Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Przeterminowany kredyt kupiecki i bujanie się w sądzie

komentarzy 6

Udzielenie kontrahentowi na fakturze odroczonego terminu płatności to po prostu kredyt kupiecki. Chętnych na taki kredyt jest mnóstwo, rzadko kto chce płacić za gotówkę. Im dłuższy kredyt kupiecki tym lepiej dla klienta a wielu z nich nie przejmuje się tym że mija termin zwrotu tego kredytu – termin zapłaty za fakturę. Dalej korzystają z kredytu kupieckiego, już przeterminowanego. Ustawowe odsetki za zwłokę narastające z tytułu przeterminowanej płatności nie obligują ich do spłaty kredytu kupieckiego; wszak to bodaj jeden najtańszych kredytów dostępnych na rynku, raczej trudno o tak tani kredyt w banku, podobnie jak w przypadku pożyczki. Poza tym wielu z nich nie posiada zdolności kredytowej i żaden bank nie udzieliłby im kredytu, więc przeterminowany kredyt kupiecki to dla nich jedyny sposób na gotówkę nie licząc kamikaze – ewentualnie horrendalnie drogiej i raczej przez to nieopłacalnej jakiejś pożyczki pozabankowej.

Tracą na tym dostawcy którym należna jest zapłata a najgorsze w tym wszystkim jest to, że nawet w przypadku oczywistych, bezspornych należności windykacje  a przede wszystkim postępowania sądowe trwają miesiącami, rok i dłużej. Poniżej mamy przykład – przedstawiam uzasadnienie wyroku. Takie irytujące sytuacje są częste i powodują, że wierzyciele – dostawcy sami muszą zaciągać kredyt aby przetrwać na rynku, kredyt albo w banku albo też kupiecki, z zamiarem odwlekania zapłaty. Tak powstaje łańcuch zadłużenia. Zapraszam do lektury uzasadnienia wyroku poniżej z którego jasno wynika, że pozwana nie kwestionuje roszczenia. Sugeruję choć tyle, aby udzielając kredytu kupieckiego, zastrzegać na fakturach maksymalne odsetki za zwłokę, może to przynajmniej niektórych kontrahentów zniechęcić do korzystania z kredytu kupieckiego po terminie płatności. I zadbać o to, aby roszczenie było tak udokumentowane aby były podstawy do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – uprawniającym do zabezpieczenia roszczenia nawet w przypadku wniesienia przez dłużnika zarzutów od nakazu zapłaty.

