Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Nie widział ktoś mojego osobistego KRS-u?

komentarzy 5

Zaczęło się tak, że e-sąd uznał, że brak jest podstaw do wydania nakazu zapłaty w sprawie zapłaty prywatnej pożyczki i przekazał sprawę do postępowania zwykłego do Sądu Rejonowego w Iławie, z którego otrzymałem pismo:

WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW FORMALNYCH PISMA PROCESOWEGO I UISZCZENIA KOSZTÓW SĄDOWYCH

Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Robert Grabkowski – Grabkowski Inkasso – Doradztwo Finansowo-Prawne w Sosnowcu przeciwko MB – o zapłatę wzywa do uzupełnienia braków pozwu poprzez podpisanie pozwu, dołączenie odpisu pozwu, pełnomocnictwa, odpisu z KRS – w terminie 14 dni pod rygorem umorzenia postępowania.

Wydrukowałem więc w dwóch egzemplarzach pozew złożony wcześniej w e-sądzie, podpisałem oba egzemplarze i z pismem przewodnim informującym o uzupełnieniu braków formalnych w załączeniu w odpowiedzi na wezwanie, wysłałem. Niestety po jakimś czasie ku mojemu zdziwieniu i poirytowaniu otrzymałem kolejne pismo w przedmiotowej sprawie:

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Iławie Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Tytus Szymanek

po rozpoznaniu w dniu 10.09.2012 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Robert Grabowski Inkaso – Doradztwo Finansowo – Prawne przeciwko MB o zapłatę postanawia:

I. umorzyć postępowanie;

II kosztami procesu obciążyć powoda w zakresie poniesionym;

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 18.07.2012 r. Sąd Rejonowy w Lublinie VI Wydział Cywilny przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Iławie na podstawie art. 505 (33) par. 1 k.p.c.

W dniu 20.08.2012 r. wezwano powoda do usunięcia w terminie 2 tygodni braków formalnych pozwu przez podpisanie go, dołączenie odpisu pozwu, pełnomocnictwa i odpisu z KRS – u pod rygorem umorzenia postępowania. Wezwanie to zostało doręczone w dniu 27.08.2012 r. Pomimo upływu terminu braki formalne pozwu nie zostały usunięte.

Zgodnie z art. 505 (37) par. 1 k.p.c.: „Po przekazaniu sprawy w przypadkach wskazanych w art. 505 (33), 505 (34) oraz 505 (36) przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków formalnych pozwu sąd umarza postępowanie”.

Z powodu nieusunięcia braków formalnych pozwu w postaci należytego wykazania umocowania do występowania w sprawie, Sąd na podstawie art. 505 (37) par. 1 k.p.c. orzekł o umorzeniu postępowania. O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 par. 1 i 3 k.p.c.

Przeczytałem tylko dwa pierwsze akapity ww. uzasadnienia postanowienia i od razu sprawdziłem na stronie Poczty Polskiej w sekcji śledzenia przesyłek poleconych, że moje pismo uzupełniające braki formalne sąd otrzymał jeszcze przed upływem zakreślonego mi terminu (a poza tym, brana jest pod uwagę data wysłania pisma a nie doręczenia). Nie pozostało mi nic innego jak napisać formalne zażalenie (po uiszczeniu 101,00 zł. opłaty o zażalenia) bo niestety z sądem nie załatwisz sprawy dzwoniąc i mówiąc „przecież macie tą przesyłkę ode mnie, sprawdźcie sobie i cofnijcie postanowienie”. Wysłałem więc zażalenie załączając dowód nadania mego pisma – uzupełnienia braków formalnych oraz wydruk zrzutu ekranu ze strony  http://sledzenie.poczta-polska.pl/ z którego wynika, że przesyłka została doręczona do tut. Sądu dnia 03 września 2012 r. i wnosząc o uchylenie zaskarżonego przeze mnie postanowienia. Po jakimś czasie otrzymałem pismo z Sądu Okręgowego w Elblągu:

POSTANOWIENIE

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Teresa Zawistowska

Sędziowie:

SO Aleksandra Ratkowska (spr.)

