Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

O zapłatę z tytułu rekompensaty

skomentuj

Spór sądowy o zapłatę z tytułu rekompensaty za niedochowanie terminu uiszczenia opłaty za nabyte mieszkanie. Uzasadnienie wyroku:

Sąd Rejonowy w … zasądził od pozwanej … na rzecz powoda … kwotę 11.104,00 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne) w stosunku rocznym od kwot po 1.388,00 zł: od dnia 1 kwietnia 2007 r do dnia zapłaty, od dnia 1 maja 2007 r do dnia zapłaty, od dnia 1 czerwca 2007 r do dnia zapłaty, od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia zapłaty, od dnia 1 sierpnia 2007 r do dnia zapłaty, od dnia 1 września 2007 r do dnia zapłaty, od dnia 1 października 2007 r do dnia zapłaty, od dnia 1 listopada 2007 r do dnia zapłaty, w pozostałej części oddalił roszczenie w zakresie dochodzonych odsetek i zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 2.973,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Powód … wniósł o zasądzenie od pozwanej … kwoty 11.104,00 zł wraz z odsetkami maksymalnymi w rozumieniu Kodeksu cywilnego za zwłokę od każdej z wymagalnych rat w wysokości 1.388,00 zł od dnia wymagalności każdej raty tj. każdorazowo od ostatniego dnia miesiąca poczynając od 31 marca 2007r. a kończąc na 31 października 2007 r. do dnia zapłaty. Na uzasadnienie swojego żądania powód podał, że w dniu 2 marca 2007r. pozwana zawarła z małżonkami … umowę, na podstawie której zobowiązała się do zapłaty na rzecz małżonków … kwoty 25000 zł tytułem rekompensaty za niedochowanie terminu do uiszczenia opłaty za nabyte mieszkanie w Bielsku-Białej i poniesione w związku z tym straty przez małżonków … na skutek wzrostu cen nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami umowy pozwana miała spłacić kwotę 25.000,00 zł w miesięcznych ratach, każda po 1388 zł, płatnych do końca miesiąca poczynając od miesiąca marca 2007 r. a skończywszy na 31 sierpnia 2008r. W przypadku zwłoki w płatności poszczególnych rat pozwana zobowiązała się do zapłaty odsetek w wysokości 50% w skali roku. … zobowiązali się natomiast do opuszczenia mieszkania położonego przy ul. … najpóźniej do dnia 15 marca 2007r. oraz do wycofania pozwu złożonego w Sądzie Rejonowym w … dotyczącego odstąpienia od umowy sprzedaży mieszkania położonego w ….

Małżonkowie wywiązali się z powyższego zobowiązania, którą to okoliczność pozwana przyznała w swojej odpowiedzi na wezwanie do zapłaty z dnia 13 lipca 2007 r. Ponieważ pozwana nie uiściła żadnej z umówionych rat, … zawarli z powodem umowę powierniczego przelewu wierzytelności przysługujących im na podstawie umowy z dnia 2 marca 2007r. W związku z powyższym powód jako nabywca wierzytelności przysługującej … od pozwanej na podstawie umowy z dnia 2 marca 2007 r., skierował do pozwanej wezwanie do zapłaty wymagalnych należności, w odpowiedzi na które pozwana uznała dług twierdząc jednak, iż uważa złożone przez siebie w dniu 2 marca 2007 r. oświadczenie woli za nieważne ze względu na jego wadę i oświadczyła, iż uchyla się od skutków oświadczenia woli złożonego w dniu 2 marca 2007 r. Zdaniem powoda powoływanie się przez pozwaną na którąś z wad mogących zaistnieć w momencie składania przez pozwaną oświadczenia woli w dniu 2 marca 2007 r. tj. brak swobody albo działanie pod wpływem bezprawnej groźby, nie jest uzasadnione, gdyż brak jest zarówno przyczyny wyłączającej swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli umiejscowionej w samym podmiocie składającym oświadczenie woli, jak i elementu bezprawności działania drugiej strony.