UZASADNIENIE WYROKU
Powód, R.G. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym przeciwko pozwanej R. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu i nakazanie jej w nim, aby zapłaciła powodowi kwotę 31.427,65 zł wraz z ustawowymi odsetkami: od kwoty 6.200,00 zł od dnia 2 grudnia 2008r. do dnia zapłaty. od kwoty 12.820,25 zł od dnia 9 grudnia 2008r. do dnia zapłaty i od kwoty 12.407,40 zł od dnia 9 grudnia 2008r. do dnia zapłaty a w przypadku wniesienia przez pozwaną zarzutów co do przedmiotowego nakazu zapłaty o utrzymanie nakazu zapłaty w mocy. Wniósł również o zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kosztów procesu według norm przepisanych. Na uzasadnienie powództwa powód wskazał, iż prawo do dochodzonego pozwem roszczenia uzyskał w wyniku powierniczego przelewu wierzytelności, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Roszczenie wynika ze sprzedaży, co uwidocznione jest w fakturach. Pozwana została zawiadomiona o cesji i wezwana do zapłaty należności jednak bezskutecznie, dlatego powód wystąpił o swoją należność na drogę sądową. Uwzględniając powództwo, jednocześnie jednak uznawszy, że brak podstaw z art. 48 kpc do rozpoznania sprawy w postępowaniu nakazowym, Sąd wydał w sprawie w dniu 10 marca 2009 r. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, sygn. akt: … Od w/w orzeczenia pozwana wniosła sprzeciw zaskarżając je w całości i wnosząc o oddalenie powództwa w całości oraz o zwrot kosztów procesu według norm przepisanych. Pozwana zarzuciła, iż brak jest podstaw do naliczania odsetek od dat wskazanych przez powoda. Prowadzone były bowiem pomiędzy nią a cedentem negocjacje dotyczące ustalenia nowego (innego niż w fakturach) terminu płatności należności oraz rozłożenia ich na raty z racji trudnej sytuacji finansowej pozwanej spłacającej kredyt. Ustalono w nich, iż cedent nie skieruje sprawy na drogę postępowania sądowego do czasu zakończenia tych rozmów, dlatego zdaniem pozwanej powództwo złożone w niniejszej sprawie należało uznać za przedwczesne, gdyż roszczenie powoda, ze względu na udzieloną zwłokę nie było jeszcze wymagalne. Nadto pozwana zarzuciła, iż faktury na które powoływał się powód nie zostały przez nią podpisane i tym samym nie uznała ona tego zobowiązania. Pozwana kwestionowała fakt zakupu towaru od powoda w zakresie wartości wystawionych faktur, terminów płatności oraz cen poszczególnych wyrobów. Postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2009r. sygn. akt: … Sąd odmówił zwolnienia pozwanej od kosztów sądowych i ustanowienia dla niej adwokata z urzędu, co pozwana uzasadniała trudną sytuacja finansową związaną z koniecznością spłaty kredytu. W odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty powód podniósł. iż z całokształtu treści sprzeciwu wynikało uznanie przez pozwaną długu, przynajmniej co do zasady. Powód przyznał. że pomiędzy cedentem a pozwaną toczyły się negocjacje w kwestii zapłaty dochodzonych pozwem należności ale zaprzeczył, aby w ich wyniku został odroczony pozwanej termin płatności poszczególnych faktur lub by zbywca wierzytelności kiedykolwiek zobowiązał się wobec kontrahentki, że wstrzyma się przez jakiś czas ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. Pozwana nigdy nie wspominała o kłopotach finansowych związanych z koniecznością spłaty kredytu. Zdaniem powoda negocjacje te nie zakończyły się żadnymi wiążącymi ustaleniami. Nadto powód wskazał, iż obecne regulacje prawne nie przewidują wymogu złożenia podpisów na fakturach VAT, wyjaśnił również, iż wynikające z przedłożonych wraz z pozwem rachunków należności oparte były na mailowych zamówieniach wystosowanych przez pozwana, na podstawie których towary były dostarczane bezpośrednio do klientów pozwanej i przez nich odbierane. Na rozprawie w dniu 5 listopada 2009r. pełnomocnik procesowy powoda ustanowiony w toku postępowania ograniczył roszczenie powoda w zakresie odsetek ustawowych wskazując, iż od wszystkich kwot żądanych pozwem domaga się odsetek od dnia 8 stycznia 2009r. Pełnomocnik powoda wniósł również o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego. Sąd ustalił w sprawie następujący stan faktyczny: Powód dnia 22 stycznia 2009r. zawarł z K.J. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą M. umowę powierniczego przelewu wierzytelności. Zgodnie z jej treścią nabył od K.J. należności wynikające z faktur VAT: nr FV/000019/08 z dnia 17 listopada 2008r. na kwotę 9913,23 zł z terminem płatności na dzień 1 grudnia 2008r., z czego do zapłaty pozostała kwota 6.200,00 zł, nr FV/000020/08 z dnia 24 listopada 2008r. na kwotę 12.820,25 zł z terminem płatności na dzień 8 grudnia 2008r. i nr FV/000021/08 z dnia 24 listopada 2008r. na kwotę 12.407.40 zł z terminem płatności na dzień 8 grudnia 2008r. Powód poinformował o cesji pozwaną Spółkę wzywając ją jednocześnie do zapłaty wynikających z w rachunków należności. Dowód: umowa przelewu powierniczego wierzytelności k. 4 akt, wezwanie do zapłaty z dnia 26.01 .2009r. k. 8, 8a akt. Pozwana drogą mailową i telefoniczną nawiązała współpracę z firmą poprzednika prawnego powoda. Najpierw poprosiła firmę cedenta o przedstawienie kalkulacji cenowej na następujące pozycje asortymentowe: folię pęcherzykową szerokość L2 m oraz ISO ; folię stretch ręczną 23 mik standard 3 kg netto i folię stretch maszynową 23 mik oraz o przedstawienie