowicie: 1. położenia (lokalizacji) – dobre, przeciętne, niekorzystne, (zależne od położenia nieruchomości wycenianej i nieruchomości porównawczych, położenia względem centrum danej miejscowości, względem dróg dojazdowych, itp.). 2. otoczenia i sąsiedztwa – korzystne (niewielka odległość od strefy zabudowy, a zarazem gwarantująca spokój i ład, spokojne i bezpieczne otoczenie, brak obiektów uciążliwych), przeciętne (nie wyróżniające się niczym szczególnym, typowe dla określonego segmentu rynku), niekorzystne (występowanie obiektów uciążliwych, gęsta zabudowa, itp.), 3. funkcji nieruchomości – o przeznaczeniu komercyjnym (jak usługowa, handlowa, produkcyjna, mieszkalno – usługowa) o przeznaczeniu mieszkalnym (tereny z zabudowa mieszkalna), o przeznaczeniu pozostałym (np. pod drogi, zieleń, rekreację) – zależne od wpisu w planie zagospodarowania przestrzennego bądź w studium, 4. uzbrojenia – pełne, częściowe, brak, (zależne od wyposażenia w sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej jak: sieć wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, gazowa, telefoniczna, itp.), 5. dostępności komunikacyjnej – dobra, zadowalająca, niekorzystna (zależnie od charakteru i jakości dróg dojazdowych, np. dojazd drogami utwardzonymi, polnymi, bagnistymi, itp., możliwości bezkolizyjnych zjazdów, itp.). 7. PRZEDSTAWIENIE ZASTOSOWANEGO SPOSOBU WYCENY 7.1. Wskazanie rodzaju określonej wartości I.

Biorąc pod uwagę fakt braku Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu gdzie zlokalizowane są wyceniane nieruchomości, ich przeznaczenie w strukturze przestrzennej przyjęto na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy … – tak wiec, według stanu nieruchomości, poziomu cen na datę sporządzenia opinii, jak również uwzględniając przyjęty cel opinii określono wartość nieruchomości dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) określoną w Standardach Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych – tak rozumiana wartość oznacza, że nieruchomość będzie nadal wykorzystywana zgodnie z aktualnym sposobem jej użytkowania. 2. Określono także wartość odtworzeniową nieruchomości. Przy jej określaniu odrębnie określa się wartość gruntu i wartość jego części składowych. Za wartość gruntu przyjmuje się koszty, jakie należałoby ponieść na zakup gruntu o takich samych cechach. Za wartość części składowych gruntu przyjmuje się kwotę równą kosztom ich odtworzenia lub kosztom ich zastąpienia, pomniejszoną o wartość zużycia tych części składowych, albo kwotę równą kosztom ich likwidacji. 7.2. Koncepcja opracowania oraz wybór podejścia metody i techniki opinii Wartość nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr … z uwagi na brak na wolnym rynku transakcji kupna – sprzedaży nieruchomościami tego typu, określono przy zastosowaniu podejścia kosztowego, metody kosztów odtworzenia, techniki wskaźnikowe, posiłkując się aktualne obowiązującymi cennikami otrzymując w ten sposób wartość odtworzeniową nieruchomości. W nieruchomości ustalona na podstawie kosztu odtworzenia obejmuje wartość gruntu oraz koszt odtworzenia obiektów budowlanych pomniejszony o stopień zużycia (koszt odtworzenia netto). Stopień zużycia jest miarą i wyrazem utraty wartości budynków i innych obiektów budowlanych, wynikającej z ich stanu fizycznego oraz czynników środowiskowych.

