Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Uzasadnienie wyroku – wzór

1 komentarz

Przejrzałem statystyki odwiedzin bloga za zeszły tydzień i widzę, że kilka osób odwiedziło bloga wpisując w wyszukiwarce „uzasadnienie wyroku wzór”. No, mam kawał uzasadnienia wyroku w nie mojej sprawie, otrzymałem od znajomych adwokatów już nie pamiętam w jakim celu było mi potrzebne.Oto uzasadnienia oddalenia powództwa przeciwko spółdzielni mieszkaniowej:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 4 września 2007 roku. Sąd Rejonowy w … Wydział VIII Gospodarczy w składzie następującym: Przewodnoczący …, Protokolant … – po rozpoznaniu w dniu 4 września 2007 roku w … sprawy z powództwa … przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej … o zapłatę
1. zasądza od pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej …, na rzecz powoda … odsetki ustawowe od kwoty 40.906,20 zł. (czterdzieści tysięcy dziewięćset sześć złotych, dwadzieścia groszy) w wysokości 12,25% w stosunku rocznym od dnia 12 czerwca 2004 r. do dnia 10 lipca 2004 roku;
2. oddala powództwo w pozostałym zakresie;
3. zasądza od powoda na rzecz pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej … kwotę 3.615,00 zł. (trzy tysiące sześćset piętnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE
Powód w dniu 15.09.2004 r. złożył skutecznie pozew o zasądzenie od pozwanego Spółdzielni Mieszkaniowej … kwoty 26.163,62 zł. wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 67.069,82 zł od dnia 15.08.2001 r. do dnia 10.07.2004 r. oraz dalszymi odsetkami od kwoty 26.163,62 zł. od dnia 11.07.2004 r. wraz z kosztami postępowania wg norm przepisanych, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu powód wskazał, że będąc wspólnikiem spółki cywilnej w Sosnowcu, w ramach rozszerzania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej podpisał z pozwaną w dniu 27.06.2001 r. „umowę w sprawie finansowania kosztów budowy uzgodnionego do przydziału lokalu użytkowego”, w którym powód zamierzał otworzyć sklep komputerowy. Umowa podpisana została wyłącznie przez powoda, podczas gdy spółka była w tym czasie dwuosobowa i drugim wspólnikiem była … Tytulem wkładu budowlanego powód wpłacił na konto pozwanej kwotę 67.069,82 zł. Lokal miał być wybudowany i oddany do użytku powodowi z początkiem września 2001 r. Prace budowlane z niewiadomych dla powoda przyczyn przeciągnęły się o kilka miesięcy Z tej też przyczyny powód wstrzymał się z wpłatą na rzecz pozwanego brakującej kwoty ok. 13.000,00 zł. wkładu budowlanego. W lipcu 2002 r. pozwany, bez jakiegokolwiek wcześniejszego wezwania o uzupełnienie wkładu budowlanego, odstąpił od umowy, informując o obciążeniu powoda karą umowną oraz opłatami czynszowymi jak również informacją, że do zwrotu pozostaje kwota 57.864,02 zł. Powód w odpowiedzi na to, pismem z dnia 30.07.2002 r. wezwał pozwaną do zwrotu całej wpłaconej kwoty wraz z odsetkami, Wezwanie to pozostało bez odpowiedzi, w związKu z czym pismem z dnia 07.06.2004 r. pozwany został wezwany do zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami. Jednocześnie powód uchylił się od skutków prawnych zawartej urnowy, wskazując na jej nieważność z powodu nieprawidłowej reprezentacji spółki poprzez podpisanie umowy będącej czynnością przekraczającą zwykły zarząd – przez jednego wspólnika. W odpowiedzi na to pozwany poinformował powoda o możliwości odebrania przez niego kwoty 40.90620 zł. stwierdzając, że tyle pozostało po potrąceniu opłat czynszowych i, odsetek, kary umownej oraz skalkulowaniu udziału wkładu budowlanego. Strony umowy wzajemnej w przypadku jej rozwiązania bądź odstąpienia od umowy winny zwrócić sobie to co na poczet umowy nawzajem świadczyły. Powód zarzucił, że nawet gdyby umowę uznać za ważną, to pozwana nie miała prawa naliczać czynszu, albowiem wysokość nie została przez strony ustalona. Nie miało także miejsca użytkowanie lokalu użytkowego. Pozwany Spółdzielnia Mieszkaniowa w ustawowym teminie złożył skutecznie odpowiedź na pozew, w której wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. W uzasadnieniu przyznał, że w dniu 27.06.2001 r. zawarł z powodem umowę w sprawie finansowania kosztów budowy uzgodnionego do przydziału lokalu użytkowego oraz trybu rozliczania kosztów budowy lokalu. Pozwany wskazał, iż powołana umowa jest zgodna z zapisem art. 865 par. 1 kc w zw. z art. 866 kc i jest zgodna z zasadą swobody umów. Niezależnie od tego ważność umowy została potwierdzona w umowie kredytu nr … zawartej z bankiem …. Kolejnym dowodem jest dyspozycja przelewu z dnia 14.08.2001 r., na której widnieje podpis. Tak więc nastąpiła konwalidacji umowy przez przystąpienie drugiego wspólnika do finansowania umowy z dnia 27.06.2001 r. Powodem winna być także …. Odnośnie zarzutu nieterminowej realizacji przez pozwanego przedmiotu umowy, pozwany wskazał, iż zgodnie z Par. 2 umowy powód zobowiązany był wpłacić na rzecz pozwanej pełny wkład budowlany odpowiadający kosztom budowy przedmiotowego lokalu. Tymczasem powód, co sam przyznaje w pozwie wpłacił jedynie jego cześć tj. nie wpłacił ok. 13.000 zł. Brak wpłaty kwoty określonej umową był jedynym powodem opóźnienia w realizacji umowy. Powód decyzją zarządu pozwanej został przyjęty na członka spółdzielni. Pismem z dnia 07.09.2001 r, nr … powód został poinformowany o obowiązku płacenia czynszu. Czynsz ustala zarząd Spółdzielni, a