innych warunków współpracy. Następnie pozwana zaczęła składac zamówienia na poszczególne partie towaru. Według umowy zamówiony asortyment firma cedenta miała przesyłać wprost do odbiorców pozwanej wraz z dokumentami WZ, zaś rachunki miały trafiać do pozwanej. W dniu 14 listopada 2008r. pozwana złożyła zamówienie na folię stretch maszynową standard 23 mik w ilości 2 palety ( ok. 1400 kg) za uzgodnioną cenę 5.60 zł/kg oraz na folię stretch ręczną 3 kg netto w ilości 1 paleta (300 rolek) za cenę 1725 zł/kg. Dostawa miała nastąpić w dniu 17 listopada 2008r. na adres Z. Sp. z o.o. W tym dniu firma cedenta dostarczyła odbiorcy 1451 kg folii maszynowej 23 mik oraz folię ręczną 23 mik, 1,.8 kg netto, w ilości 360 sztuk, wraz z dowodem wydania WZ. W tym samym dniu wystawiła pozwanej fakturę VAT nr FV/00019/08 z dnia 17 listopada 2008r. na kwotę 9.913,23 zł z terminem płatności na dzień 1 grudnia 2008r. Rachunek dotyczył sprzedanej folii maszynowej 23 mik w ilości 1451 kg w cenie 5,60 zł netto za kilogram. Pozwana zapłaciła należność z w/w rachunku do kwoty 3.713,23 zł. Dowód: wiadomości mailowe wysyłane przez pozwaną do firmy cedenta w dniu 15.10.2008 i w dniu 14.11.2008r. k. 62-65 akt, Dokument WZ z dnia 17.1 1.2008r. k. 66 akt, Faktura VAT nr FV/000019/08 k. 54 akt, Zeznania świadka A.J. k. 92-93 akt. W mailu z dnia 20 listopada 2008r. pozwana złożyła kontrahentowi zamówienie na folię stretch ręczną 23 mik 3 kg netto w ilości 600 rolek (2 pakty) cena wg uzgodnień z terminem dosta na dzień 24.11 .2008r. wskazując jako odbiorcę PPHU K. Ceny jakie firma cedenta wskazała pozwanej za oferowany przez nią do sprzedaży towar w mailu z dnia 21 listopada 2008r. to: dla folii maszynowej 5.40 zł netto za kg, dla folii ręcznej za kg folii – 5,65 zł netto, a dla rolki 3 kg netto -cena netto 16,95 zł. W dniu 24 listopada 2008r. cedent wystawił pozwanej fakturę VAT nr FV 000021/08 na kwotę 12.407.40 zł z terminem płatności na dzień 8 grudnia 2008r. Rachunek dotyczył sprzedanej folii STRETCH 23 mik, 3 kg netto w ilości 600 sztuk w cenie l6 zł za sztukę. Cedent w dniu 24 listopada 2008r. wystawił również pozwanej fakturę VAT nr FV/000020/08 z dnia 24 listopada 2 na kwotę 12.820,25 zł z terminem płatności na dzień 8 grudnia 2008r. Dowód: wiadomości mailowe wysyłane przez pozwaną do firmy cedenta dniu 20.11.2008r. i w dniu 21.11 .2008r. k. 58, 60-61 akt. wiadomość mailowa od cedenta do pozwanej z dnia 21.11.2008r. k. 58 akt. Faktury VAT nr FV/000020/08 i nr FV/00002 1/08 k. 54 akt, Zeznania świadka A.J. k. 92-93 akt. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody z w/w dokumentacji, uznając je za wiarygodne jako spójne, logiczne uzupełniające się wzajemnie. Z dowodami tymi korelował do z zeznań świadka A.J., który to dowód Sąd tym samym również uznał za wiarygodny. Sąd zważył, co następuje: W zakresie w jakim powód nie cofnął powództwa, zasługiwało ono na uwzględnienie. Na rozprawie w dniu 5 listopada 2009r. pełnomocnik procesowy powoda ustanowiony toku postępowania ograniczył bowiem roszczenie powoda w zakresie odsetek ustawowych wskazując. ż od wszystkich kwot żądanych pozwem domaga się odsetek od dnia 8 stycznia 2009r. Powód swoje roszczenie wywodził z umowy powierniczego przelewu wierzytelności. zawartej w dniu 22 stycznia 2009r. z K.J. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą M. Zgodnie z jej treścią nabył od K.J. należności wynikające z faktur VAT: nr FV/000019/08 z dnia 17 listopada 2008r. na kwotę 9.913,23 zł z terminem płatności na dzień 1 grudnia 2008r.. z czego do zapłaty pozostała kwota 6.200,00 zł, nr FV/000020/08 z dnia 24 listopada 2008r. na kwotę 12.820,25 zł z terminem płatności na dzień 8 grudnia 2008r. i nr FV/000021/08 z dnia 24 listopada 2008r. na kwotę 12.407,40 zł z terminem płatności na dzień 8 grudnia 20 Zgodnie z art. 509 par. 1 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew). chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki ( art. 509 par. 2 kc) Zgodnie z art. 513 par. 1 kc dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wszelkie zarzuty. które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie. Wierzytelności będące przedmiotem przelewu powstały w wyniku łączącej poprzednika prawnego powoda z pozwaną umowy sprzedaży. Zdaniem powoda firma cedenta sprzedała pozwanej towar opisany w w/w fakturach VAT, za który pozwana nie uiściła zapłaty. Zgodnie z art. 535 kc przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzec, odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przepis art. 6 kc stanowi, iż ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. „W procesie cywilnym strony mają obowiązek twierdzenia i dowodzenia tych wszystkich okoliczności (faktów), które stosownie do art. 227 k.p.c. mogą być przedmiotem dowodu. Tzw. fakty negatywne mogą być dowodzone za pomocą dowodów faktów pozytywnych przeciwnych. których istnienie wyłącza stwierdzoną okoliczność negatywną W związku z Tym a) faktów, z których wywodzone jest dochodzone roszczenie (tworzących prawo podmiotowe), powinien w zasadzie dowieść powód; dowodzi on również fakty uzasadniające jego odpowiedź na zarzuty pozwanego; pozwany dowodzi fakty uzasadniające jego zarzuty przeciwko roszczeniu powoda; b) faktów tamujących oraz niweczących powinien dowieść przeciwnik tej strony, która występuje z roszczeniem, czyli z zasady – pozwany.” ( tak wyrok SN III CK 11/05, 2005.09.29, LEX nr 187030) Mając na względzie rozkład ciężaru dowodowego. opisany w art. 6 kc i art. 227 kpc zarzuty stawiane przez pozwaną zdaniem Sądu nie okazały skuteczne. a powód wykazał swoje roszczenie i co do zasady i co do wysokości, za pomocą przedstawionego w postępowaniu sądowym materiału dowodowego. Twierdzenia pozwanej pozostawały ze sobą w sprzeczności. Pozwana w toku procesu oświadczyła, że kwestionuje fakt zakupu towaru od firmy M. w zakresie wartości wystawionych faktur, terminów płatności oraz cen poszczególnych wyrobów. Jednocześnie jednak w swoim pierwszym piśmie procesowym – sprzeciwie od nakazu zapłaty odnosząc się do treści żądania powoda. zanegowała jedynie daty początkowe od których powód zażądał w pozwie odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie dochodzonych należności. Faktem również jest, iż pozwana część kwoty wynikającej z faktury VAT nr FV/000019/08 z dnia 17 listopada 2008r. uiściła. Pozwana w sprzeciwie wskazywała także, że negocjowała z firmą cedenta odroczenie terminu płatności należności z faktur lub rozłożenie tych kwot na raty z racji trudnej sytuacji finansowej spółki spowodowanej spłacaniem kredytu z czego wnikało, iż pozwana co do zasady uznawała swoje zadłużenie wynikające z w/w rachunków oraz zgadzała się z wysokością opisanych w nich wierzytelności. Brak również jakiegokolwiek dowodu by pozwana na drodze przedsądowej kwestionowała zasadność wystawionych faktur VAT, będących podstawą roszczenia powoda dochodzonego w niniejszym postępowaniu. Zwłaszcza, że argumentacja i zarzuty pozwanej pozostawały w sprzeczności z przedłożonym przez powoda materiałem dowodowym. Z korespondencji mailowej wymienianej pomiędzy stronami wynikało że pozwana zamawiała w M. folię ręczną i maszynową, a więc towar opisany w spornych fakturach. Z materiałów tych wynikało również, że pozwana znała i akceptowała cenę jednostkową towaru sprzedawanego przez cedenta, już bowiem w zamówieniach powoływała się na tą cenę. Faktury VAT nr FV/0000 19/08 z dnia 17 listopada 2008r. i nr FV/000021/08 z dnia 24 listopada 2 były poprzedzone zamówieniami złożonymi przez pozwaną i pozostawały w pełnej zgodności z treścią tych zamówień. Co więcej, powód przedłożył również dowód wydania towaru opisanego w fakturze VAT nr FV/000019/08 odbiorcy wskazanemu przez pozwaną w zamówieniu z dnia 14 listopada 2008r., co również potwierdzało i uwiarygodniało jego twierdzenia zawarte w pozwie. Tymczasem właściwie cały materiał dowodowy. zwłaszcza treść sporządzonych przez pozwaną drogą mailową zamówień, przeczył stanowisku pozwanej i jej argumentacji. Zarzutów pozwanej takich jak: brak jej podpisu na spornych fakturach czy rzekome zobowiązanie się cedenta do niewystępowania przez pewien czas na drogę sądową również nie można było uznać za skuteczne. Jak słusznie wskazał powód, zgodnie z obowiązującym w czasie gdy wystawiono faktury zawierające dochodzone pozwem należności rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku. wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz Iis towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) podpisy wystawcy faktury (sprzedawcy), a także jego odbiorcy nabywcy) nie były niezbędne dla ważności samego dokumentu – faktury stwierdzającej dokonanie sprzedaży. Zaś sam fakt, że pozwana nie złożyła na fakturze swego podpisu, nie oznaczał wcale że nie zaciągnęła stwierdzonego w fakturze zobowiązania. zwłaszcza że przemawiał za tym zebrany w sprawie materiał dowodowy. Natomiast co do twierdzeń pozwanej w kwestii przeprowadzonych pomiędzy nią a cedentem negocjacji i ich skutków, na które powoływała się pozwana, to okoliczności te nie zostały przez pozwaną w żaden sposób wykazane, nie znajdowały odzwierciedlenia w zgromadzonych w sprawie dowodach, zaś sani powód nie potwierdził ich prawdziwości. Tym samym, na podstawie art. 535 kc w zw. z art. 509 par. 1 kc i w zw. Z art. 6 kc Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 31.427.65 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 8 stycznia 2009r. do dnia zapłaty. Zaś co do części co do której powód cofnął pozew, to zgodnie z art. 203 kpc pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydaniu wyroku. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków. jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa (…) (art. 203 par. 2 kpc). Sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.( art. 203 par. 4 kpc) Zgodnie z art. 355 par. 1 kpc Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne tub niedopuszczalne. Tym samym uznając, iż zaszły przesłanki z art. 203 par. kpc w zw. z art. 355 par. 1 kpc a jednocześnie brak przesłanek z art. 203 4 kpc, Sąd w pozostałym zakresie umorzył postępowanie co do żądania zapłaty odsetek ustawowych od należności głównych (za okres przed dniem 8 stycznia 2009r.) Na podstawie art. 98 kpc w zw. z 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U.02. 163.1349 z późn. zm.) i art. 13 w zw. z art. 18 ust 1 ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r. Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 3.989,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu (kwotę 1572,00 zł tytułem opłaty od pozwu, kwotę 2.4000 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, kwotę 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa)

