Doradca

bezpłatne porady prawne i finansowe

Komornik promuje KRD – c.d.

skomentuj

Chodzi o wpis Komornik promuje KRD – miałem wątpliwości co do tego czy miałem prawo napisać że to komornik z Grodziska Mazowieckiego, więc dzisiaj zapytałem jednego z naszych prawników. Twierdzi że jego zdaniem nie postąpiłem bezprawnie. Oto opinia:

Moim zdaniem – (jak i wg orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, m.in. WSA w Warszawie, II SA/Wa 2043/05 z dnia 9 stycznia 2006 r.) takie pismo komornika należałoby potraktować jako informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W/w ustawa stwierdza w swoim art. 2 ust. 1, że „każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5, prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej „prawem do informacji publicznej”.

Art. 5 z kolei stanowi, że:

1.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Komornik jest osobą pełniącą funkcję publiczną (art. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji), informacja lub rekomendacja jednego z BIGów ma związek z wykonywaniem funkcji komornika – a zatem ograniczenie, o którym mowa wyżej w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie będzie obowiązywało w tym przypadku. Tj. myślę, że dane komornika może Pan wskazać.

Co więcej, wydaje się, że konkurencja KRD może próbować domagać się, w trybie art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienia innych, analogicznych pism komornika, sporządzonych w związku z innymi sprawami (przy czym bez domagania się udostępnienia danych osobowych dłużników, albo z wyraźnym zastrzeżeniem, żeby pisma te były pozbawione tych danych) albo też żądać wskazania, jak często w ramach wykonywanej funkcji (np. w ilu pismach w ciągu roku) rekomenduje on KRD.

Oceń wpis:
[Liczba głosów: 2 Ocena średnia: 5]

04/01/2011

kategoria komornik

Skomentuj