nie jakby sobie tego życzył powód, strony umowy Pismem z dnia 25.02.2002 r. pozwany poinformował powoda o obowiązku odbioru dokumentów dotyczących przedmiotowego lokalu. Pismo wróciło z adnotacją poczty „awizo nie podjęte w terminie”. Przekazanie przedmiotowego lokalu nie nastąpiło z wyłącznej winy powoda, który nie przyjmował stosownej korespondencji. Z uwagi na to pozwany pismem z dnia 10.07.2002 r, skierowanym do powoda odstąpił od urnowy. Odstąpienie było w pełni uzasadnione w świetle treści Par. 5 łączącej strony umowy. Do pisma tego dołączone zostało rozliczenie łączącej strony umowy. Powód w piśmie procesowym z dnia 22.08.2005 r., ustosunkowując się do stanowiska pozwanego podtrzymał wszystkie żądania zgłoszone w pozwie. Powód podtrzymał stanowisko, że do realizacji umowy nie doszło wyłącznie z winy pozwanej, która nie wywiązała się z terminu zakończenia robót tj. 31 lipca 2001 r., jak również ze składanych wielokrotnie zapewnień o ostatecznym oddaniu gotowego do użytku lokalu we wrześniu 2004 roku. Brak dochowania przez pozwaną terminu ukończenia prac wykończeniowych, w tym położenia tynków wewnętrznych, był przyczyną wstrzymania się przez powoda z zapłatą kwoty około 13.000 zł, a która to wynikała z pozaumownego zwiększenia metrażu lokalu, Powód nie zaprzeczył, iż został przyjęty w poczet członków spółdzielni, jednak pozwana nie oddała mu w tym czasie lokalu do użytkowania, gdyż lokal ten nie był ukończony. Podniósł też, że zadeklarowanie przez pozwaną chęci przekazania powodowi lokalu wraz z dokumentacją pod koniec lutego 2002 r. nie miało dla niego znaczenia, gdyż finansowy partner, z którym powód zamierzał prowadzić w tym lokalu wspólną działalność gospodarczą, wycofał się z tego przedsięwzięcia z powodu zwłoki w oddaniu lokalu do użytku. Powód zarzucił, że skoro lokal był zdatny do umówionego użytku dopiero od marca 2002 roku to całkowicie niezrozumialym jest naliczanie czynszu i pozostałych opłat eksploatacyjnych od września 2001 roku i potrącenie go z wpłaconego przez powoda wkładu budowlanego. Powód zakwestionował prawidłowość przedstawionego przez pozwaną tzw. „rozliczenia lokalu użytkowego”, w którym wkład budowlany powoda został pomniejszony o kwotę 17.000 zł. i wskazano, że lokal został w wyniku przetargu sprzedany za kwotę 60.000,00 zł. Powód zarzucił, iż pozwana informując go w piśmie z dnia 10 lipca 2002 r. o tym, że do zapłaty pozostała kwota 57.864,02 zł, uznała roszczenie powoda w tej wysokości, a z uwagi na fakt, iż na skutek wezwania do zapłaty wypłaciła powodowi kwotę 40.906,20 zł, uznana przez pozwaną kwota wynosi dodatkowo 17.000,00 zł. Ponadto powód podkreślił, iż pozwana bezpodstawnie przetrzymywała jego środki przez okres 3 lat. Powód niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wysokości kwoty do zwrotu pismem z dnia 30 lipca 2002 r. wezwał pozwaną do zapłaty, dlatego zasadne jest domaganie się ustawowych odsetek od przetrzymywanych przez pozwaną kwot. Powód podniósł też, iż zgodnie z Par. 6 umowy, posiada względem pozwanej roszczenie o zapłatę kary umownej z powodu niedotrzymania przez pozwaną terminu przekazania lokalu. Ponadto zarzucił, że bezpodstawne jest potrącenie z wpłaconego wkładu budowlanego kwoty 5.000,00 zł., albowiem realizacja umowy nie doszła do skutku z powodu niedochowania terminu wykończenia lokalu, a więc z przyczyn leżących po stronie pozwanej, a nie powoda. Pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa – w piśmie procesowym z dnia 6 września 2005 r. zaprzeczyła, że oddała sporny lokal z opóźnieniem, a kwota 57.864,02 zł podana w piśmie z dnia 10 lipca 2002 r. stanowiła jedynie wartość księgową, a nie rzeczywistą wartość rynkową lokalu, gdyż tę można było dopiero ustalić po sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Stąd wynika różnica w wyliczeniach podawanych przez Spółdzielnię. Powód w piśmie procesowym z dnia 10 października 2005 r. podniósł, iż pozwana usiłowała sprzedać lokal w sposób mało aktywny, gdyż w przeciągu 3 lat zorganizowała jedynie 4 przetargi. W konsekwencji lokal został sprzedany za cenę niższą od rzeczywistych kosztów jego budowy i adaptacji. Powód zarzucił, iż pozwana zataiła przed nim, jak również przed potencjalnym nabywcą lokalu, że cała nieruchomość przy ul. … była obciążona hipoteką. Nie było też o tym mowy w podpisanej przez strony umowie w sprawie flnansowania kosztów budowy z dnia 27 czerwca 2001 r. Sąd Rejonowy w … w dniu 14 czerwca 2006 roku wydał w sprawie sygn. akt … wyrok. w którym powództwo oddalił oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 2.415,00 zł. tytułem zwrotu kosztów procesu. Powyższe orzeczenie zaskarżył w całości powód Sąd Okręgowy w … po rozpoznaniu apelacji wyrokiem z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie … uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi 1 instancji. W uzasadnieniu swego orzeczenia Sąd Okręgowy w … wskazał, iż przy ponownym rozstrzygnięciu sprawy Sąd Rejonowy zwróci uwagę na brzmienie Pr. 7 pkt. 2 urnowy w sprawie finansowania kosztów budowy uzgodnionego do przydziału lokalu użytkowego oraz trybu rozliczenia kosztów budowy lokalu. Sąd Rejonowy rozważy jaki charakter mają przyczyny leżące po stronie nabywcy, bowiem jeżeli przyczyną tą jest brak pokrycia wkładu budowlanego, to świadczenie ma charakter niepieniężny. Sąd Rejonowy nie odniósł się do potrącenia kwoty 