Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Częściowe uwzględnienie powództwa przeciwegzekucyjnego

skomentuj

Wierzyciel egzekwujący zwrot pożyczki z wyrokiem sądowym zostaje pozwanym w powództwie przeciwegzekucyjnym wytoczonym przez bank i przegrywa spór w przeważającej części.

WYROK W IMIEMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Okręgowy w … Wydział I Cywilny w składzie:

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2008 r. w … na rozprawie sprawy z powództwa Banku z siedzibą w … przeciwko M.G. o zwolnienie spod egzekucji na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w … z dnia 24 stycznia 2008 r. sygn. akt …
1. oddala apelację;
2 zasądza od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1.200 zł tytulem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

UZASADNIENIE wyroku Sądu Okręgowego w … z dnia 19 czerwca 2008 roku
Strona powodowa Bank w pozwie inicjującym postępowanie przed Sądem Rejonowym w … domagała się zwolnienia od egzekucji rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku stanowiących majątek obrotowy obejmujący towary handlowe o wartości 41.29316 złotych składowane w miejscu prowadzenia działalności, tj. … u dłużnika O.S. Nadto powód domagał się zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego M.G. kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych wraz z kwotą 17,00 złotych tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. W uzasadnieniu swoich żądań strona powodowa wskazała, iż Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w … na wniosek pozwanego wszczął postępowanie egzekucyjne przeciwko O.S.. W toku prowadzonych czynności Komornik w dniu 26 września 2007 roku zajął majątek obrotowy obejmujący towary handlowe o wartości 41.293,16 złotych składowane w miejscu prowadzenia działalności, tj. w … Następnie w dniu 19 października 2007 roku Komornik zawiadomił powoda o ujawnieniu praw osób trzecich, które miało miejsce w wyniku oświadczenia dłużnika złożonego do protokołu zajęcia z dnia 26 września 2007 roku oraz przedłożenia przez dłużnika umowy przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku z dnia 4 października 2002 roku, a także zawiadomił wierzyciela oprawie do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. Powód wskazał, iż zajęte ruchomości stanowią jego własność na podstawie ww. umowy przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku zawartej pomiędzy nim a O.S. i M.S., zaś O.S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą … jest jedynie przechowawcą tych rzeczy. W dalszej kolejności podniósł, iż w oparciu o ust. 6 powołanej umowy, skład rodzajowy, ilościowy jakościowy i wartościowy objętych umową rzeczy jest zmielmy. Na koniec strona powodowa wskazała, iż przysługująca jej wierzytelność nie wygasła, jest wymagalna i dochodzona przez nią w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego Rewiru III przy Sądzie Rejonowym w … pod sygn. … Po uzyskaniu informacji o dokonanym zajęciu powód wezwał pozwanego do zwolnienia spod egzekucji przedmiotowych ruchomości, jednakże wezwanie to pozwany pozostawił bez odpowiedzi, pomimo doręczenia mu kopii umowy przewłaszczenia z dnia 4 października 2002 roku wraz z załącznikiem. Pozwany nie zwolnił przedmiotów przewłaszczenia spod egzekucji.

