Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Dłużnik: Marcin Białkowski, Susz. Kwota: 10.100,00 zł. – dług na sprzedaż

skomentuj

Dług na sprzedaż: dłużnik Marcin Białkowski ur. 1975 r., zam. Susz. Kwota podstawowa długu: 10.100,00 zł. stwierdzona obecnie wyrokiem z dnia 13 marca 2013 r. Sygn. akt I C 727/12 wydanym przez Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności tegoż Sądu z dnia 09 lipca 2013 r. Dług z tytułu pożyczki zaciągniętej przez dłużnika u osoby fizycznej – prywatnie.

Komornicze postępowanie egzekucyjne umorzone z powodu bezskuteczności. W piśmie z datą 02 października 2014 r. będącym wysłuchaniem wierzyciela przed umorzeniem postępowania egzekucyjnego komornika napisał, że zgodnie z informacją z ZUS dłużnik nie pobiera świadczeń krótkoterminowych jak również nie figuruje w ewidencji emerytalno-rentowej. Dłużnik posiada zarejestrowaną działalność gospodarczą pod nazwą „TOP MODA” z siedzibą Kwidzyn ul. Grudziądzka 22. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odnotowano rachunek bankowy w BGŻ S.A. Egzekucja z w/w rachunku okazała się bezskuteczna, ponieważ na rachunku bankowym brak środków pieniężnych. Egzekucja z wierzytelności w Urzędzie Skarbowym w Iławie okazała się bezskuteczna, dłużnikowi nie przysługuje nadpłata. Według bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców dłużnik nie figuruje jako właściciel lub współwłaściciel pojazdów. Zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego dłużnik nie jest właścicielem / użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Według danych z systemu OGNIVO, dłużnik posiada rachunek bankowy w Idea Bank S.A. jednak odnotowano brak środków. Kontakt z pełnomocnikiem wierzyciela w sprawie kupna wierzytelności: poczta@pamietnikwindykatora.pl

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 0 Ocena średnia: 0]

03/04/2012

kategoria dłużnicy

Skomentuj