3.107,25 zł. powołując się na art. 471 kc, nic dokonał oceny tego potrącenia. Sąd Okręgowy wskazał również, że ponieważ powód żąda odsetek od kwoty wypłaconej przez Spółdzielnię, tj. 40.906,20 zł. Sąd Rejonowy ponownie rozpoznając sprawę ustali datę wymagalności roszczenia od którego zależy, czy wierzycielowi w ogóle należą się odsetki, a jeżeli tak to w jakiej wysokości. Jednocześnie Sąd Okręgowy wskazał, iż na grancie art. 229 Par. 1 prawa spółdzielczego obowiązującego do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 19.12.2002 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 2058), tj do dnia 15.01.2003 roku, w sytuacji, gdy były członek nie zbył prawa osobie trzeciej, Spółdzielnia nie może mu wypłacić z tytułu równowartości wkładu budowlanego kwoty wyższej, niż jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu. Może prowadzić to do wniosku, że granicą zobowiązania Spółdzielni wobec członka z tytułu równowartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest jego rzeczywista wartość rynkowa wyrażająca się jego ceną rynkową. Słusznie zatem kwotę uzyskaną z przetargu należało obniżyć o udział powoda w uiszczeniu wkładu budowlanego. Nie jest zatem zasadne żądanie powoda zasądzenia w całości różnicy pomiędzy wkładem uiszczonym tj. 67,069,82 zł, a wkładem zwróconym w kwocie 40.906.20 zł. Ponadto Sąd Okręgowy wskazał, iż przyczyną wypowiedzenia umowy był brak pokrycia wkładu budowlanego przez powoda, a nie fakt nie oddania w terminie przedmiotowego lokalu. Sąd Rejonowy po ponownym rozpoznaniu sprawy ustalił, co następuje: Powód oraz … w dniu 27.05.1996 r. zawarli umowę spółki cywilnej i zgodnie z jej postanowieniami udziały wspólników wynosiły po 50%, a w sprawach nieuregulowanych urnową zastosowanie miały przepisy kodeksu cywilnego. Warunki umowy zmienione zostały aneksem z dnia 31.12.1999 roku, poprzez uzgodnienie iż … posiada 95% udziałów, a … 5%, a ponadto wspólnicy zobowiązali się podejmować decyzje jednomyślnie. (dowód: umnowa cywilna z dnia 31.12.1999 roku wraz z aneksem k-l 1-13). … reprezentując spółkę cywilną w dniu 27 czerwca 2001 r. zawarł z pozwaną Spółdzielnią Mieszkaniową … umowę w sprawie finansowania kosztów budowy uzgodnionego do przydziału lokalu użytkowego oraz trybu rozliczania kosztów budowy lokalu, W lokalu tym powód wspólnie z… zamierzał prowadzić kawiarnię internetową. (dowód: zeznania świadka … k 156). Na mocy umowy pozwana zobowiązała się przydzielić powodowi lokal użytkowy o powierzchni 48,1 m w budynku przy ul. … i przyjąć powoda w poczet członków Spółdzielni na warunkach określonych w 5 Statutu Spółdzielni oraz przekazać mu lokal na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w terminie do 31 lipca 2001 r, po spełnieniu warunków określonych umową. Pozwana zobowiązała się przekazać powodowi lokal w stanie surowym zamkniętym, szczegółowo opisanym w Par. 1 ust.2 umowy. Powód z kolei zobowiązał się wnieść wkład budowlany odpowiadający całości kosztów budowy przypadających na jego lokal użytkowy w wysokości stanowiącej iloczyn ostatecznego kosztu budowy 1 m kw. powierzchni lokalu mieszkalnego i powierzchni przedmiotowego lokalu według pomiaru wykonanego z natury. (Par. 2 i Par. 4 umowy). Różnica pomiędzy wstępnym a ostatecznym kosztem lokalu miała być rozliczona pomiędzy powodem a Spółdzielnią w ciągu 30 dni od daty otrzymania ostatecznego rozliczenia kosztów budowy, a w przypadku zwłok pozwana miała możliwość naliczenia odsetek. Wstępny koszt 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu strony ustaliły na kwotę 1.700,00 zł, przy czym Spółdzielnia zastrzegła sobie prawo zmiany kosztu budowy lokalu w przypadku wzrostu cen materiałów i energii oraz innych taryf, bądź cen i stawek niezależnych od Spółdzielni (Par. 2 umowy), Powód zobowiązał się wnieść na konto Spółdzielni środki pieniężne na sfinansowanie kosztów budowy lokalu, przy czym na dzień zawarcia umowy zobowiązał się wnieść kwotę stanowiącą 20 % kosztów budowy. Pozwana zastrzegła sobie prawo naliczenia odsetek za zwłokę w płatności powoda, które to odsetki powód zobowiązał się zapłacić na wezwanie Spółdzielni. Strony uzgodniły, iż w przypadku zwłoki powoda w stosunku do terminów wpłat, stanie się on dłużnikiem pozwanej w części dotyczącej odsetek od zaangażowanych przez Spółdzielnię środków na realizację inwestycji. (Par. 3 umowy). Z kolei zwłoka w regulowaniu przez powoda wymaganych środków pieniężnych w okresach dłuższych niż 30 dni, zgodnie z postanowieniem zawartym w Par. 5 5 umowy, mogła stanowić podstawę do odstąpienia przez Spółdzielnię od umowy. Dodatkowo zastrzeżone zostało, że niedotrzymanie przez Spółdzielnię z jej winy, terminu umownego przekazania do użytku lokalu, rodzi po jej stronie obowiązek zapłaty powodowi kar umownych w wysokości określonych w Par. 3 ust. 2 umowy. W Par. 7 umowy strony zawarły zastrzeżenie, że w przypadku odstąpienia od umowy przez Nabywcę, zwrot zgromadzonych przez niego środków pieniężnych nastąpi w ciągu 30 dni od daty sprzedaży lokalu użytkowego innemu nabywcy. Natomiast odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Nabywcy pociągnie za sobą potrącenie na rzecz Spółdzielni kwoty 5.000,00 zł. ze środków pieniężnych zgromadzonych przez powoda. W Par. 9 umowy ponadto postanowiono, że w sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 16.09.1982 r. – Prawo Spółdzielcze, Satutu