Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Umorzenie śledztwa

skomentuj

Ktoś z Bydgoszczy wpisał w wyszukiwarce – „umorzenie śledztwa”. No, czyli prokuratura stwierdza, że przestępstwa nie było albo że nie sposób udowodnić tegoż, brak wystarczających przesłanek itd. Masz poniżej przykładowe umorzenie śledztwa.

POSTANOWIENIE
o umorzeniu śledztwa
Dnia 22.09.20 10 r.
AK Prokurator Prokuratury Rejonowej w Z
po zapoznaniu się z materiałami w sprawie uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli w okresie od 26 lutego 2007 r. do kwietnia 2008 r. w P poprzez usunięcie składników majątku ZPM BW w upadłości w postaci samochodów, maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsnego o wartości 317.008,00 tj. o czyn z art. 300 par. 3 kk.
na podstawie art. 17 par. l pkt l kpk,
postanowił:
1. umorzyć śledztwo w sprawie:
w sprawie uszczuplenia zaspokojenia wielu wierzycieli w okresie od 26 lutego 2007 r. do kwietnia 2008 r. w P poprzez usunięcie składników majątku ZPM BW w upadłości w postaci samochodów, maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsnego o wartości 317.008,00 zł, tj. o czyn z art.
300 par. 3 kk-
– wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.
2. uchylić środek zapobiegawczy w postaci ….. zastosowany
wobec podejrzanego postanowieniem Prokuratora z dnia
3. dowody rzeczowe w postaci …
4. uchylić postanowienie z dnia w przedmiocie … zabezpieczenia majątkowego
5. wystąpić do Sądu w … z wnioskiem o …

UZASADNIENIE
Syndyk masy upadłości, ZPM BW w P złożyła w tut. Prokuraturze zawiadomienie o przestępstwie polegającym na usunięciu przez upadłą BW składników majątku mających stanowić masę upadłą działając tym na szkodę wielu wierzycieli, tj. o przest. z art. 300 3 kk.
W sprawie tej wszczęto i przeprowadzono śledztwo, w toku którego ustalono co następuje.
W dniu 30 marca 2007 r. BW złożyła w Sądzie Rejonowym w B wniosek o ogłoszenie upadłości. /k. 35-3 8 W dniu 3 kwietnia 2007 r. Sąd Rejonowy w B ustanowił tymczasowym nadzorcą sądowym DW. /k. 39/ W dniu 4 kwietnia 2008 r. tj. ponad rok od złożenia wniosku ogłoszona została upadłość ZPM BW. 1k. 6-13/
Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości. W dniu 5 maja 2008 r. sporządzony został spis maszyn i urządzeń i dokonano oszacowania ruchomości a następnie dokonano porównania rzeczy ze spisem sporządzonym w dniu 27 lutego 2007 r. przez firmę „P”. Jak wynika z zawiadomienia o przestępstwie w dacie ogłoszenia upadłości brakowało części maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsnego oraz trzech samochodów, a to m-ki Lublin rok prod. 1996 i 1999 r. oraz m-ki Star 28 — wszystko na łączna kwotę 371 008,00 zł. 1k. 1-5/
Jak wynika z akt sprawy ZPM BW posiada 271 wierzycieli. /k. 117- 3 12/.
Z zeznań DW syndyka masy upadłości wynika, że w okresie od 26 lutego 2007 r. do kwietnia 2008 r. prawdopodobnie BW usunęła z przedsiębiorstwa maszyny i urządzenia do przetwórstwa mięsnego oraz trzy samochody. Jak zeznała w/w w dniu 11 kwietnia 2008 r. przejęła Zakład oraz przeprowadziła inwentaryzację majątku ujawniając braki w urządzeniach i samochodach w porównaniu z tym, co zostało ujęte w spisie z lutego 2007 r. Jak zeznała po zgłoszeniu wniosku o upadłość sprawowała ona funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego i w ramach działalności dokonywała oględzin składników majątku, jednak sprawdzenie całego majątku zostało dokonane po inwentaryzacji, która została sporządzona dopiero po ogłoszeniu upadłości. Po zgłoszeniu wniosku o upadłość, na polecenie syndyka, BW wyznaczyła kilku byłych pracowników  ZPM w tym MP, do całodobowej ochrony Zakładu, zaś dopiero po ogłoszeniu upadłości wynajęta została firma D do ochrony mienia. Jak wynika z zeznań świadka DW w opinii rzeczoznawcy, jak i w spisie ewidencji środków trwałych urządzeń i maszyn oraz samochodów, rzeczy zostały opisane bardzo lakonicznie, bez jakichkolwiek indywidualnych wyróżników pozwalających na ich identyfikację. 1k. 313-315,320/ Z zeznań świadka MG wynika, że do jej kompetencji należało m.in. prowadzenie ewidencji księgowej maszyn, urządzeń i samochodów, które były kupowane, jak i tych, które były złomowane, czy sprzedawane. Jak zeznała wymieniona w latach 2006 lub 2007 mogło się zdarzyć, że pewne dokumenty nie docierały do księgowości, choćby przez przeoczenie, bo sytuacja Zakładu pogorszyła się. Jak wynika z zeznań MG urządzenia i samochody, których brakuje po dokonaniu sprawozdań przez syndyka  były to rzeczy całkiem stare i zamortyzowane. Jednak były one ujęte w ewidencji środków trwałych w
grudniu 2006 r. Świadek jak zaznała nie wie czy biegły oglądał te brukujące maszyny i
samochody dokonując wyceny, gdyż nie brała w tym udziału. Jak zeznała MG początkiem 2007 r. w Zakładzie nie było żadnej ochrony fizycznej ani technicznej. 1k. 362-363

