Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Sąd zasądził lichwiarskie odsetki

komentarze 3

Najpierw otrzymałem maila od klienta:

Zgodnie z rozmową telefoniczną przesyłam Panu  dokumenty jakie posiadam na temat mojego dłużnika z Legionowa. Dług powstał 17 czerwca 2010 roku  początkowo opiewał na 17 000zł lecz za każdy dzień zwłoki sądownie przyznano mi  1% należności co spowodowało na dzień dzisiejszy zadłużenie ponad 130 000 zł + opłaty sądowe. Za każdy dzień zwłoki dłużnik płaci dodatkowo 170zł Sprawa była w sądzie, sąd wydał nakaz zapłaty, komornik bezskutecznie próbuje ściągnąć należność lecz metody jego budzą wiele wątpliwości Dłużnik nie ma nic na siebie a ma za to sporo innych długów w tym kredyty, i skutecznie miga się  komornika, z moich informacji wynika że ma dom żonę dzieci , jeździ dobrym autem , żona drugim , on sam handluje samochodami i częściami samochodowymi  jeździ za granicę i ściąga auta na handel do kraju.

Oczom nie wierzyłem po przeczytaniu tego maila, bo przecież ustawa antylichwiarska weszła w życie w 2006 roku. Jeżeli jakaś umowa została zawarta wcześniej i określono w niej odsetki wyższe od wprowadzonych w ustawie lichwiarskiej odsetek maksymalnych, to nawet dzisiaj sąd może takie odsetki zasądzić. Jednak w przeciwnym wypadku (gdy umowa została zawarta po wejściu w życie ustawy antylichwiarskiej) sąd powinien obniżyć odsetki do odsetek maksymalnych.

Patrzę na ten nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w Legionowie I Wydział Cywilny i faktycznie, zasądzone odsetki w wysokości 1% dziennie od dnia 17 czerwca 2010 roku do dnia zapłaty. W stosunku jednego roku dłużnik ma więc do zapłaty odsetki w wysokości 365%. Sąd zasądził takie odsetki za zwłokę, bo tak w umowie sprzedaży zastrzegł sobie powód (sprzedający – mój klient). Nakaz jest z 30 września 2010 roku (Sygn. akt I Nc 5134/10), klient uzyskał nakaz samodzielnie (formalnie nie reprezentował go prawnik).Z ciekawości poprosiłem klienta jeszcze o pozew. Czytamy:

W.P.S. 17 000 zł(siedemnaście tysięcy złotych)

POZEW O ZAPŁATĘ  W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

1. wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym orzekającego, że Pozwany zobowiązany jest zapłacić na moją rzecz kwotę 17 000 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, liczonymi od dnia 17 czerwca 2010r. do dnia zapłaty, w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty

2. zasądzenie od Pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych

3. wyznaczenie rozprawy w razie wniesienia przez Pozwanego zarzutów i wydanie wyroku utrzymującego w całości nakaz zapłaty w mocy oraz zasądzenie na rzecz Powoda kosztów procesu według norm przepisanych

4. w przypadku wyznaczenia rozprawy wnoszę o przesłuchanie świadków

5. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda

UZASADNIENIE

Dnia 12 maja 2010r. zawarłem z Pozwanym umowę kupna-sprzedaży, na mocy której Pozwany otrzymał ode mnie używane rusztowanie ramowe- komplet 250m2. Termin zapłaty za niniejsze rusztowanie minął 16 czerwca 2010r.

Dowód: umowa kupna sprzedaży (zał. 1)

Pomimo upływu wymaganego terminu Pozwany nie dokonał zapłaty za zakupione rusztowanie. Wielokrotnie wzywałem go do uiszczenia wymaganej kwoty, jednak bezskutecznie. Dnia sierpnia wystosowałem do dłużnika wezwanie do zapłaty. Wezwanie to Pozwany odebrał dn. , jednak nie doprowadziło to do uregulowania należności.

Dowód: Wezwanie do zapłaty, wraz z dowodem doręczenia (zał. 2)

W związku z tym, że zawarta umowa kupna-sprzedaży omyłkowo nie została opatrzona w datę, do pozwu dołączam oświadczenia dwóch świadków, którzy potwierdzają datę jej zawarcia.

Dowód: Oświadczenia świadków (zał. 3)

Należy zaznaczyć, że brak daty na niniejszej umowie nie narusza essentialia negotii, czyli elementów konstrukcyjnych niezbędnych do zakwalifikowania tej umowy jako umowy sprzedaży, ponieważ posiada ona:

– określenie stron

– określenie przedmiotu świadczenia stron

– określenie ceny

Ponadto, należy podkreślić że sprzedający wywiązał się ze swoich obowiązków:

– Przeniósł własność sprzedawanej rzeczy na kupującego

– Oraz wydał mu opisaną rzecz w dniu podpisania umowy

Kupujący natomiast:

– Odebrał kupioną rzecz, jednak

– Do dnia dzisiejszego nie dokonał wymaganej zapłaty.

W związku z powyższym należy uznać, że wszystkie okoliczności przytoczone w pozwie zostały udowodnione i zasługują na uwzględnienie.

………………………………

czytelny podpis

Załączniki:

1. umowa kupna- sprzedaży

2. wezwanie do zapłaty wraz z dowodem doręczenia

3. oświadczenia świadków

4. dowód uiszczenia opłaty sądowej

5. odpis pozwu z załącznikami

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany … legitymujący się dowodem osobistym nr: zam. w Warszawie 03-285 przy ul. …, świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks Karny (Dz. U. 97 Nr 88 Poz. 553 z późn. zm.) za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam że byłem świadkiem podpisania umowy kupna-sprzedaży pomiędzy … a … oraz potwierdzam iż zdarzenie to miało miejsce 12 maja 2010r. w Warszawie około godziny:

………………….…………

czytelny podpis

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany … legitymujący się dowodem osobistym nr: zam. w Zielonce 05-220 przy ul. …, świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r Kodeks Karny (Dz. U. 97 Nr 88 Poz. 553 z późn. zm.) za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, oświadczam że byłem świadkiem podpisania umowy kupna-sprzedaży pomiędzy … a … oraz potwierdzam iż zdarzenie to miało miejsce 12 maja 2010r. w Warszawie około godziny:

………………….…………

czytelny podpis

Na koniec dla przypomnienia – odsetki maksymalne czyli czterokrotna wartość stopy kredytu lombardowego NBP wynoszą na dzień dzisiejszy 25% w stosunku rocznym. Dłużnik zaś ma do zapłaty w stosunku rocznym 365% odsetek. A tak swoja drogą, to myślę że niejeden sąd, jeszcze zanim weszła w życie ustawa antylichwiarska, obniżyłby takie odsetki jako nie dające się pogodzić z zasadami współżycia społecznego.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 7 Ocena średnia: 4.4]

05/08/2012

kategoria odsetki

Komentarze do 'Sąd zasądził lichwiarskie odsetki'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Sąd zasądził lichwiarskie odsetki'.

 1. Dług bezsporny, jednak byle adwokat obali wysokość długu, jako wynikającą z lichwiarskich odsetek.

  czytelnik

  5 Sie 12 09:52

 2. Już nie obali, bo nakaz zapłaty jest prawomocny.

  admin

  5 Sie 12 09:57

 3. Wujek dobra rada rzecze: nie warto migać się od spłacania długów.

  Ale lekki szok jak się widzi coś takiego.

  System Call Center

  6 Sie 12 01:02

Skomentuj