Spółdzielni Mieszkaniowej… z dnia 28.08.1995 r., regulaminu rozliczenia kosztów inwestycji, ustalenia członkowskiego kosztu budowy mieszkań oraz rozliczenia kosztów budowy garaży i lokali użytkowych wybudowanych z indywidualnych środków członków spółdzielni. (dowód: umowa z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie finansowania kosztów budowy uzgodnionego do przydziału lokalu użytkowego oraz trybu rozliczania kosztów budowy lokalu, k. 5-10). Na poczet wkładu budowlanego powód dokonał następujących wpłat w łącznej kwocie 67.069,82 zł: w dniu 27 czerwca 2001 r. gotówką kwotę 1.000,00 zł, w dniu 14 sierpnia 2001 r. w formie przelewu bankowego kwotę 65.324,82 zł., w dniu 25 listopada kwotę 745 zł. (dowód: potwierdzenia przelewu z dnia 14.08.2001 r., z dnia 27.06.2001 r., 25.11,2001 r. k. 14,15). Powód nie uregulował brakującej kwoty wkładu budowlanego w wysokości około 13.233,37 zł. W dniu 7 sierpnia 2001 r. pozwana Spółdzielnia udzieliła poręczenia za zobowiązania powoda … i wspólników spółki cywilnej … wobec … w Warszawie z tytułu kredytu inwestycyjnego udzielonego w dniu 07.08.2001 r. w kwocie 17.400,00 euro. W pkt.6 postanowiono, że udzielone poręczenie wygasa w dacie ustanowienia hipoteki na lokalu użytkowym kredytobiorcy. Umowę kredytową z … w Warszawie podpisali … oraz … (dowód: oświadczenie z dnia 7 sierpnia 2001 r. o udzieleniu poręczenia k. 90. informacja … w Warszawie z dnia 09.11.2005 r. k-131). Inwestycja została zakończona w ustalonym terminie. (dowód: zeznania prezesa zarządu pozwanej złożone w charakterze strony k- 97-98, 176-177) Powód … w dniu 30.08.2001 r. złożył u pozwanej deklarację przystąpienia do Spółdzielni w której wskazał swój adres zamieszkania. Nie zawiadamiał pozwanej o zmianie adresu zamieszkania. (dowód. deklaracja przystąpienia nr 1613 k-72, zeznania powoda … złożone w charakterze strony na rozprawie w dniu 25.05.2007 r. k-300-301.) W dniu 3 września 2001 roku sporządzona została umowa … o prawo do lokalu użytkowego, w której Spółdzielnia zobowiązała się oddać powodowi do używania na nieoznaczony lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 48,10 m kw. położony w … a powód został zobowiązany do wniesienia wkładu budowlanego w wysokości 80.303,19 zł, (dowód: umowa …, k. 91-98). Pozwany Spółdzielnia Mieszkaniowa … w w piśmie z dnia 3 września r. poinformowała powoda o wysokości miesięcznego czynszu tj. należności w kwocie 203,94 zł. miesięcznie, za wybudowany lokal użytkowy oraz o stosowanym przymusowym ściągnięciu należności zaległego czynszu wraz z ustawowymi odsetkami. (dowód: pismo z 3 września 2001 r., k. 73). Dokumenty te skierowane zostały do powoda za pośrednictwem poczty listem poleconym na wskazany w deklaracji członkowskiej adres zamieszkania. Nie zostały podjęte terminie i jako awizowane zwrócone do nadawcy. (dowód: kserokopia koperty k-74). Uchwałami zarządu nr … i nr … … oraz … przyjęci zostali w poczet członków Spółdzielni. (dowód: protokół nr 23/2001 z dnia 6 września 2001 r. k-94-95). … zrezygnował z prowadzenia działalności gospodarczej wspólnie z powodem w lokalu użytkowym, będącym przedmiotem umowy ze Spółdzielnią. (dowod: zeznania świadka … k-156). Pismem z dnia 25 lutego 2002 r. pozwana zwróciła się do powoda o zgłoszenie się do Spółdzielni celem odbioru dokumentów dotyczących przedmiotowego lokalu za uprzednim telefonicznym uzgodnieniem daty przyjazdu. (dowód: pismo z dnia 25 lutego 2002 r., k -750 Powód nie zareagował na korespondencję pozwanej i nie skontaktował się z nią. Pozwana Spółdzielnia pismem z dnia 10 lipca 2002 r. oświadczyła powodowi, iż na skutek nie wpłacenia wymaganego wkładu budowlanego w wysokości 80.303,19 zł, zgodnie z Par. 5 umowy z dnia 27 czerwca 2001 r., odstępuje od umowy oraz obciąża go kwotą 5.000,00 zł. na mocy 7 ust. 2 umowy. Pozwana obciążyła też powoda opłatami z tytułu dysponowania lokalem od dnia 3 września 2001 r. do dnia sporządzenia pisma, tj. do dnia 10 Lipca 2002 r. w kwocie z tytułu czynszu – 2.865,3 1 zł oraz z odsetkami z tego tytułu w wysokości 241,94 zł i odsetkami wynikającymi z Par. 3 umowy z dnia 27 czerwca 2001 r., liczonymi wg stopy kredytu refinansowego NBP, w kwocie 1.098,55 zł, naliczonymi od brakującej kwoty wkładu budowlanego tj. 13.233,37 zł., co łącznie stanowi kwotę 9.205,80 zł. Jednocześnie poinformowała powoda, że do zwrotu powodowi pozostała kwota 57.864,02 zł. (dowód: pismo z dnia 10 lipca 2002 r., k -16, wyliczenie należności k-329). Pismem z dnia 30 lipca 2002 r. powód zażądał zwrotu całej wpłaconej kwoty w wysokości 67.069,82 zł, podając, iż lokal nie był użytkowany, gdyż nie została podpisana żadna umnowa wiążąca. Ponadto nie podpisano żadnego odbioru lokalu, jak i nie pobrano kluczy. (dowód: pismo z dnia 30 lipca 2002 r., k 17) Przedmiotowy lokal został sprzedany w trybie przetargu, organizowanego w okresie od 16.08.2002 r. do 26.01.2004 r, W związku ze znacznymi trudnościami w zbyciu tegoż lokalu, zarząd Spółdzielni podjął uchwałę nr 17/2004 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu z „lokalu użytkowego” na „lokal mieszkalny”. W dniu 11 marca 2004 r. pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa … zawarła z … umowę nr 04/Hi/2004 o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Wkład mieszkaniowy został ustalony na kwotę 60.000,00 zł. (dowód: dokumentacja przetargowa, k. 100-116, umowa nr 04/III/2004 z dnia 11.03.2004 r. k-113-116). W kolejnym piśmie z dnia 07.06.2004 r. skierowanym do pozwanego, powód oświadczył, iż uchyla się od skutków prawnych umowy z dnia 27.06 2001 r., gdyż umowa jest nieważna, ponieważ z ramienia spółki została zawarta i podpisana przez jednego wspólnika, co było bez wątpienia czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a więc czynnością nieważną. Powód zażądał zwrotu kwoty 67.069,82 zł. wraz z ustawowymi odsetkami wyliczonymi na dzień 07.06.2004 r. na kwotę 30.413,96 zł. (dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 7.06.2004 r. k-18). W piśmie z dnia 28 czerwca. 