SO Krzysztof Nowaczyński

po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2012r. w Elblągu na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Roberta Grabowskiego przeciwko MB

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienia Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 10 września 2012r., sygn. akt I C 727/12

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 10 września 2012r. Sąd Rejonowy w Iławie umorzył postępowanie w sprawie z powództwa Roberta Grabowskiego przeciwko MB o zapłatę. W uzasadnieniu wskazano, że zarządzeniem przewodniczącego z dnia 20 sierpnia 2012 r. zobowiązano powoda na podstawie art.505 (37) kpc do usunięcia braków formalnych pozwu przez podpisanie go, dołączenie odpisu pozwu, złożenia pełnomocnictwa i odpisu z KRS – w terminie 14 dni pod rygorem umorzenia postępowania; wezwanie doręczono w dniu 27 sierpnia 2012r. W zakreślonym terminie powód nie wykonał zobowiązania, co skutkowało umorzeniem postępowania na podstawie wskazanego wcześniej przepisu.

W zażaleniu na powyższe postanowienie powód domagał się jego uchylenia.

Skarżący podniósł, iż w dniu 29 sierpnia nadał pocztą przesyłkę, którą uzupełnił braki formalne pozwu. Wskazał, iż z posiadanego potwierdzenia wynika, iż przesyłka została sądowi doręczona w dniu 3 września 2012r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda należało uznać za uzasadnione.

Istota zagadnienia sprowadzała się do ustalenia, czy zachodziły w sprawie przesłanki do umorzenia postępowania na podstawie art. 505 (37) kpc., wobec nieuzupełnienia braków formalnych pozwu. Zgodnie ze wskazanym przepisem po przekazaniu sprawy przez sąd rozpoznający sprawę w elektronicznym postępowaniu upominawczym do sądu właściwości ogólnej przewodniczący wzywa powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz uzupełnienia pozwu, w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana, w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania. W razie nieusunięcia w zakreślonym terminie „braków formalnych pozwu” sąd umarza postępowanie w sprawie. Wezwanie powoda do usunięcia braków formalnych pozwu dotyczyło podpisania pozwu, złożenia odpisu pozwu oraz złożenia odpisu z KRS i pełnomocnictwa. W aktach stwierdza się złożenie przez powoda podpisanego pozwu w dwóch egzemplarzach, natomiast w pozostałym zakresie zobowiązanie nie zostało wykonane. Jednakże wezwanie powoda do złożenia odpisu z KRS oraz ewentualnego pełnomocnictwa nasuwa wątpliwości co do swojej prawidłowości. W pozwie znajdujemy określenie strony powodowej jako „Robert Grabowski Grabowski Inkasso-Doradztwo Finansowo-Prawne”, co naprowadza na prowadzenie przez powoda działalności gospodarczej. Nie było natomiast na tym etapie żadnych podstaw do przyjęcia, iż Robert Grabowski występuje w imieniu podmiotu gospodarczego wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, jak również jego działania w charakterze pełnomocnika takiego podmiotu. Z przedstawionych wyżej względów zażalenie powoda skutkowało kasacyjnym uchyleniem zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 386 par. 1 kpc w zw. z art.397 par. 2 kpc.

I dopiero po przeczytaniu tego pisma zauważyłem, że Sąd Rejonowy w Iławie uznał że braków nie usunąłem dlatego, że nie dołączyłem pełnomocnictwa (ode mnie dla mnie :-)) oraz odpisu KRS mojej skromnej osoby fizycznej a nie prawnej. :-). I pomyślałem sobie że jednak miałem sporo szczęścia, ponieważ Sąd Okręgowy w Elblągu mógłby podtrzymać postanowienie Sądu Rejonowego w Iławie pisząc np. że nie ustosunkowałem się do wezwania o dołączenie pełnomocnictwa i odpisu z KRS, czyli że powinienem podnieść iż wezwanie jest bezpodstawne w tych zakresach :-).