Pozwany M.G. w pisemnej odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa i obciążenie kosztami postępowania strony powodowej. W uzasadnieniu wskazał on, iż powód nie wykazał, że zajęte przez Komornika rzeczy wyszczególnione w spisie z natury z dnia 26 września 2007 roku stanowią jego własność. Pozwany nie zgodził się z twierdzeniem powoda, iż skład rodzajowy, ilościowy jakościowy i wartościowy objętych umową rzeczy jest zmienny, albowiem zapisy umowy przewłaszczenia w ust 6 (I i 2) stanowią, że zbywanie lub używanie przewłaszczonych rzeczy dla dalszej produkcji lub przetworzenia możliwe jest pod warunkiem zastąpienia rzeczy zbytych lub zużytych rzeczami tego samego rodzaju, ilości, jakości i wartości bądź rzeczami wytworzonymi z rzeczy przewłaszczonych. W dalszej kolejności wskazał pozwany, iż strona powodowa, załączając do pozwu umowę przewłaszczenia, nie dołączyła załącznika, o którym mowa w ust. 2a tejże umowy, a który stanowi integralną jej część. Następnie podniósł pozwany, iż w umowie przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku strony ściśle ustaliły i określiły, co rozumie się w tejże umowie pod pojęciem rzeczy oznaczonych co do gatunku, a w związku z tym wyłącznie ściśle zindywidualizowane rzeczy stają się własnością strony powodowej. Chodzi o rzeczy jednocześnie: tego samego rodzaju, ilości, jakości i wartości, którymi sprzedane przez dłużnika rzeczy powinny być zastępowane. Zdaniem pozwanego, tylko w razie przedłożenia przez powoda załącznika wymienionego w ust. 2a umowy, mógłby on wykazać, iż zostały zajęte przewłaszczone rzeczy. Pozwany podniósł jednocześnie, iż żadna z pozycji figurujących w wykazie rzeczy przewłaszczonych zawartych w dostarczonej mu kopii owego załącznika nie znajduje swego odpowiednika w protokole zajęcia komorniczego, w zakresie jednocześnie: rodzaju, ilości, jakości i wartości. Na koniec pozwany wskazał, iż nieprawdą jest, jakoby pozostawił bez odpowiedzi pismo powoda wzywające go do zwolnienia ruchomości spod egzekucji, albowiem w terminie 7 dni od daty otrzymania tegoż pisma, wezwał stronę powodową do uzupełnienia jego braków formalnych poprzez dołączenie uwierzytelnionej i czytelnej umowy przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku.