2004 r, pozwana poinformowała powoda, iż z rozliczeń na dzień sprzedaży lokalu wynika, że powód ma do odebrania kwotę 40.906,20 zł, która to kwota może być w każdej chwili odebrana przez powoda w kasie Spółdzielni lub przekazana na wskazane przez niego konto. Pozwana Spółdzielnia od kwoty uregulowanego wkładu budowlanego odjęła przysługujące jej należnosci: zadłużenie w kwocie 3.107,25 zł., karę za odstąpienie od umnowy w wysokości 5000,00 zł., odsetki 1.098,55 zł. (dowód: pismo z dnia 28 czerwca 2004 r. wraz z rozliczeniem lokalu użytkowego, k. 19,21). Powód otrzymał od pozwanej zwrot kwoty 40.906,20 zł. w czerwcu 2004 r. Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dowody: umowę cywilną z dnia 31.12.1999 roku wraz z aneksem, umowę z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie finansowania kosztów budowy uzgodnionego do przydziału lokalu użytkowego oraz trybu rozliczania kosztów budowy lokalu, potwierdzenie przelewu z dnia 14.08.2001 r., z dnia 27.06.2001 r., 25.11.2001 r. oświadczenie z dnia 7 sierpnia 2001 r. o udzieleniu poręczenia, informację … w Warszawie z dnia 9.11.2005 r., deklarację przystąpienia nr 1613, umowę A – Nr 1/2001, pismo z dnia 3 września 2001 r., kserokopię koperty, protokół nr 23/2001 z dnia 6 września 2001 r., pismo z dnia 25 lutego 2002 r., pismo z dnia 10 lipca 2002 r., wyliczenie należności, pismo z dnia 30 lipca 2002 r., dokumentację przetargową, umowę nr 04/III/2004 z dnia 11.03.2004 r., wezwanie do zapłaty z dnia 07.06.2004 r., pismo z dnia 28 czerwca 20W r. wraz z rozliczeniem lokalu użytkowego, zeznania świadka oraz zeznania … prezesa zarządu pozwanej i powoda złożone w charakterze strony. Sąd dał wiarę przedstawionym dokumentom, ponieważ ich prawdziwość nie została zakwestionowana przez żadną ze stron. Oceniając zeznania świadka … Sąd dał im wiarę, w tej części, w jakiej twierdzi, iż zamierzał wraz powodem otworzyć wspólną działalność gospodarczą w postaci kawiarenki internetowej. W pozostałym zakresie Sąd nie dał wiary zeznaniom świadka. … zeznając twierdzi, iż przyczyną jego wycofania się z przedsięwzięcia była zwłoka w oddaniu lokalu. świadek jeździł do Spółdzielni z powodem w celu otrzymania kluczy, ale nie mógł ich otrzymać. Jednocześnie świadek zeznał, że nie znał terminu oddania lokalu. (protokół rozprawy z dnia 16.02.2006 r. k- 156). Mając to na uwadze, jak również zeznania … który twierdzi, że lokal został oddany w terminie, Sąd uznał, że zeznania … nie są wiarygodne w tej części. Z przedstawionych dowodów w żaden sposób nie wynika, kiedy on oraz powód zamierzali rozpocząć działalność gospodarczą. Z zeznań świadka wiadomo, że planowali z powodem prowadzenie działalności wiosną 2001 roku, a więc nawet przed podpisaniem umowy z dnia 27.06.2001 r. Logiczne jest, że nie mogli rozpocząć działalności przed terminem oddania lokalu do użytku tj. 31.07.2001 r., a jednocześnie z umowy z dnia 27.06.2001 r. wiadomo, że lokal mial być w stanie surowym, wyinagąjącym dalszych prac, prowadzonych przez członka spółdzielni, niezbędnych do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Tymczasem powód złożył deklarację członkowską do Spółdzielni w dniu 31 08.2001 r. i został przyjęty na członka Spółdzielni, a więc jego działania cały czas wskazywały na wolę dalszego realizowania umowy zawartej ze Spółdzielnią. Dodatkowo z zeznań wiadomo, że termin oddania lokalu ustalony został w umowie na wrzesień. Także z tego względu nie zasługują na przymiot wiarygodności zeznania świadka …. Zeznania prezesa zarządu pozwanej Sąd uznał za wiarygodne, gdyż pozostają one w zgodzie z przedstawioną dokumentacją. W związku z tym, iż funkcję prezesa zarządu objął on w kwietniu 2002 r. nie zawierał z powodem żadnej umowy, jak również nie prowadził negocjacji. Potwierdza to sam który słuchany w charakterze strony przyznał, że wszelkie rozmowy prowadził z byłym prezesem zarządu pozwanej. Co więcej z jego zeznań wiadomo, że w dużej części były to rozmowy nieformalne, nie znajdujące potwierdzenia w żadnych dokumentach, oparte jedynie na stosunkach koleżeńskich. Biorąc pod uwagę, iż przyznał że, m.in. w umowie wartość ceny 1 m kw. ustalona została tylko dla potrzeb kredytowych, przyznał do zawierania nieoficjalnych warunków umowy z byłym prezesem zarządu, to jego zeznania są szczere. Mąjąc to na uwadze Sąd dał wiarę w tej części zeznaniom …. Jednocześnie Sąd nie dał wiary jego twierdzeniom, iż lokal nie został oddany w terminie, gdyż z jego zezniń wiadomo, że termin wrześniowy wynikał z umowy. Sąd oddalił wnioski dowodowe o przeprowadzenie dowodu z ponownego przesłuchania stron na okoliczność, iż brak pełnej wpłaty wkładu budowlanego nie była jedyną przyczyną odstąpienia pozwanej od umowy. Sąd stwierdził, iż