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

21/11/2012

Komentarze do 'Nie widział ktoś mojego osobistego KRS-u?'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Nie widział ktoś mojego osobistego KRS-u?'.

 1. alleluja, i cała prawda na temat kompetencji sądu, urzędników itp.
  a wiec siedź i kmiń człowieku jak z bełkotu wyłowić istotę. pozdrawiam 🙂

  DaRoo

  21 Lis 12 14:56

 2. Do mnie jako pozwanego 8 listopada wydano orzeczenie ,,Zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braków środka odwoławczego”. Środkiem odwoławczym jest wysłany wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie sprzeciwu, wysłany oczywiście razem z samym sprzeciwem. W dziale ,,Prezentacja informacji o postanowieniu i zarządzeniu” widnieje również ,,X. Y. doręczenie Zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia braków środka odwoławczego z dnia 08/11/2012″ ze statusem doręczenie i datą 08/11/2012, chociaż nigdy nie wnosiłem o komunikację elektroniczną. Do tej pory poczta nie dostarczyła do mnie tego orzeczenia i zastanawiam się, czy w ogóle została wysłana. Jeżeli eSąd uważa, że to orzeczenie zostało do mnie doręczone w dniu wydania, to pewnie niedługo zobaczę na swoim koncie, że mój sprzeciw został odrzucony z powodu nie uzupełnienia braków w terminie.
  PS. Jaka jest minimalna ilość dni, jaka musi dzielić poinformowanie pozwanego o procesie w sądzie rejonowym w sprawie cywilnej? W innej niż wyżej opisana sprawie odebrałem polecony 9 listopada, a proces był już 15 listopada, czyli w ciągu zaledwie sześciu dni po doręczeniu mi dokumentów. Na proces oczywiście nie poszedłem, ponieważ miałem w tamtym dniu ważniejsze sprawy na głowie i uważam, zostałem zbyt późno poinformowany o procesie. Czy można uznać, że miałem za mało czasu na zapoznanie się ze sprawą?

  pd

  21 Lis 12 21:14

 3. Chyba o to chodzi:

  Kodeks postępowania administracyjnego Art. 79
  § 1. Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

  admin

  21 Lis 12 21:32

 4. Autentyk z sądu: była sprawa o wyłączenie mniejszościowego wspólnika spółki zoo. Ponieważ tylko jeden wspólnik miał >5% udziałów, tylko on widniał w odpisie z KRS.
  Sąd uznał, że powództwo jest oczywiście bezzasadne i umorzył postępowanie, argumentując, że pozwany nie jest wspólnikiem tej spółki. W uzasadnieniu napisał, że spółka ma tylko jednego wspólnika, co wynika z odpisu KRS. Nic to, że suma jego udziałów nijak nie zgadzała się z kapitałem zakładowym, a jeszcze w rubryce „czy wspólnik posiada 100% udziałów” jak wół stało, że nie.
  Sprawa na tym się zakończyła, bo pełnomocnik powoda nie dość, że nie dołączył do pozwu umowy spółki, to jeszcze zapomniał złożyć w terminie zażalenia. Radca prawny, kuźwa.

  dino

  22 Lis 12 00:36

 5. Dzięki adminie, ale jednak znalazłem bardziej mi pasujący paragraf w kodeksie postępowania cywilnego
  ,,Art. 149. § 2. O posiedzeniach jawnych zawiadamia się strony i osoby zainteresowane przez wezwanie lub ogłoszenie podczas posiedzenia. Stronie nieobecnej na posiedzeniu jawnym należy zawsze doręczyć wezwanie na następne posiedzenie. Wezwanie powinno być doręczone
  co najmniej na tydzień przed posiedzeniem. W wypadkach pilnych termin ten może być skrócony do trzech dni.”

  pd

  22 Lis 12 22:55

Skomentuj