Wyrokiem z dnia 24 stycznia 2008 roku wydanym w sprawie o sygn. akt … Sąd Rejonowy w … częściowo uwzględnił powództwo, zwalniając spod egzekucji prowadzonej z wniosku wierzyciela M.G. przeciwko dłużnikowi O.S. ruchomości zajęte przez Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w … do sygnatury … w dniu 26 września 2007 roku stanowiące majątek obrotowy, a to: komodę – sztuk 3; zestaw wypoczynkowy – sztuk 2; szklane ozdoby – sztuk 6; stół – sztuk 4; fotel tapicerowany – sztuk 7; zegar – sztuk 3; dywan wełniany – sztuk 1; ozdoby z miedzi – sztuk 12; ozdoby z cyny – sztuk 9; ozdoby z drewna – sztuk 8; żyrandol – sztuk 9; ozdoby mosiężne – sztuk 13; ozdoby z porcelany – sztuk 25; lampy elektryczne – sztuk 5; figurki marmurowe – sztuk 3; zegar elektryczny – sztuk 1; porcelanowe figurki – sztuk 8; obraz – sztuk 14; kinkiet sztuk 11; wyroby stalowe – sztuk 4; ozdoby szklane – sztuk 35, świecznik mosiądz – 1 sztuka; szkło użytkowe- sztuk 14; zestaw wypoczynkowy 3+1+1 – sztuk 1; lampka nocna – sztuk 7; sofa – sztuk 4; serwetki – sztuk 27; lampa naftowa – sztuk 1; stolik marmurowy – sztuk 1; wieszak – I sztuka; stół i 4 krzesła (komplet) -l sztuka; lustro w ramie – 2 sztuki. W pozostałym zakresie Sąd I instancji powództwo oddalił; jednocześnie zasądził od pozwanego M.G. na rzecz strony powodowej Banku tytułem częściowego zwrotu kosztów postępowania: kwotę 1.460,00 złotych tytułem wpisu od pozwu oraz kwotę 2.417,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Swoje rozstrzygnięcie Sąd Rejonowy oparł na ustalonym przez siebie następującym stanie faktycznym sprawy: Na podstawie tytułu wykonawczego Sądu Rejonowego w … wydanego w sprawie o sygn. akt … wierzyciel M.G. wystąpił do Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w … o wyegzekwowanie świadczeń pieniężnych w wysokości objętej tymże tytułem od dłużnika O.S. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BA. Jednocześnie wniósł o skierowanie egzekucji m.in. do ruchomości dłużnika składowanych w miejscu prowadzenia działalności, tj. Dom Handlowy … W toku prowadzonych czynności Komornik w dniu 26 września 2007 roku zajął majątek obrotowy obejmujący towary handlowe o wartości 41.293,16 złotych składowane w miejscu prowadzenia działalności, tj. w Domu Handlowym … W toku czynności dłużnik oświadczył, iż zajęte ruchomości są własnością Banku na podstawie zawartej z nim umowy przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku z dnia 4 października 2002 roku. Przedmiotowa umowa zawarta została celem zabezpieczenia spłaty kredytu w wysokości 130.000 złotych udzielonego przez ww. Bank O.S. z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej na warunkach określonych w umowie kredytu z dnia 29 stycznia 2001 roku nr … Zgodnie z nią, kredytobiorca zobowiązał się do całkowitej spłaty kredytu do dnia 31 sierpnia 2001 roku, zaś prawne zabezpieczenie tegoż kredytu strony ustanowiły m.in. w postaci zastawu rejestrowego na towarach handlowych kredytobiorcy. Następnie w dniu 4 października 2002 roku Bank stał się na podstawie ww. umowy przewłaszczenia właścicielem majątku obrotowego O.S. zgromadzonego w miejscu prowadzenia przezeń działalności gospodarczej, tj. w Domu Handlowym … Na okoliczność stwierdzenia przeniesienia prawa własności rzeczy objętych umową przewłaszczenia strony sporządziły wykaz majątku stanowiący załącznik do zawartej umowy. Zgodnie z tymże, Bank przejął następujące towary: dywan wełniany – 11 sztuk; figurki marmurowe – 12 sztuk; fotel tapicerowany – 29 sztuk; kinkiet – 19 sztuk; komoda – 28 sztuk; komoda mała – 15 sztuk; komplet jadalny (komoda+stół+4 krzesła) – 5 sztuk; kredens – 2 sztuki; krzesła tapicerowane – 76 sztuk; krzesła rzeźbione – I