dowód ten powołany został na skutek wskazanego przez Sąd Okręgowy kierunku ponownego rozpoznania sprawy, ale jednocześnie nie pojawiły się żadne nowe okoliczności, także interpretacja przepisów. Pozwany, który w odpowiedzi na pozew twierdzi jednoznacznie, że jedyną przyczyną odstąpienia od umowy było nieuregulowanie pełnego wkładu budowlanego, zmienia stanowisko i zarzuty, stosownie do podjętych przez Sąd Okręgowy ustaleń. W związku z tym Sąd stwicrdził, iż przeprowadzanie ponownie dowodu z przesłuchania stron, który w toku całego postępowania był przeprowadzany dwukrotnie, jest zbyteczne i narusza zasadę kumulacji dowodów w procesie gospodarczym. Podobnie wniosek powoda o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka … został zgłoszony tylko i wyłącznie z tego względu, iż Sąd Okręgowy ocenił twierdzenia powoda jako gołosłowne. Powód, zatem już zgłaszając pozew, ewentualnie ustosunkowując się do odpowiedzi na pozew, zobowiązany był przedstawić dowody na poparcie swych twierdzeń. Na tej samej podstawie Sąd oddalił wnioski dowodowe powoda o zasięgnięcie informacji z o udzieleniu poręczenia, jakie zostawił tam były prezes zarządu Spółdzielni. Zgłoszone wnioski dowodowe są spóźnione w rozumieniu art. 479 (12) kpc i jako takie nie zasługują na uwzględnienie.

Sąd zważył, co następuje:
Przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie jest żądanie byłego członka Spółdzielni Mieszkaniowej … zwrotu wkładu budowlanego uregulowanego zgodnie z umową zawartą w dniu 27.06.2001 r. W związku z tak określonym przedmiotem sporu, regulacja prawna zaistniałego stosunku prawnego znajduje się w przepisach obowiązującej wówczas ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 54 poz. 288 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązującej od dnia 24 kwietnia 2001 roku oraz statutach Spółdzielni Mieszkaniowej …. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 54 poz. 288 z późn. zm.), w razie wygaśnięcia własnościowego prawa do lokalu po zamieszkaniu w nim przez członka, Spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu równowartość tego prawa po potrąceniu należności z tytułu nie wniesionego wkładu. Z przedstawionej umowy o prawo do lokalu użytkowego z dnia 03.09.2003 r. wynika, iż pełny wkład budowlany, jaki zobowiązał się wnieść powód stanowił kwotę 80.303,19 zł., a wkład uregulowany przez niego to kwota 67.069,82 zł. Poza sporem pozostaje to, że do zapłaty została kwota 13.233,37 zł. Stosunek procentowy kwoty uregulowanego wkładu budowlanego do kwoty pełnej wysokości wkładu budowlanego stanowi 83,52%. Zatem w takim stosunku należy się byłemu członkowi spółdzielni zwrot wkładu budowlanego, przy czym podstawę jego wyliczenia stanowi wartość rynkowa lokalu użytkowego, będącego przedmiotem umowy. W rozpoznawanej sprawie pozwana Spółdzielnia, po przeprowadzonych kilkakrotnie przetargach na sprzedaż własnościowego prawa spółdzielczego do lokalu użytkowego oraz ostatecznie przekwalifikowaniu charakteru lokalu z lokalu użytkowego na lokal mieszkalny, wyłoniła nabywcę, który zaoferował cenę 60.000,00 zł. Okoliczność ta wynika wprost z przedstawionej dokumentacji przetargowej oraz zawartej w dniu 11.03.2004 r. umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Biorąc pod uwagę tak ustaloną wartość rynkową lokalu Sąd stwierdził, iż udział wkładu budowlanego powoda tj. 83,52% do kwoty 60.000 zł., stanowi kwotę 50.112,00 zł. i w tej wysokości wkład budowlany podlega zwrotowi powodowi. Zgodnie z ww przepisem prawa spółdzielczego pozwana Spółdzielnia uprawniona była do potrącenia z przysługąjącego byłemu członkowi wkładu budowlanego przysługujących jej należności. Z przedstawionych dokumentów wynika, że w dniu 30.08.2001 r. powód zlożył deklarację członkowską do Spółdzielni Mieszkaniowej … został uchwałą zarządu z dnia 6.09.2001 r. przyjęty w poczet członków, podobnie jak jego wspólnik Następnie w dniu 03.09.2001 r. na wskazany przez powoda adres została przesłana umowa o prawo do lokalu użytkowego wraz z informacją o wysokości czynszu za lokal użytkowy w wysokości ustalonej na kwotę 203,94 zł. miesięcznie. Powód nie odebrał kierowanej do niego korespondencji, jak również nie zgłosił się po klucze do obiektu, jednakże z uwagi na to, iż strony łączył stosunek wynikający z ustanowionego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, to umowa w tym zakresie była skuteczna. Powód składając deklarację członkowską, gdzie wskazał swój adres zamieszkania, uznał za obowiązujące wobec niego regulacje statutu Spółdzielni, także te dotyczące obowiązku płacenia czynszu ustalanego przez zarząd Spółdzielni. Powód wiedział także, że lokal zostanie oddany do użytku we wrześniu, w związku z tym do niego należało odpowiednie podjęcie czynności w celu objęcia lokalu. Tymczasem z pisma pozwanej z dnia 25.02.2002 r. wiadomo, że do tego czasu powód dokumentacji nie odebrał. Brak jest też jakichkolwiek dowodów wskazujących na to, że powód żądał wydania mu kluczy, udostępnienia lokalu. Wręcz przeciwnie, gdyż z zeznań świadka wynika iż zrezygnował on z wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej z powodem w tym lokalu, i to najprawdopodobniej stanowiło przyczynę, dla której powód nie żądał wydania lokalu. Jednocześnie należy wskazać, iż powód swym zachowaniem nie wyraził w jakikolwiek sposób woli rozwiązania łączącej strony umowy. Dopiero