Roszczenie w zakresie odsetek powód uzasadnił tym, że w umowie z dnia 2 marca 2007 r. przewidziane zostały odsetki za opóźnienie w wysokości 50% w skali roku. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 14 grudnia 2007r. Sąd Rejonowy orzekł zgodnie z żądaniem pozwu. Od wydanego nakazu zapłaty pozwana … wniosła sprzeciw, zaskarżając nakaz w całości i wnosząc o oddalenie powództwa oraz o zasądzenie od powoda na jej rzecz kosztów postępowania według norm przepisanych. – W uzasadnieniu sprzeciwu pozwana podniosła zarzut braku legitymacji pocesowej powoda do dochodzenia wierzytelności objętych pozwem. Jak wynika bowiem z umowy z dnia 22 czerwca 2007 r. zawartej pomiędzy … a …, w przelewie … nie przejął zobowiązań na swoją rzecz lecz zobowiązał się przeprowadzić czym egzekucyjne zmierzające do zrealizowania wierzytelności, które w 80% miał przekazać … jako powierzającej a 20% miał zatrzymać dla siebie jako cenę za usługę. Zdaniem pozwanej wierzycielami są …, będący stroną umowy z dnia 2 marca 2007 r. Dlatego też zdaniem pozwanej umowa o przelew wierzytelności została zawarta przez osobę nieuprawnioną tj. …, która jest jedynie właścicielem konta bankowego na które miała wpłynąć kwota będąca przedmiotem umowy z dnia 2 marca 2007 r., nie jest natomiast stroną tej umowy. Pozwana nie kwestionowała faktu zawarcia umowy z dnia 2 marca 2007 r. jak również jej przedmiotu stwierdziła jednak, że uchyliła się od skutków oświadczenia woli złożonego w dniu 2 marca 2007 r. na skutek wad tego oświadczenia z powodu złożenia go pod wpływem podstępu, groźby i wymuszania.

Pozwana stwierdziła, iż … małżonkowie … postraszyli pozwaną złożeniem pozwu o unieważnienie umowy sprzedaży mieszkania położonego w …. Pozwana stwierdziła, iż pomimo wywiązania się przez nią w całości z zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży mieszkania, małżonkowie … nie chcieli opuścić mieszkania oraz stwarzali uciążliwości w korzystaniu przez pozwaną z mieszkania strasząc ją, że nie opuszczą tego mieszkania, a w przypadku gdy pozwana nie uiści im kwoty 25.000 zł unieważnią umowę sprzedaży narażając pozwaną na niepowetowane straty. Pozwana podniosła, że małżonkowie nie wydali jej lokalu w umówionym terminie lecz dopiero w dniu 15 marca 2007 r., narażając pozwaną na koszty wynajmu innego lokalu, gdyż dotychczas zajmowany przez pozwaną lokal, pozwana sprzedała a z uzyskanej za ten lokal ceny uregulowała w całości koszty związane z nabyciem mieszkania od małżonków ….

Zdaniem pozwanej wystąpienie przez małżonków … z powództwem o unieważnienie umowy sprzedaży było aktem podstępnym, obliczonym na zastraszenie i wymuszenie niekorzystnego rozporządzenia majątkiem. Podniosła, że działanie małżonków … polegające na szantażu, zastraszaniu i podstępu, uniemożliwiło jej swobodną ocenę sytuacji faktyczno prawnej, która pozwoliłaby jej dojść do przekonania, że w sytuacji gdy wywiązała się z urnowy sprzedaży, powództwo o unieważnienie umowy nie stanowi dla niej zagrożenia. W odpowiedzi na sprzeciw pozwanej, powód podtrzymał roszczenie zawarte w pozwie. Ustosunkowując się do zarzutów pozwanej podał, że … małżonkowie … pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej, a ich wierzytelność względem pozwanej należała do ich majątku. Ponadto zbycie tej wierzytelności nie wymagało uzyskania zgody drugiego małżonka.