sztuka; lampa naftowa – I sztuka; lampa nocna – 3 sztuki; lampy elektryczne – 29 sztuk; lampy w ramie – 9 sztuk; łóżko – 5 sztuk; łóżko+2 nakastliki + toaletka – 2 sztuki; materac – 2 sztuki; materiał obiciowy – 27 sztuk; obraz – 48 sztuk; osłona żelazna kominka – I sztuka; ozdoby mosiężne – 58 sztuk; ozdoby szklane – 368 sztuk; ozdoby z cyny – 46 sztuk; ozdoby z drewna – 124 sztuki; ozdoby z marmuru – 2 sztuki; ozdoby z miedzi – 126 sztuk; ozdoby z porcelany – 220 sztuk; porcelanowe figurki – 11 sztuk; półka drewniana – 1 sztuka; serwetki – 59 sztuk; sofa – 6 sztuk; stojak na wino – I sztuka; stolik marmurowy 16 sztuk; stolik plastikowy – I sztuka; stół – 3 sztuki; stół -8 sztuk; stół-ława-35 sztuk; szafa -2 sztuki; szafka-regał -4 sztuki; szkło użytkowe – 20 sztuk; ścianka-segment – 3 sztuki; świecznik z mosiądzu – 1 sztuka; wieszak – I sztuka; wyroby stalowe – 66 sztuk; zegar – 22 sztuki; zegar elektryczny – 1 sztuka; zestaw jadany (stół+6 krzeseł + komoda) – 1 sztuka zestaw wypoczynkowy- 14 sztuk. Przewłaszczony przez Bank majątek oborowy pozostał we władaniu dłużnika. Bank wyraził przy tym zgodę na bezpłatne przechowanie przez kredytobiorcę pozostawionych mu rzeczy, aż do całkowitej spłaty kredytu. W czasie obowiązywania umowy O.S. miał prawo do zbywanie przewłaszczonych rzeczy pod warunkiem równoczesnego zastąpienia ich innymi rzeczami tego samego rodzaju, ilości, jakości i wartości lub wyrównania zmniejszonej wartości zabezpieczenia przez zapłatę ekwiwalentnej części kredytu oraz do używania tych rzeczy do dalszej produkcji lub przetwarzania pod warunkiem zastąpienia rzeczy zużytych rzeczami tego samego rodzaju, ilości, jakości i wartości bądź rzeczami wytworzonymi z rzeczy przewłaszczonych lub wyrównania zmniejszonej wartości zabezpieczenia przez zapłatę ekwiwalentnej części kredytu. Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w … zawiadomił w dniu 19 października 2007 roku Bank w … o dokonanym u dłużnika zajęciu ruchomości wskazanych w „Spisie z natury BA z dnia 26 września 2007 roku w pozycjach 1-88. Bank pismem z dnia 22 października 2007 roku wezwał M.G. do zwolnienia spod egzekucji przedmiotowych ruchomości w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania. W rozważaniach prawnych Sąd I instancji wskazał, iż powództwo zasługuje na uwzględnienie, ale tylko częściowo. W uzasadnieniu podał, że strona powodowa jest właścicielem niektórych tylko rzeczy ruchomych, co do których skierowana została egzekucja. Sąd Rejonowy dokonał bowiem szczegółowego por6wnania spisu zajętych ruchomości z „wykazem majątku stanowiącym załącznik do umowy przewłaszczenia. Miał przy tym na uwadze, iż zawarta przez powoda z dłużnikiem umowa przewłaszczenia z dnia 4 października 2002 roku dotyczyła rzeczy oznaczonych co do gatunku, a zatem określonych tylko wedle ich cech rodzajowych. Z tego powodu Sąd Rejonowy uznał, iż strona powodowa stała się właścicielem jedynie przedmiotów wypunktowanych w wyroku. Każdy z nich bowiem, określony rodzajowo i ujęty w protokole zajęcia komorniczego w spisie z natury jest równocześnie uwzględniony w wykazie majątku będącym załącznikiem do umowy przewłaszczenia opisany w identyczny sposób, również za pomocą cech rodzajowych. Z uwagi zatem na wykazanie przez powoda swojego prawa własności odnośnie do tychże przedmiotów, Sąd Rejonowy na mocy art. 841 k.p.c. zwolnił je spod egzekucji. Co do pozostałych przedmiotów wymienionych w „Spisie z natury”, z uwagi na nieposiadanie przez nie tożsamych cech gatunkowych z przedmiotami ujętymi w wykazie majątku stanowiącym załącznik do umowy przewłaszczenia, Sąd oddalił powództwo. Rozstrzygniecie o kosztach postępowania uzasadnił Sąd częściowym uwzględnieniem powództwa.