Spółdzielnia pismem z dnia 10.07.2002 r. na podstawie Par. 5 umowy z dnia 27.06.2001 r. rozwiązała stosunek członkowstwa i jednocześnie umowę o własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego. Zadłużenie z tytułu czynszu za okres od września 2001 r., do czerwca 2002 r. stanowi kwotę 2.865,31 zł, Zgodnie z art. 481 kc wierzyciel uprawniony jest do żądania odsetek za opóźnienie chociażby nie poniósł żadnej szkody i na tej podstawie pozwana uprawniona była do naliczenia odsetek za opóżnienie od kwoty zaległego czynszu, co w efekcie daje łącznie sumę 3.107,25 zł. W związku z tym Sąd stwierdził, iż Spółdzielnia w okresie od września 2001 roku uprawniona była do naliczania czynszu wraz z odsetkami za opóźnienie. Okolicznością bezsporną jest, że powód nie uregulował całego wkładu budowlanego w ten sposób, że do zapłaty pozostała kwota 13.233,37 zł. Zgodnie z 3 pkt. 2 umowy z dnia 26 czerwca 2001 roku zwłoka w niedotrzywaniu terminów i. kwot określonych w 3 ust. 1 powoduje naliczenie przez Spółdzielnię odsetek w wysokości obowiązującej stopy kredytu refinansowego w NBP, ża każdy dzień zwłoki. Strony umowy mogą zastrzec w umowie wysokość odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, co pozostaje w zgodzie z art. 359 kc. Na tej podstawie powód zobowiązał się do zapłacenia odsetek za opóźnienie w wysokości umownej określonej jako stopa kredytu refinansowego w NBP, za każdy dzień. W związku z tym Sąd stwierdził, iż zasadne jest roszczenie Spółdzielni w kwocie 1.098,55 zł. z tytułu odsetek za opóźnienie naliczonych, na podstawie Par. 3 ust. 2 umowy, potrącone następnie z wkładem budowlanym zapłaconym przez powoda. Pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa od kwoty należnego powodowi wkładu budowlanego potrąciła także kwotę 5.000,00 zł. powołując się na treść Par. 7 ust. 2 umowy z dnia 25 czerwca 2001 roku. Zapis ten stanowi, iż odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie nabywcy pociąga za sobą potrącenie na rzecz Spółdzielni kwoty 5000,00 zł., ze środków pieniężnych zgromadzonych przez Spółdzielnię. Wykładnia tego zastrzeżenia zgodnie z regułami wskazanymi w art. 65 Par. 1 kc prowadzi do wniosku, że świadczenie na rzecz Spółdzielni ma charakter kary umownej, o której mowa w art. 483 kc. Zgodnie z art. 483 Par. 1 kc w umowie można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Sąd stwierdził, iż na rzecz pozwanego w Par. 7 ust. 2 umowy zastrzeżona została kara umowna, ale nie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez powoda ale z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie powoda. Kara ta została zatem zastrzeżona za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, jakie powstałyby dla Spółdzielni w następstwie odstąpienia od umowy w sprawie finansowania budowy lokalu użytkowego, a nie za nienależyte wykonanie świadczenia pieniężnego, do którego powód był zobowiązany na podstawie umowy. W rozpoznawanej sprawie niewątpliwe jest, że przyczyną odstąpienia od umowy dokonaną przez pozwaną Spółdzielnię był brak realizacji postanowień umownych przez powoda, w zakresie dokonania zapłaty ustalonej kwoty wkładu budowlanego a więc spełnienia świadczenia pieniężnego. Jednakże zastrzeżona kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy może być związana z powstaniem szkód po stronie Spółdzielni spowodowanych faktem zerwania więzi umownej nienależytym wykonaniem W istocie jest karą umowną przewidzianą w razie niewykonania lub nienależytego wykonania wszelkich zobowiązań niepieniężnych mogących powstać wskutek odstąpienia od umowy. Mając to na uwadze Sąd stwierdził, że w tym zakresie nie ma znaczenia, że przyczyną uprawniającą Spółdzielnię do odstąpienia od umowy było nienależyte wykonania przez powoda świadczenia pieniężnego. Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.10.2006 r w sprawie IV SK 154/06 (nie publ.) i Sąd w pełni je podziela. Należy też wskazać, iż w umowie w Par. 6 zastrzeżona została kara umowna w przypadku niedotrzymania przez Spółdzielnię z jej winy terminu umownego przekazania lokalu użytkowego. Tak sformułowane postanowienie to z pewnością kara umowna na wypadek nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego. Natomiast kolejny zapis w Par. 7 ust. 2 to zastrzeżona kara umowna na rzecz Spółdzielni w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn kżących po stronie powoda. Mając na uwadze to, że na powodzie zgodnie z umową spoczywał obowiązek spełnienia wyłącznie świadczenia pieniężnego, to zapis ten byłby martwy i nieważny zgodnie z art. 58 Par. 1 kc. Uwzględniając te rozważania Sąd doszedł do przekonania, że zapis umowny zawarty w Par. 7 ust 2 jest ważny i skuteczny. W związku z tym Spółdzielnia Mieszkaniowa … zasadnie potrąciła ze środków pieniężnych zgromadzonych przez powoda kwotę 5000,00 zł. Powód zarzucił także, iż pozwana Spółdzielnia w skierowanym do niego piśmie z dnia 10 lipca 2002 roku uznała jego żądanie co do kwoty 57.864,02 zł. Sąd stwierdził, iż oświadczenie pozwanej zawarte w tym piśmie należy ocenić jako oświadczenie wiedzy co do zaistniałego faktu. Nie można natomiast interpretować go jako oświadczenia woli dotyczącego uznania zobowiązania wobec powoda. Ponadto zgodnie z ww przepisem art. 229 Prawa Spółdzielczego właściwą wysokość należnego powodowi wkładu budowlanego można było ustalić dopiero po sprzedaży prawa do