Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną – przykład

komentarze 3

Dzisiaj przysłano mi z sądu, moja sprawa ciągnie się tu od 2008 r. – wtedy została wszczęta egzekucja z nieruchomości o czym też w piśmie poniżej. Wiem, że Komornik Konrad Ciesielski i jego świta robią co mogą, aby wreszcie egzekucje doszły do skutku.

POSTANOWIENIE

Dnia 28 grudnia 2011 r.

Sąd Rejonowy Poznań — Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Wydział II Cywilny. w składzie: Przewodniczący: S SR Anna Januszewska, po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 201 1 roku, w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym, sprawy egzekucyjnej w przedmiocie rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji administracyjnej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald i egzekucji sądowej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań — Nowe Miasto i Wilda Poznaniu z wniosku wierzycieli:… do udziału w prawie własności nieruchomości (KW PO …), przeciwko dłużnikowi ….

postanawia:

1. rozstrzygnąć zbieg egzekucji administracyjnej oraz egzekucji sądowej w ten sposób, iż dalsze prowadzenie egzekucji sądowych i egzekucji administracyjnej przekazać Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrada Ciesielskiego, celem łącznego prowadzenia w trybie egzekucji sądowej.

2. dotychczas dokonane czynności egzekucyjne pozostawić w mocy.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 773 I k.p.c., w razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej rzeczy lub prawa majątkowego administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymują czynności egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dłużnika lub z urzędu i przekazują akta egzekucji administracyjnej i sądowej sądowi rejonowemu, w którego okręgu wszczęto egzekucję w celu rozstrzygnięcia, który organ egzekucyjny – sądowy czy administracyjny – ma dalej prowadzić łącznie obie egzekucje w trybie właściwym dla danego organu.

Z analizy powyższego unormowania wynika, iż zbieg egzekucji następuje w razie łącznego zaistnienia dwóch przesłanek: zbiegu podmiotów i zbiegu przedmiotów. Brak jednego z tych elementów sprawia, iż zbieg egzekucji nie będzie miał miejsca. Zbieg egzekucji administracyjnej z sądową polega na tym że administracyjny organ egzekucyjny i komornik sądowy zajmują u tego samego dłużnika ten sam przedmiot lub prawo majątkowe.

Sąd orzekając, któremu organowi powierzyć dalsze łączne prowadzenie egzekucji winien zgodnie z treścią art. 773 I zd. 2 k.p.c. brać pod uwagę stan każdego z postępowań, a jeżeli są one w równym stopniu zaawansowane wysokość egzekwowanych należności i kolejność ich zaspokojenia.

W przedmiotowej sprawie zarówno administracyjny organ egzekucyjny jak i komornik sądowy prowadzą egzekucję przeciwko temu samemu dłużnikowi. W toku czynności egzekucyjnych oba organy dokonały zajęcia udziału w nieruchomości dłużnika. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż spełnione są w niniejszej sprawie przesłanki wydania przez sąd orzeczenia w trybie art. 773 par. 1 k.p.c.

Analizując okoliczności niniejszej sprawy sąd uznał za celowe przekazanie wymienionych w egzekucji sądowemu organowi egzekucyjnemu – Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konradowi Ciesielskiemu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald prowadzi postępowanie w oparciu o tytuły wykonawcze opiewające na łączną kwotę 237.078,80 zł (wartość należności głównej), przy czym na poczet egzekwowanych wierzytelności uzyskał dotąd kwotę 1.653,20 zł. Przedmiotową nieruchomość zajęto w dniu 28.07.2011 r. Nadto naczelnik sporządził protokół dotyczący stanu majątkowego zobowiązanego.