Powód zaprzeczył jakoby przedmiotem umowy przelewu powierniczego zawartej pomiędzy nim a … były jedynie czynności egzekucyjne. Zdaniem powoda takie przekonanie pozwanej wynika z niedokładnego zapoznania się przez pozwaną z treścią tej umowy. Powód podtrzymał swoje stanowisko odnośnie niemożności zaistnienia w momencie składania przez pozwaną oświadczenia woli w dniu 2 marca 2007 r. wad w postaci działania pod wpływem podstępu, groźby i wymuszenia. Ponadto zdaniem powoda nie sposób mówić o wprowadzeniu pozwanej w błąd. Powód podniósł, że z uwagi na znaczne opóźnienie w płatności za nabycie przez pozwaną mieszkania od małżonków … sprzedający ponieśli spore straty majątkowe gdyż ze względu na brak środków finansowych byli zmuszeni wstrzymać zakup nowego domu. W okresie oczekiwania przez małżonków … na uzyskanie pieniędzy od pozwanej, ceny nieruchomości uległy znacznemu zawyżeniu, w konsekwencji czego małżonkowie nie byli w stanie sprostać oczekiwaniom właścicieli nieruchomości. Dlatego też postanowili podjąć próbę odstąpienia od umowy sprzedaży mieszkania zawartej z pozwaną, co było uzasadnione wiadomym pozwanej celem umowy tj. zakupem przez małżonków domu jeszcze przed znaczną podwyżką cen nieruchomości.

Zdaniem powoda nietrafny jest twierdzenie pozwanej, iż powództwo o unieważnienie umowy nie zagrażało jej obiektywnie, gdyż zagrożenie takie istniało cały czas aż do momentu wycofania pozwu, co nastąpiło w wyniku przeprowadzonych z pozwaną rozmów, na skutek których małżonkowie … zgodzili się w zamian za wycofanie pozwu na otrzymanie od pozwanej sumy 25.000 zł tytułem rekompensaty za poniesione straty. W wyniku dokonanych ustaleń rozpoczęli szukanie domu od nowa. Pozwana jednak przed upływem dwutygodniowego umówionego terminu, w którym małżonkowie mieli opuścić mieszkanie, udostępniła to mieszkanie innym osobom. Orzeczenie zapadło po dokonaniu przez Sąd I instancji następujących ustaleń faktycznych. W dniu 2 marca 2007 r pozwana … zawarła z małżonkami … umowę na mocy której zobowiązała się do zapłaty na rzecz wymienionych małżonków kwoty 25.000 zł z tytułu rekompensaty za nie wywiązanie się z terminu zapłaty należności za mieszkanie nabyte od … i poniesionych przy tym przez nich strat związanych ze wzrostem cen nieruchomości, a druga strona umowy złożyła zobowiązanie, że opuści mieszkanie najpóźniej do dnia 15 marca 2007 r. Oświadczenie zostało spisane przez strony umowy w siedzibie Sądu Rejonowego w …. Wcześniej wymienione osoby zawarły umowę sprzedaży nieruchomości tj. mieszkania położonego w …. Sprzedającymi byli małżonkowie …, a kupującą …. Kupująca uiściła kwotę odpowiadającą cenie nabycia nieruchomości z opóźnieniem. W tym czasie sprzedający stracili możliwość nabycia innego mieszkania, gdyż opóźnienie w zapłacie należności przez pozwaną spowodowało, że jedna z ofert stała się nieaktualna, natomiast w innym przypadku wzrosła cena nieruchomości. Z powodu opóźnienia w realizacji zobowiązania przez pozwaną pomiędzy świadkami … i …, a pozwaną doszło do nieporozumień. Sprzedający nie chcieli wyprowadzić się z mieszkania przy ulicy … i wnieśli do sądu sprawę dotyczącą ustalenia nieważności zawartej umowy sprzedaży mieszkania.

