Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Tak może być z wekslami

komentarzy 6

Patrzcie jakiego e-maila przed chwilą otrzymaliśmy:

Działając w imieniu naszego Mocodawcy A.F., zam. w Ż., informuję niniejszym, iż powzięliśmy wiadomość, że jego obecny wierzyciel K.O., zam. w Ł., zamierza zbyć weksle (wystawione jako weksle in blanco), otrzymane od A.F. w 2005 r. w związku z zawarciem w dniu 28.02.2005 r. przez wyżej wymienionych umowy pożyczki na łączną sumę 400.000 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy i 00/100) i ją zabezpieczające (weksle gwarancyjne).

K.F. oferuje w/w weksle informując przy tym, że łączna kwota zadłużenia wynikająca z umowy pożyczki z 2005 r. oscyluje wokół kwoty 1.000.000 zł (słownie złotych: jeden milion i 00/100), na którą to kwotę ma się składać 400.000 zł niespłaconego kapitału oraz odsetki od roku 2005 r. w wysokości 2% miesięcznie.

Informujemy wszystkich zainteresowanych nabyciem w/w weksli, iż:

1/ zadłużenie z tytułu umowy pożyczki z 28.02.2005 r. zostało przez A.F. w znacznej części spłacone i jego obecne łączne (a więc zawierające także odsetki) zadłużenie z tytułu w/w umowy oscyluje wokół 90.000 (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy i 00/100).

2/ zadłużenie z tytułu w/w umowy pożyczki było przedmiotem postępowania sądowego (zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie Wydział I Cywilny, sygn. akt. I Aca …), którego rezultatem było zasądzenie na rzecz K.O. kwoty uznanej przez A.F., tj. 139.280 zł  (słownie złotych: sto trzydzieści dziewięć dwieście osiemdziesiąt i 00/100) plus odsetki, stanowiącej na dzień wyrokowania w I instancji kwotę kapitału pozostałą do spłaty z w/w umowy pożyczki.

3/ zadłużenie uległo dalszej redukcji w wyniku spłat dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym oraz potrąceń dokonanych w związku z zasądzeniem od K.O. na rzecz A.F. i jej małżonki znacznych kwot tytułem zwrotu kosztów postępowania w w/w sprawie jak i w drugiej sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem tegoż samego sądu (I Aca …), dla której tło również stanowiła w/w pożyczka, i w której powództwo przeciwko A.F. zostało oddalone w całości.

W związku z powyższym prosimy każdą osobę (podmiot), której K.O. złoży ofertę przeniesienia praw z weksli wystawionych przez A.F. o niezwłoczny kontakt z Kancelarią bądź bezpośrednio z Panem A.F. (na adres e-mail wskazany w główce niniejszej wiadomości).

Informujemy ponadto, iż aktualnie podejmujemy zdecydowane kroki przewidziane prawem, niezbędne do wyeliminowania w/w weksli z obrotu, zapobieżenia powstania szkody, jak również do pociągnięcia K.O. do odpowiedzialności karnej z tytułu w/w czynu.

W sumie to nigdy nie zastanawiałem się nad tym, że wystawienie weksla DODATKOWO do np. umowy pożyczki niesie z sobą takie ryzyko. A faktycznie, niesie.

Tak swoją drogą, to co najmniej trochę ryzykowne takie informacje rozsyłać. W mailu wysłanym nam są pełne dane osobowe. Nie wiem, czy nie podpada to pod naruszenie dóbr osobistych, zniesławienie, pomówienie czy coś w tym rodzaju. No, chyba że mają mocne dowody na to że faktycznie próbuje ten K.O. (hehe, nokaut…) taki numer wywinąć.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 1 Ocena średnia: 5]

25/02/2011

kategoria weksel

Komentarze do 'Tak może być z wekslami'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Tak może być z wekslami'.

 1. Tak to jest, jak się wystawia weksle in blanco bez pomyślunku. Podstawą jest weksel in blanco wystawiony „nie na zlecenie”, wówczas nie sprzeda się takiego weksla przez indos, a ewentualna cesja wierzytelności nie pozbawi wystawcy do podnoszenia wobec nowego posiadacza zarzutów, zapewne słusznych w tym przypadku, przysługujących mu wobec remitenta. Zresztą w takim wekslu możliwość cesji wierzytelności też można zakazać.

  Ciekawy blog, gratuluję pomysłu.

  Lech

  26 Lut 11 11:14

 2. Cenna uwaga.

  admin

  26 Lut 11 11:17

 3. Wszystko pięknie ładnie ale wierzyciele często się nie godzą na weksle klauzulą nie na zlecenie. Ciężej je sprzedać etc.

  Najlepiej żeby weksel miał numer jakiś który pozwala go zidentyfikować. Ludzie wystawiają weksle in blanco które nie mówią na jakiej podstawie je wystawiono.

  Potem taki weksel może człowieka sporo kosztować.

  krzysiu

  26 Lut 11 23:48

 4. Weksel in blanco nie powinien być od tego, aby móc go sprzedać, tylko aby sam wierzyciel wyegzekwował swoje roszczenie, jeśli będzie takowe miał.
  Wierzycielom się w głowach poprzewracało, a potem wychodzą takie kwiatki jak opisane w tym artykule, albo tutaj: http://www.remitent.pl/zobacz-co-moze-sie-stac-z-wystawionym-przez-ciebie-wekslem-in-blanco/1436

  Lech

  27 Lut 11 01:14

 5. Proszę o informację czy skupują Państwo pojedyncze wierzytelności, interesuje mnie sprzedaż weksla własnego ,, bez protestu ” na kwotę 10 059,12 zł. Termin płatności z weksla upływa w dniu jutrzejszym. Jeżeli są Państwo wstępnie zainteresowani, wówczas zeskanuje i prześlę do Państwa dokumenty.

  Bogna

  9 Mar 14 07:28

 6. Nie kupujemy wierzytelności; tak na marginesie, to nie liczyłbym na uzyskanie wysokiej ceny zwłaszcza w przypadku wierzytelności przysługującej od osoby prywatnej (nie przedsiębiorcy).

  admin

  9 Mar 14 08:25

Skomentuj