Nadmieniam tylko, że spółka już nie działa i trzeba będzie wszczynać kolejne postępowanie – przeciwko członkom zarządu. Gdyby w sprawie był np. weksel, to po uzyskaniu nakazu z weksla a więc w postępowaniu nakazowym, od razu wysłałbym wniosek do komornika o zabezpieczenie roszczenia bo wtedy spółka działała i majątek był. Ewentualny zarzut od nakazu zapłaty nic by w tym zakresie nie zmienił – zabezpieczenie roszczenia pozostałoby w mocy.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

24/12/2012

kategoria kredyt kupiecki

Komentarze do 'Przeterminowany kredyt kupiecki i bujanie się w sądzie'

Subscribe to comments with RSS

 1. Jak widać, weksel czasem się przydaje 🙂

  Lech | blog o wekslach

  24 Gru 12 10:00

 2. Przydaje się. Jednak nie jest zabezpieczeniem ściągnięcia wierzytelności.

  admin

  24 Gru 12 10:30

 3. I tak i nie, bo jak widać w tym przypadku interes powoda jednak został był – w kontekście skutku – zabezpieczony 😉

  r

  24 Gru 12 15:08

 4. Nie tylko w takim razie weksel ale pewnie i uznanie długu, potwierdzenie salda umożliwia uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jednak gdy dłużnik nie ma majątku, to nie ściągniemy długu przy pomocy weksla. Dlatego też, mówienie i pisanie o wekslu jako o zabezpieczeniu wierzytelności okazało się być zapewne dla wielu wierzycieli zgubne. Uwierzyli bowiem w to i nie sprawdzili pożyczkobiorcy, kontrahenta a ci okazali się być bez majątku i dochodów wobec czego weksel nic nie pomógł bo komornik nie miał z czego wyegzekwować należności.

  admin

  24 Gru 12 16:09

 5. Jednakże tylko weksel spośród wymienionych wyżej narzędzi daje szansę na egzekucję (a nie tylko zabezpieczenie) jeszcze przed prawomocnością nakazu.

  Lech | blog o wekslach

  24 Gru 12 21:58

 6. Tak, daje szanse, jak dłużnik ma majątek.

  admin

  24 Gru 12 23:00

Skomentuj