Świadkowie MT, PM, ZU, MP zeznali, że zajmowali się ochroną Zakładu po ustanowieniu tymczasowego zarządcy. Maszyny w tym czasie były na hali produkcyjne, zaś samochody stały na polu. Jak zeznali w/w pracowali na zmiany w pojedynkę. Nikt nie zgłaszał im kradzieży mienia. Nie było też przypadku by MP czy BW wywozili jakieś rzeczy z terenu Zakładu. /k. 368-369. 370-371. 376-377, 378-379/.
JK zeznał, że wielokrotnie wykonywał dla  ZPM BW wyceny nieruchomości i ruchomości. W trakcie wyceny, którą wykonał w lutym 2007 r. wykorzystywał również zdjęcia, które wykonał do poprzednich opinii. Jak zeznał mogła zdarzyć się omyłka i pod daną maszyną lub urządzeniem zamieszczono zdjęcia innego urządzenia. Omyłka zaistniała najprawdopodobniej podczas dopasowywania przez innych pracowników biura zdjęć do poszczególnych pozycji . Jak zeznał JK wcześniej w swoim biurze posiadał również materiały ze wcześniejszych opinii wykonanych dla BW i mogło się zdarzyć, że zostały ono omyłkowo zamieszczone w wycenie z 2007 r. JK podczas dokonywania wyceny, jak zeznał oglądał urządzenia jednak wyjątkiem mogły być drobne urządzeni jak komputery, kasy fiskalne, krajalnice, urządzenia stare o znikomej wartości, których mógł nie widzieć. 1k. 364-367/
Z zeznań świadka MP wynika, że po zgłoszeniu wniosku o upadłość zajmował się m.in. wraz z innymi pracownikami ochroną obiektu do czasu zatrudnienia firmy ochroniarskiej. Faktycznie w chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą zajmująca się produkcją wędlin, jednak posiada swoje zakupione do tego celu maszyny. Świadek przedłożył umowy kupna- sprzedaży, a to kotła warzelniczego, nadziewarki hydraulicznej, wózka wędzarskiego i innych. /k. 423- 434/ Zaprzeczył by był w posiadaniu maszyn czy samochodów z  ZPM BW. Zeznał, że w 2006 r. zakupił od BW zamortyzowany samochód m-ki Star 28, który w niedługim czasie zezłomował, a w księgowości zapewne tego nie odnotowano. Jak zeznał podobnie musiało być z brakującymi starymi maszynami i urządzeniami, które zostały zezłomowane i nie odnotowano tego faktu. Brakujące urządzenia zostały całkowicie zamortyzowane lub zniszczone i były złomowane lub w urny sposób zutylizowane zaś nie zostało to wykreślone przez odpowiedzialnych za to pracowników z ewidencji. Zdarzało się, że były zmieniane maszyny a stare zabierała w rozliczeniu firma dostarczająca nowy sprzęt. Była wymienia m.in. dwóch maskownic, jednej nastrzykiwiarki Jak zeznał MP podczas wyceny przez rzeczoznawcę w 2007 r. były problemy z rozpoznaniem maszyn i urządzeń i udzielał informacji wyceniaj ącym jak dane maszyny się nazywają. /k. 421 — 422/
Z zeznań BW wynika. że o braku maszyn i urządzeń w Zakładzie dowiedziała się dopiero od syndyka masy upadłości, czym była bardzo zaskoczona. Jak zeznała brakujące maszyny były to urządzenia bardzo stare i zużyte więc, była zdziwiona, że w ogóle widniały w spisie majątku trwałego firmy. Z uwagi na upływ czasu nie jest w stanie określić, co faktycznie stało się z brakującymi urządzeniami czy samochodami. Jak zeznała BW zdarzało się, że dostawcy nowych maszyn i urządzeń zabierali stare. Mogło się zdarzyć przez niedopatrzenie, że dokumenty takie nie trafiły do księgowości. Jak podała w/w mogło się zdarzyć, że stare, zniszczone maszyny mogły zostać skradzione bo były składowane na zewnątrz, kiedy ogrodzenie nie było w pełni wykonane. Zaprzeczyła by zbywała majątek firmy, tj. samochody, urządzenia, maszyny w celu ukrycia faktycznego majątku, czym działać by miała na szkodę wierzycieli. BW zeznała, że sprzedała MP samochód m-ki Star 28, który był pojazdem starym i całkowicie zużytym i nie nadawał się do dalszej eksploatacji, a ten pojazd też figuruje w liście przedłożonej przez syndyka. Nie potrafi wyjaśnić dlaczego dokumentacja sprzedaży nie trafiła do księgowości. /k. 436-437/