Od powyższego wyroku apelację wywiódł pozwany, wnosząc o jego zmianę poprzez oddalenia powództwa w całości oraz obciążenie strony powodowej w całości kosztami postępowania. Argumentacja skarżącego sprowadzała się w istocie do powtórzenia jego zapatrywań na sprawę wyrażonych w odpowiedzi na pozew. Podniósł on zatem, iż zapisy umowy przewłaszczenia w ust 6 (1 i 2) stanowią, że zbywanie tub używanie przez O.S. przewłaszczonych rzeczy dla dalszej produkcji lub przetworzenia, albo ich sprzedaż możliwe są pod warunkiem zastąpienia rzeczy zbytych lub zużytych rzeczami tego samego rodzaju, ilości, jakości i wartości bądź rzeczami wytworzonymi z rzeczy przewłaszczonych. W umowie tej strony ściśle ustaliły i określiły, co rozumie się w tejże umowie pod pojęciem rzeczy oznaczonych co do gatunku, a w związku z tym wyłącznie ściśle zindywidualizowane rzeczy stają się własnością strony powodowej. Z dokumentów wynika natomiast, iż O.S. wyniósł lub sprzedał przedmioty będące własnością Banku, nie zastępując ich takimi samymi wedle kryterium wartości, rodzaju i ilości. W tej sytuacji, zdaniem apelującego, winien był zwrócić Bankowi pieniądze. Bank nie stał się bowiem właścicielem przedmiotów, którymi jego dłużnik zastąpił rzeczy wyniesione bądź sprzedane, a stanowiące własność Banku. Tym samym powództwo wniesione przez stronę powodową o zwolnienie tychże przedmiotów spod egzekucji było bezzasadne i należało je oddalić.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje: apelacja na uwzględnienie nie zasługuje i jako taka podlegała oddaleniu. Sąd Okręgowy w pełni podziela zarówno ustalenia faktyczne poczynione przez Sąd I instancji, jak i rozważania prawne poczynione przez ten Sąd w zaskarżonym wyroku. Przedmiot badania Sądu w niniejszej sprawie sprowadza się do ustalenia, czy zajęte przez Komornika Sądowego Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w … na wniosek pozwanego M.G. ruchomości objęte żądaniem pozwu stanowiły własność powoda i czy w związku z tym – w wyniku skierowania do nich egzekucji – naruszone zostały jego prawa. Tylko w razie pozytywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie należałoby przyjąć zasadność żądania strony powodowej opartego na art. 841 par. 1 k.p.c. Przepis ten stanowi bowiem, iż osoba trzecia może w drodze powództwa domagać się zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. W niniejszej sprawie naruszonym prawem osoby trzeciej, jaką w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z wniosku wierzyciela M.G. a przeciwko O.S. jest Bank …, byłoby przysługujące Bankowi prawo własności do przedmiotów zajętych w drodze egzekucji. Pomiędzy Bankiem … a O.S. w dniu 4 października 2002 roku zawarta została umowa przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, celem zabezpieczenia spłaty kredytu w wysokości 130.000 złotych udzielonego przez ten Bank z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej na warunkach określonych w umowie kredytu z dnia 29 stycznia 2001 roku nr …. Zgodnie z nią, kredytobiorca zobowiązał się do całkowitej spłaty kredytu do dnia 3 sierpnia 2001 roku, zaś prawne zabezpieczenie tegoż kredytu strony ustanowiły min. w postaci zastawu rejestrowego na towarach handlowych kredytobiorcy. Jak stanowi pkt 2. tejże umowy, mający kluczowe znaczenie dla określenia przedmiotu przewłaszczenia, Bank stał się właścicielem majątku obrotowego dłużnika obejmującego towary handlowe składowane w miejscu prowadzonej działalności – tj. obecnie w Domu Handlowy … Z kolei zgodnie z pkt 3 ww. umowy, O.S. zatrzymał przewłaszczone rzeczy w charakterze przechowawcy aż do dnia całkowitej spłaty kredytu lub do momentu otrzymania przez przewłaszczającego pisma z Banku zawierającego żądanie zwrotu przewłaszczonych rzeczy w wypadku niespłacenia kredytu w terminie określonym w umowie. Nie ulega wątpliwości, że przytoczony wyżej zapis umowy skutkował tym, że w dniu 4 października 2002 roku Bank stał się właścicielem majątku obrotowego O.S. zgromadzonego w miejscu prowadzenia przezeń działalności gospodarczej, tj. obecnie w Domu Handlowym … Tym samym, strona powodowa jako właściciel tychże przedmiotów uprawniona była do wystąpienia z żądaniem wyjęcia ich spod egzekucji, na podstawie art. 841 par. 1 k.p.c. Przejścia na stronę powodową prawa własności wskazanych przedmiotów i w konsekwencji powstania u niej uprawnienia wynikającego z art. 841 I k.p.c. nie można – jak chciał tego pozwany – kwestionować w oparciu o zapis pkt 6 ust. I 2 umowy, zgodnie z którym O.S. miał prawo do zbywania przewłaszczonych rzeczy pod warunkiem równoczesnego zastąpienia ich innymi rzeczami tego samego rodzaju, ilości, jakości i wartości lub wyrównania