Komornik sądowy Konrad Ciesielski prowadzi przeciwko dłużnikowi dziesięć postępowań egzekucyjnych. Postępowanie w sprawie Km … wszczęto w dniu 08.02.2007 roku, przy czym przedmiotowy udział w nieruchomości zajęto w dniu 01.03.2007 r. Na poczet egzekwowanej wierzytelności komornik sądowy uzyskał dotąd kwotę 67.290,82 zł (należność główna wynosi 342.973,89 zł). Postępowanie w sprawie Km … wszczęto pismem z dnia 20.02.2008 roku, przy czym przedmiotowy udział w nieruchomości zajęto na podstawie postanowienia o przyłączeniu z dnia 13.09.2008 r. Na poczet egzekwowanej wierzytelności komornik sądowy nie uzyskał dotąd żadnej kwoty (należność główna wynosi 30.001,51 zł). Postępowanie w sprawie Km … wszczęto w dniu 02.07.2007 roku, przy czym przedmiotowy udział w nieruchomości zajęto na podstawie postanowienia o przyłączeniu z dnia 30.06.2009 r. Na poczet egzekwowanej wierzytelności komornik sądowy nie uzyskał dotąd żadnej kwoty (należność główna wynosi 1.150,00 zł). Postępowanie w sprawie Km … wszczęto w dniu 15.05.2007 roku w sprawie prowadzonej wówczas pod sygnaturą Km …, przy czym przedmiotowy udział w nieruchomości zajęto w dniu 14.09.2007 r. Na poczet egzekwowanej wierzytelności komornik sądowy nie uzyskał dotąd żadnej kwoty (należność główna wynosi 4.631,25 zł). Postępowanie w sprawie Km … wszczęto w dniu 18.07.2011 roku, przy czym przedmiotowy udział w nieruchomości zajęto na podstawie postanowienia o przyłączeniu z dnia 03.08.2011 r. Na poczet egzekwowanej wierzytelności komornik sądowy nie uzyskał dotąd żadnej kwoty (należność główna wynosi 47.250,00 zł). Postępowanie w sprawie Km … wszczęto w dniu 28.01.2009 roku, przy czym przedmiotowy udział w nieruchomości zajęto pismem z dnia 09.02.2009 r. Na poczet egzekwowanej wierzytelności komornik sądowy nie uzyskał dotąd jakiejkolwiek kwoty (należność główna wynosi 5.536,00 zł). Postępowanie w sprawie Km … wszczęto w dniu 05.12.2008 roku w sprawie prowadzonej wówczas pod sygnaturą Km …, przy czym przedmiotowy udział w nieruchomości zajęto pismem z dnia 02.12.2010 r. Na poczet egzekwowanej wierzytelności komornik sądowy nie uzyskał dotąd żadnej kwoty (należność główna wynosi 8.514,65 zł). Postępowanie w sprawie Km … wszczęto w dniu 18.09.2008 roku w sprawie prowadzonej wówczas pod sygnaturą Km …, przy czym przedmiotowy udział w nieruchomości zajęto pismem z dnia 17.01.2011 r. Na poczet egzekwowanej wierzytelności komornik sądowy nie uzyskał dotąd żadnej kwoty (należność główna wynosi 889,78 zł). Postępowanie w sprawie Km … wszczęto w dniu 31.07.2007 roku, przy czym przedmiotowy udział w nieruchomości zajęto na podstawie postanowienia o przyłączeniu z dnia 12.09.2008 r. Na poczet egzekwowanej wierzytelności komornik sądowy n uzyskał dotąd żadnej kwoty (należność główna wynosi 20.599,40 zł). Postępowanie w sprawie Km … wszczęto w dniu 20.03.2008 roku, przy czym przedmiotowy udział w nieruchomości zajęto w dniu 26.09.2008 r. Na poczet egzekwowanej wierzytelności komornik sądowy nie uzyskał dotąd żadnej kwoty (należność główna wynosi 33.075,00 zł).

W toku czynności egzekucyjnych komornik z się o informacje o dłużniku do właściwych podmiotów, a także dokonał zajęcia wierzytelności przysługujących dłużnikowi z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald; Nadto, w niniejszych sprawach komornik zajął rachunki bankowe dłużnika w Bank Sląski S.A., Kredyt Bank SA. i Nordea Bank Polska S.A. oraz dokonał czynności terenowych z których sporządził protokół o stanie majątkowym zobowiązanego. Analiza nadesłanych akt pozwala stwierdzić, iż oba organy prowadzą skuteczną egzekucję przeciwko dłużnikowi. Jednak to komornik sądowy dokonał największej ilości czynności egzekucyjnych, najwcześniej skierował egzekucję do przedmiotowego udziału z nieruchomości oraz prowadzi egzekucję do najwyższej kwoty. Wcześniej rozpoczął on egzekucję z udziału przysługującemu dłużnikowi w nieruchomości zajętej również przez organ administracyjny, która to egzekucja znajduje się obecnie na etapie licytacji, podczas gdy naczelnik urzędu skarbowego dokonał dopiero zajęcia tego składnika majątkowego. Ponadto komornik prowadzi egzekucje także z innych nieruchomości stanowiących własność dłużnika. Dlatego też to właśnie sądowe postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda Konrada Ciesielskiego uznać należy za bardziej zaawansowane. Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 773 par. 1 k.p.c., orzeczono jak w punkcie 1 postanowienia. Jednocześnie na podstawie powołanego przepisu sąd postanowił pozostawić w mocy dotychczas dokonane czynności egzekucyjne (punkt 2 postanowienia).

Tak na marginesie, ten udział w nieruchomości to po prostu wydzielony atrakcyjny i w atrakcyjnym miejscu położony lokal użytkowy a nie jakiś pier…olony udział w domu jednorodzinnym.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

06/06/2012

kategoria komornik

Komentarze do 'Rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną – przykład'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji sądowej z administracyjną – przykład'.

 1. życzę, by ktoś kupił!

  Windykator z banku

  7 Cze 12 10:42

 2. KM’ki cenzurujesz, a nazwisko dłużnika zostawiasz? ;p

  kaEmEs

  27 Cze 12 21:27

 3. To niedopatrzenie, już usunąłem, dzięki. No, póki co to nic się nie stało, bo dalej jest dłużnikiem ale zapewne już niedługo…

  admin

  27 Cze 12 21:48

Skomentuj