Oszacowanie wartości budynku, budowli bądź urządzeń na podstawie kosztu odtworzenia realizowane jest z punktu widzenia potencjalnego nabywcy rynkowego (a nie przedsiębiorcy budowlanego) i opiera się na założeniu, że nabywca ten nie zapłaci za budynek, budowle bądź urządzenie więcej niż kosztowałoby go odtworzenie takiego samego budynku, budowli bądź urządzenia, w tym samym miejscu i o takim samym stopniu zużycia danych obiektów. W przypadku oszacowania wartości gruntu, koszt odtworzenia nieruchomości gruntowej interpretowany jest jako wysokość nakładów (cena), jakże należy ponieść na zakup gruntu o tej samej funkcji (sposobie użytkowania) i o cechach użytkowych jak najbardziej zbliżonych do gruntu stanowiącego przedmiot oszacowania, w tym z uwzględnieniem lokalizacji. Przy użyciu techniki wskaźnikowej koszty określa się przez przemnożenie ceny wskaźnikowej przez liczbę jednostek odniesienia, dla których ta cena została ustalona. Technikę wskaźnikową można stosować tylko wtedy gdy obiekty, których wartość określa się, są porównywalne z obiektami, d/a których znane są ceny wskaźnikowe. Wartość występujących na działce nr … drzew, które wytworzyły sortymenty użytkowe, określono uwzględniając ich miąższość całkowitą oraz udziały określonych sortymentów w miąższości grubizny, ustaloną na podstawie szacunku brakarskiego Podziału na sortymenty dokonano zgodnie z klasyfikacją jakościowo – wymiarową obowiązującą w Państwowym Gospodarstwie Leśnym – Lasy Państwowe. Szacunek brakarski wykonano metodą posztuczną dokonując pomiaru pierśnic i wysokości wszystkich drzew. 8. OREŚLENIE WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI DZIAŁKI NR … WRAZ Z ZABUDOWANIAMI I SKŁADNIKAMI 8.1. Określenie wartości rynkowej gruntu działki nr … (koszt zakupu gruntu) Spośród wszystkich badanych transakcji po wnikliwej analizie (pod kątem nieruchomości bardzo zbliżonych do wycenianej) za najodpowiedniejsze dla celu niniejszej wyceny wybrano nieruchomości, które zebrano tabeli poniżej. Podano ich charakterystykę ogólną, natomiast dane szczegółowe o podmiotach dokonujących transakcji i cechach identyfikujących te nieruchomości znajdują się w archiwum sporządzającego niniejszą wycenę. Z analizowanej grupy nieruchomości podobnych wybrano próbkę składającą się z 14 transakcji nieruchomościami niezabudowanymi spełniającymi wymogi wolnego obrotu rynkowego. Taki dobór umożliwił dużą porównywalność z nieruchomością podlegającą wycenie poprzez uśrednienie cen transakcyjnych, a następnie korektę uśredniającą indywidualne cechy przedmiotu opinii.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 4]

20/01/2013

Komentarze do 'Oszacowanie nieruchomości'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Oszacowanie nieruchomości'.

 1. Ile średnio trwa szacowanie przez biegłego sądowego nieruchomości zabudowanej? Ciekawe czy w wycenach uwzględnia, że działka rolna z powodzeniem może być przeznaczona na cele mieszkaniowe widząc najbliższą okolicę?

  QbaBezdomny

  21 Sty 13 14:58

 2. Nie mam pojęcia.

  admin

  21 Sty 13 15:08

 3. Czy komornik może nie przystąpić do drugiej licytacji nierucomości? Ile ma czasu od bezskutecznej pierwszej licytacji na ogłoszenie drugiej? W tym
  konkretnym przypadku 1 licytacja odbyła się w lutym, nikt się nie zjawił co było oczywiste po podaniu wartości oszacowania wziętej z sufitu, i do teraz cisza – ani informacji o drugiej ani o umorzeniu. Wiem że nie jesteście państwo telefonem zaufania ale może znajdziecie chwilę żeby skrobnąc ze trzy zdania w tym temacie i np. opisać taką sytuację na swoim blogu.

  szyszka

  15 Cze 14 10:23

 4. Wniosek o wyznaczenie drugiej licytacji powinien złożyć wierzyciel. Generalnie komornicy, z tego co pamiętam, informują o tym wierzyciela ale jak nie poinformował, to i tak wniosek można złożyć.

  admin

  15 Cze 14 10:26

Skomentuj