Natomiast pozwana sprowadziła do mieszkania kilka osób, które swoim zachowaniem miały skłonić małżonków … do wyprowadzenia się z mieszkania. Wymienione osoby kierowały wzajemnie pod swoim adresem wyzwiska. W związku z tymi nieporozumieniami dochodziło do interwencji policji. Ostatecznie strony umowy kupna-sprzedaży mieszkania zdecydowały się na zawarcie porozumienia – umowy z dnia 02.03. 2007 r, którą opisano na wstępie. Świadkowie … spełnili zobowiązanie zawarte w umowie z dnia 2 marca 2007 r, i opuścili mieszkanie przy ulicy …, natomiast pozwana … nie wywiązała się ze swojego zobowiązania i nie uiściła należności określonej w umowie. … za wiedzą i zgodą męża … zawarła w dniu 22 czerwca 2007 r z powodem …, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … umowę przelewu powierniczego wierzytelności, na mocy której zbyła na rzecz powoda wierzytelność przysługującą jej i małżonkowi w stosunku do pozwanej.

Powód wezwał pozwaną do zapłaty należności, jednak pozwana odmówiła zapłaty, powołując się na wady oświadczenia woli, a mianowicie, że umowę z dnia 2 marca 2007 r zawarła pod wpływem błędu działając pod presją małżonków …, którzy jej grozili. Sąd Rejonowy dał wiarę zeznaniom świadków … i …, gdyż zeznania te były zgodne z dokumentami dołączonymi do akt, były ze sobą zgodne, wzajemnie się uzupełniały i tworzyły logiczną całość. Natomiast co do zeznań pozwanej … Sąd Rejonowy stwierdził, że trudno dać im wiarę, gdyż nie są one zgodne z doświadczeniem życiowym, a nadto trudno przyjąć argumentację, że skoro pozwana uważała roszczenia i zarzuty zgłaszane przez małżonków … za bezzasadne, obawiała się, że ich powództwo o unieważnienie umowy może być uznane za słuszne. Treść zeznań pozwanej świadczy o przyjętej przez nią linii obrony swoich twierdzeń, jednak twierdzenia te trudno uznać za wiarygodne i przekonywujące. Jeśli chodzi o zeznania świadka … to Sąd I instancji dał im wiarę w części w której świadek potwierdza że pomiędzy jego matką, a małżonkami … były nieporozumienia. Natomiast co do faktu dotyczącego zawarcia umowy z dnia 2 marca 2007 r to świadek ten nie był obecny przy jej spisywaniu, a wszystkie informacje jakie posiada na ten temat uzyskał od swojej matki …, jest więc oczywiste, że w tym zakresie powtórzył przedstawioną przez pozwaną wersję wydarzeń.

W oparciu o powyższe ustalenia Sąd pierwszej instancji stwierdził, iż powództwo jest zasadne i zasługuje na uwzględnienie zarówno co do zasady jak i wysokości. Wskazał, że pozwana zawarła w dniu 2 marca 2007 r nie nazwaną umowę z … i … małżonkami …, na mocy której zobowiązała się do zapłaty na ich rzecz kwoty 25.000,00 zł z odsetkami, w ratach w wysokości nie mniejszej niż 1.388,00 zł każda, z tytułu rekompensaty szkody jaką ponieśli w związku z zapłatą należności za mieszkanie z opóźnieniem. Natomiast według art. 509 par. 1 i 2 k.c. wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Powołany przepis stanowi podstawę prawną dochodzonego przez powoda roszczenia. Powód zawarł z …, która działała w imieniu własnym i swojego męża …, umowę przelewu wierzytelności. Umowa ta skutecznie przeniosła na powoda wierzytelność przysługującą w stosunku do pozwanej … z z tytułu umowy zawartej w dniu 2 marca 2007 r. Sąd Rejonowy nie podzielił podniesionych w sprzeciwie od nakazu zapłaty zarzutów co do nieważności umowy z dnia 2 marca 2007 r z powodu działania pozwanej pod wpływem błędu i bezprawnej groźby. Zgodnie z art. 84 par. 1 k.c. w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie złożone było innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę. Zgodnie z par. 2 można powoływać się tylko na błąd istotny, tj. błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i ocenił sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści.