Jak wynika z informacji Starostwa Powiatowego w Z Wydziału Komunikacji i Transportu, samochód m-ki Lublin nr rej. … został wyrejestrowany w dniu 27 maja 2002 r. /k. 381/ Pojazd m-ki Star 28 nr rej. … rok prod. 1971 został sprzedany w dniu 12 czerwca 2006 r. MP. /k. 382-392, 440/. Samochód m-ki Lublin o nr
rej. … został sprzedany w dniu 4 października 2001 r. przez  ZPM BW wspólnikom spółki „J” s.c.  /k. 401-402/
Z protokołów przeszukań budynków należących do MP i zajmowanych przez BW wynika, że nie znaleziono w nich brukujących maszyn i urządzeń pochodzących z  ZPM BW. /k.
411-412, 415-416, 418-419/
Analizując cały materiał dowodowy w sprawie tej brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzanie popełnienia przest. z art. 300 3 kk przez BW. Przestępstwo opisane w tym przepisie jest występkiem umyślnym a sprawca musi działać w celu udaremnienia lub uszczuplenia wielu wierzycieli. Bezpośrednim przedmiotem ochrony przepisów art. 300 są interesy majątkowe wierzyciela (lub wierzycieli) przed działaniami dłużnika udaremniającymi lub uszczuplającymi zaspokojenie jego roszczeń majątkowych, a ponadto ponadindywidualny interes społeczny w postaci przestrzegania zasad uczciwości i rzetelności w sprawach majątkowych, w szczególności w obrocie gospodarczym. W 1 artykułu penalizuje się zachowania dłużnika, który wobec grożącej mu niewypłacalności lub upadłości udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że składniki swego majątku usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy albo rzeczywiście lub pozornie obciąża. \y 2 penalizacji podlegają analogiczne działania dłużnika, które zmierzają do udaremnienia egzekucji jego majątku, natomiast w 3 przewidziano typ kwalifikowany przestępstwa określonego w 1, polegający na działaniu dłużnika na szkodę wielu wierzycieli.
W sprawie tej nie sposób udowodnić BW działania na szkodę wielu wierzycieli poprze ukrycie, zbycie, darowanie brakujących rzeczy. Jak wynika z informacji ze Starostwa Powiatowego w Z Wydział Komunikacji i Transportu brukujące samochody zostały wcześniej sprzedane, co ma pokrycie w zeznaniach BW. Nie sposób zaś ustalić, czy brukujące maszyny i urządzenia zostały z majątku przedsiębiorstwa usunięte przez dłużnika czy w inny sposób utracone, sprzedane, zutylizowane. Nie można wykluczyć wersji BW i MP, iż zostały przekazane w rozliczeniu za nowe urządzenia lub zostały zużyte a nie zostały jedynie usunięte z ewidencji środków trwałych. Nie można wykluczyć też ich kradzieży po lutym 2007 r., gdy od czasu zgłoszenia wniosku o upadłość a jej ogłoszeniem upłynął ponad rok czasu zaś Zakład by dozorowany przez jednego pracownika pracującego na zmianie. W światłe, zaś stwierdzonych omyłek w opinii rzeczoznawcy wykonanej na potrzeby postępowania upadłościowego w dniu 27 lutego 2007 r., nie sposób kategorycznie stwierdzić czy rzeczywiście wskazane przez syndyka utracone rzeczy znajdowały się na wyposażeniu Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w dniu wyceny, czy już wtedy ich tam nie było.
Mając powyższe na uwadze z uwagi na brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa postanowiono ponownie o umorzeniu śledztwa. Pokrzywdzony zgodnie z art. 330 par 2 kpk w zw. z art. 55 par. 1-3 kpk, w przypadku gdy nie zgadza się z niniejszą decyzja może wnieść w terminie miesiąca od doręczenia decyzji akt oskarżenia do miejscowego Sądu.

Co? Śledztwo prowadzone jest przy sprawach większego kalibru a dochodzenie w sprawach podejrzeń dokonania drobniejszych przestępstw, o stosunkowo niskiej szkodliwości.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

11/12/2012

kategoria prokuratorzy

Skomentuj