lokalu, co miało micjscc w marcu 2004 r. W związku z tym Sąd uznał twierdzenia powoda w tym zakresie za bezzasadne. Powód zarzucił, iż w związku z tym, że umowa z dnia 27 czerwca 2001 roku podpisana została tylko przez jednego z wspólników spółki cywilnej … to jest nieważna. W pierwszej kolejności należy wskazać, że na umowie z dnia 27 czerwca 2001 r w miejscu wskazanym dla podpisu Nabywcy widnieją dwa nazwiska wspólników spółki cywilnej …., … i …. Poza sportem pozostaje to, że umowę podpisał tylko …. Umowa spółki z dnia 27 maja 1996 roku nie reguluje w jakim zakresie wspólnicy mogą samodzielnie podejmować decyzję, co do zarządu spółką. Podobnie takich zapisów brak jest w aneksie z dnia 31 grudnia 1999 r Z umowy spółki wynika natomiast, iż w sprawach nie uregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego (Par. 12 umowy Spółki cywilnej). Stosownie do art 865 kc każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwił się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników. Stosownie do art. 866 w braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 5 czerwca 1997 roku (1 CKN 70/97, OSNC 1997/11/179) zgodnie z którym przy rozstrzyganiu, czy dana czynność prawna należy, czy też nie należy do zwykłych czynności spółki cywilnej, trzeba mieć na względzie okoliczności konkretnego przypadku, a w szczególności cel i determinowany nim rodzaj działalności spółki, przynależność ocenianej czynności do tego rodzaju działalności oraz jej doniosłość z punktu widzenia rozmiaru tej działalności. W rozpoznawanej sprawie powód nie wykazał, czy zawarta przez niego umowa należała do czynności zwyklego zarządu czy też do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu oraz, czy posiadał umocowanie do działania w imieniu drugiego ze wspólników spółki. Należy też wskazać wspólnik, który jest łącznie z innym wspólnikiem legitymowany do działania w imieniu spółki powołuje się przy zawieraniu umowy na samodzielną kompetencję do reprezentowania spółki, skutki takiego działania należy oceniać na gruncie art. 103 kc. Skuteczność zawartej umowy jest wówczas zawieszona i zależy od jej potwierdzenia przez wspólnika, któremu przysługuje łącznie ze wspólnikiem, który zawarł umowę, kompetencja do reprezentowania spółki. Z przedstawionych dowodów wynika, że … potwierdziła ważność umowy zawartej przez w imieniu społki poprzez dokonanie przelewu bankowego kwoty 65.224,82 zł. jako dokonująca tej operacji wspólnie z powodem. Ponadto była stroną umowy kredytowej zawartej z bankiem, dla której poręczenia udzielała pozwana Spółdzielnia. Bez wątpienia pozwana potwierdziła przez fakty dokonane umowę, która w jej imieniu została zawarta, dlatego należy przyjąć. iż przedmiotowa umowa została skutecznie zawarta. Oświadczenie powoda z dnia 7 czerwca 2004 roku o uchyleniu się od skutków prawnych zawartej umowy na podstawie jej nieważności nie odniosło żadnego skutku prawnego. Powód w pozwie żąda zapłaty także odsetek za nieterminową wypłatę wkładu budowlanego. Na podstawie Par. 90 statutu Spółdzielni zarejestrowanego w dniu 18.08.2000 roku wypłata kwot należnych byłemu członkowi Spółdzielni z tytułu równowartości własnościowego prawa do lokalu użytkowego powinna być dokonana nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia znalezienia nabywcy. Z przedstawionych dokumentów wynika, że pozwana Spółdzielnia w dniu 11 marca 2004 roku zawarła umowę z nowym nabywcą lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy z dnia 27.06.2001 roku. Termin do wypłaty powodowi wkładu budowlanego upłynął w dniu 11 czerwca 2004 roku i od dnia 12 czerwca 2001 roku Spółdzielnia pozostawała w zwłoce. W związku z tym na podstawie art. 481 kc powodowi należą się odsetki za opóźnienie. Jednocześnie pozwany w toku procesu nie zakwestionował żądań powoda zawartych w pozwie, iż zapłata nastąpiła w dniu 10 lipca 2004 roku, w związku z czym Sąd na podstawie art. 229 kpc uznał fakt ten za przyznany i stwierdził, że jest zasadne żądanie powoda odsetek za opóźnienie od kwoty 40.906,20 zł. od dnia 12 czerwca 2004 roku do dnia 10 lipca 2004 roku. W pozostałym zakresie Sąd żądanie pozwu oddalił. Podstawę orzeczenia stanowią przepisy art. 353 (1) kc, art. 229 ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 54 poz. 288 z późn. zm.), art. 483 kc, 359 Par. 1 kc, 481 kc. O kosztach procesu Sąd orzekł stosownie do art. 100 kpc. Powód wygrał proces tylko w nieznacznej części, w związku z czym Sąd doszedł do przekonania, iż zobowiązany jest zwrócić koszty procesu poniesione przez pozwanego. Pozwany poniósł koszty procesu w łącznej kwocie 3.615,00 zł., na którą składa się kwota 2.400,00 zł., wynagrodzenia pełnomocnika będącego radcą prawnym ustalonego na podstawie Par. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz.U. 02.163.1349), kwota 1.200,00 zł. z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika za prowadzenie sprawy przed Sądem Okręgowym w … w II instancji oraz kwota 15 zł. opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Tu nawet nie odważę się nic dopisywać od siebie. 🙂

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

09/12/2012

1 komentarz do 'Uzasadnienie wyroku – wzór'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Uzasadnienie wyroku – wzór'.

  1. Czytam tak jak licencję Windowsa przy instalacji 🙂

    Lech | blog o wekslach

    9 Gru 12 14:08

Skomentuj