Sąd Rejonowy podniósł, że jak zeznała pozwana podpisaniem umowy z dnia 2 marca 2007 r przeczytała ona jej treść. Pozwana w żaden sposób nie udowodniła, iż działała wówczas pod wpływem istotnego błędu. Stwierdził, że nie można uznać argumentów pozwanej, że obawiała się ona utraty pieniędzy i mieszkania, skoro sama wcześniej twierdziła, iż zarzuty państwa … nie miały żadnej uzasadnionej podstawy. Nie wystąpił żaden błąd który uniemożliwiłby pozwanej rozsądne ocenienie sprawy, przy zawarciu powołanej umowy. Pozwana nie wykazała także, aby działała pod wpływem bezprawnej groźby, skierowanej w stosunku do niej przez drugą stronę umowy. W oparciu o zeznania świadków jak i częściowo samej pozwanej Sąd Rejonowy ustalił, że pomiędzy stronami umowy były nieporozumienia, strony kierowały pod swoim adresem wyzwiska, pozostawały w sporze i stwierdził, że brak podstaw do przyjęcia, że pozwana działała pod wpływem groźby.

Groźba w rozumieniu art. 87 k.c. jest zawsze działaniem celowym, skierowanym na zmuszenie zagrożonego, wbrew jego chęci, do złożenia oznaczonego oświadczenia woli. Cechą wyróżniającą groźbę określoną w art. 87 k.c. jest uzależnienie możliwości spełnienia groźby od woli grożącego. Groźba jest bezprawna, jeżeli grozi dokonaniem czynu zabronionego przez prawo, albo sprzecznego z powszechnie przyjętymi w społeczeństwie normami etycznego postępowania. Pozwana uzasadniając swoje stanowisko, iż działała pod wpływem groźby, w zasadzie powołuje się na fakt, iż obawiała się, że straci mieszkanie i pieniądze, bo małżonkowie … wnieśli sprawę do sądu. Trudno uznać to za bezprawną groźbę. Sąd Rejonowy nie podzielił też drugiego z zarzutów podniesionych przez pozwaną w sprzeciwie, a mianowicie, iż zawarcie umowy przelewu dokonane zostało wyłącznie przez … i nie może być uznane za skuteczne. Wskazał, że jak wynika z przesłuchania … i … podpisująca umowę … działała za zgodą swojego męża, a świadek … stwierdził, że potwierdza skuteczność zawartej umowy, gdyż akceptował jej zawarcie. Nie ma zatem podstaw do uznania, że czynność dokonana została przez … bez zgody małżonka.

Sąd Rejonowy uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie, zaś pozwana nie przedstawiła skutecznych zarzutów mogących spowodować oddalenie powództwa. Sąd Rejonowy oddalił powództwo jedynie w części żądania odsetek od każdej z rat za okres od ostatniego dnia każdego miesiąca, gdyż płatność miała nastąpić właśnie do ostatniego dnia, zatem wymagalność odsetek następuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Dopiero pierwszy dzień każdego kolejnego miesiąca był początkiem biegu terminu, od którego liczone są odsetki. O kosztach Sąd Rejonowy orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty poniesione przez powoda składały się koszty zastępstwa procesowego w kwocie 2.400 zł oraz kwota 556 zł tytułem opłaty od pozwu i kwota 17 zł opłaty od pełnomocnictwa.

Skomentuj