zmniejszonej wartości zabezpieczenia przez zapłatę ekwiwalentnej części kredytu oraz do używania tych rzeczy do dalszej produkcji tub przetwarzania pod warunkiem zastąpienia rzeczy zużytych rzeczami tego samego rodzaju, ilości, jakości i wartości bądź rzeczami wytworzonymi z rzeczy przewłaszczonych lub wyrównania zmniejszonej wartości zabezpieczenia przez zapłatę ekwiwalentnej części kredytu. Zacytowany zapis umowny, kształtując prawa i obowiązki stron umowy przewłaszczenia, nie wpływa bowiem w żaden sposób na przysługujące Bankowi … prawo własności do majątku obrotowego O.S. zgromadzonego w miejscu prowadzenia przezeń działalności gospodarczej, tj. w Domu Handlowym – nawet w wypadku naruszenia przez przewłaszczającego zapisu pkt 6. umowy. Innymi słowy, niedopełnienie przez O.S. wymogów ww. punktu umowy poprzez zastąpienie zbytych przedmiotów innymi a niebędącymi tego samego rodzaju. ilości, jakości i wartości lub wyrównania zmniejszonej wartości lub bez zabezpieczenia przez zapłatę ekwiwalentnej części kredytu, stanowić może podstawę do odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania pomiędzy stronami umowy przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku. W żadnym razie nie rodzi jednakże skutku w postaci tego, iż Bank utraciłby przysługujące mu prawo własności względem nabytych przez O.S. przedmiotów. Powtórzyć bowiem należy, iż zapis punktu 2 umowy stanowi wyraźnie, że na jego mocy Bank ten staje się właścicielem majątku obrotowego dłużnika obejmującego towary handlowe składowane w miejscu prowadzonej działalności – tj. obecnie w Domu Handlowy, przy czym dotyczy to każdej rzeczy mającej cechę towaru handlowego, zaliczonej do majątku obrotowego przedsiębiorstwa przewłaszczającego oraz składowej we wskazanym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, a więc także rzeczy przyszłych, tj. nabytych przez kredytobiorcę w przyszłości. Przedmioty wypunktowane w sentencji zaskarżonego wyroku należą bez wątpienia do majątku obrotowego O.S., są towarami handlowymi i w chwili ich zajęcia były składowane w Domu Handlowym, a co więcej – są tego samego gatunku co rzeczy wymienione w załączniku do umowy przewłaszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku. W niniejszej sprawie nie można było bowiem pominąć faktu, iż umowa przewłaszczenia zawarta pomiędzy Bankiem a O.S. odnosiła się do rzeczy oznaczonych co do gatunku, czyli określanych na podstawie ich cech rodzajowych, a przy tym rzeczy o tzw. zmiennym składzie. Tym samym Bank na podstawie ww. umowy mógł stać się właścicielem nie jakichkolwiek przedmiotów należących do majątku obrotowego swojego dłużnika, ale jedynie tych które są rodzajowo podobne do wymienionych w załączniku wskazanym w pkt 2a umowy. Kwestię tę rozważył wnikliwie Sąd Rejonowy, czego rezultatem stało się zresztą jedynie częściowe uwzględnienie powództwa, tj. tylko w zakresie, w jakim żądanie strony powodowej obejmowało rzeczy tego samego gatunku co wymienione we wskazanym załączniku. Powtórzyć jednakże należy, iż kwestie takie jak ilość, jakość czy wartość przedmiotów, którymi przewłaszczający zastąpił przedmioty przez siebie zbyte, jeśli tylko te nabyte są rzeczami tego samego gatunku co wymienione w załączniku do umowy przewłaszczenia, nie mają wpływu na przysługujące Bankowi prawo własności do nabytych przez przewłaszczającego rzeczy. Jak już bowiem wyżej zaznaczono, wymóg takiego zachowania O.S. nie był warunkiem uzyskania przez Bank prawa własności nowonabywanych rzeczy, ale stanowił postanowienie umowne, które jedynie miało gwarantować, że po zbyciu pewnych przedmiotów kredytobiorca zakupi inne tego samego rodzaju, ilości, jakości i wartości, a to tylko po to, by utrzymać umówiony poziom zabezpieczenia. Nabywanie więc tychże rzeczy warunkowało uprawnienie przewłaszczającego do sprzedaży tych, które były w miejscu prowadzenia działalności w – chwili zawierania umowy przewłaszczenia. W tej sytuacji argumenty podniesione przez apelującego w środku odwoławczym uznać należy za nietrafne, zaś stanowisko zajęte przez Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku – za całkowicie słuszne. Z tych względów wniesiona przez M.G. apelacja od wyroku Sądu Rejonowego … z dnia 24 stycznia 2008 roku podlegała oddaleniu jako bezzasadna. Na zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu, Sąd zasądził od pozwanego na rzecz strony powodowej kwotę 1.200 złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy orzekł jak w sentencji. w oparciu o przepis art. 385 k.p.c. i art. 98 par. 1 oraz art. 99 w związku z art. 391 par. 1 k.p.c.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

19/01/2013

kategoria komornik

Skomentuj